Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Akreditační systém ČR a akreditace

Akreditační systém České republiky - soubor procesů, postupů a pravidel umožňující získat od příslušného autoritativního orgánu akreditaci - je upraven především nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 ve znění opravy z 3. července 2015 a zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (ZTPV).

Národním akreditačním orgánem České republiky je Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA), a to na základě pověření Ministerstvem průmyslu a obchodu a notifikace u Evropské komise v souladu výše uvedenými právními předpisy.

V akreditačním procesu má ČIA jako národní akreditační orgán postavení orgánu veřejné moci. Provádění akreditace a posuzování plnění akreditačních požadavků v jeho rámci se řídí ZTPV a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (SŘ), a to formou správního řízení, nebo na základě veřejnoprávní smlouvy.

Subjekty posuzování shody, které dobrovolně usilují o udělení akreditace, v té které oblasti, musí být připraveny v součinnosti s ČIA a za podmínek stanovených ZTPV a SŘ doložit, že splňují relevantní akreditační požadavky. Akreditaci ČIA udělí poté, co subjekt posuzování shody prokáže splnění akreditačních požadavků ve vztahu k akreditaci, o kterou žádá. Splnění, respektive plnění akreditačních požadavků musí trvat po celou dobu platnosti udělené akreditace.

Dokladem o udělení akreditace je osvědčení o akreditaci, které slouží k prokazování odborné způsobilosti a nestrannosti subjektů poskytujících služby v oblasti posuzování shody.

Při akreditační činnosti je ČIA vázán kromě platné legislativy též závazky vyplývajícími z postavení ČIA jako člena Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA) - orgánu uznaného Evropskou komisí, Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří (ILAC), Mezinárodního akreditačního fóra (IAF) a také z uzavřených souvisejících multilaterálních dohod o vzájemném uznávání akreditace.

 

Vážení klienti,

podrobné informace o procesu akreditace včetně specifikace počtu witness auditů a služeb, které ČIA nabízí, naleznete v metodickém pokynu pro akreditaci MPA 00-01-... Informace týkající se předpisové základny používané v procesu akreditace jsou uvedeny v MPA 00-02-... Uvedené MPA jsou k dispozici na našich webových stránkách v sekci Dokumenty ke stažení.

 

Posouzení dokumentace systému managementu před podáním žádosti o udělení akreditace
(před prvotním posouzením)

Český institut pro akreditaci, o.p.s. zaznamenal pozitivní ohlas týkající se poskytované služby "posouzení dokumentace systému managmentu" žadatelů o udělení akreditace. Dovolujeme si Vás proto upozornit na možnost využití této služby před podáním žádosti o udělení akreditace (pouze před prvotním posouzením). Samostatné posouzení dokumentace systému managementu není povinnou součástí procesu akreditace - jedná se o fakultativní službu poskytovanou ČIA na smluvním základě před podáním žádosti o udělení akreditace.
Podle informací zákazníků, kteří si před udělením akreditace samostatné posouzení své dokumentace systému managementu objednali, tato služba umožnila na základě identifikovaných neshod doplnit dokumentaci systému managmentu tak, aby v průběhu vlastní akreditace již nebyly řešeny jako základní nedostatky. Na základě vyhodnocení zpětné vazby z procesu akreditace lze jedině konstatovat pozitivní zkušenosti s touto službou.
Posouzení dokumentace je možné objednat písemně na formuláři Objednávka posouzení dokumentace systému managementu, který najdete v části webu Dokumenty ke stažení. Objednávku můžete zaslat na adresu sídla ČIA v tištěné nebo elektronické podobě (datovou schránkou nebo na mail (at) cai (dot) cz).

Převedení již udělené akreditace

Dojde-li po udělení akreditace k převzetí akreditované činnosti jiným subjektem, aniž by tato skutečnost ovlivnila plnění akreditačních požadavků, převede ČIA udělenou akreditaci na přebírající subjekt a vystaví mu osvědčení o akreditaci. Spolu s žádostí o převedení akreditace přebírající subjekt doloží převzetí akreditované činnosti v plném rozsahu, a to zejména oboustranným souhlasným projevem vůle zúčastněných stran v podobě smlouvy či prohlášení, pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu, nebo dokladem o právním nástupnictví, k němuž došlo na základě zákona. Doporučený vzor souhlasného prohlášení o převodu akreditované činnosti naleznete zde.