Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Dokumenty ke stažení

Zde se nacházejí dokumenty ke stažení rozdělené do jednotlivých kategorií. Kliknutím na název dokumentu se uloží požadovaný soubor.

Subjekt posuzování shody, který má zájem o udělení akreditace, prodloužení platnosti udělené akreditace nebo rozšíření rozsahu akreditovaných činností může podat u ČIA:

a) Žádost (formulář 11_01-P503), kdy proces akreditace probíhá formou správního řízení

nebo

b) Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy (formulář 11_01-P504), kdy proces akreditace probíhá podle podmínek uvedených ve veřejnoprávní smlouvě (VPS).

Oba způsoby jsou v procesu akreditace rovnocenné. Podrobnější informace o provádění akreditace s využitím VPS jsou k dispozici zde.

Žádost o prodloužení platnosti udělené akreditace je třeba podat nejpozději 120 dnů před skončením její platnosti. V případě, kdy žádost bude podána, případně veřejnoprávní smlouva uzavřena, po uplynutí uvedené lhůty, bude posuzována jako žádost o udělení akreditace.

Vzory veřejnoprávních smluv jsou k dispozici zde.

Seznam zkratek používaných ČIA jsou k dispozici zde.

 

Obsah

 

Ceník           

Označení Název Platí od
10_09-P001 Ceník služeb ČIA                                                                                           01.07.2018
10_09-P002 Stanovení nákladů procesu akreditace 01.07.2018
     

 

Dokumenty MPA - všechny oblasti akreditace

Označení Název Platí od
MPA 00-01-18 Základní pravidla akreditačního procesu - verze 1 01.01.2019
MPA 00-01-18 Základní pravidla akreditačního procesu 01.05.2018
MPA 00-02-18 Předpisová základna akreditačního procesu 21.03.2018
MPA 00-02-18 Seznam k MPA 00-02-18 07.02.2018
MPA 00-03-18 Pravidla pro vyřizování námitek, odvolání a stížností 01.08.2018
MPA 00-04-17 Pravidla používání odkazu na akreditaci 12.06.2018 
MPA 00-06-12 Zjištění z posuzování a jejich klasifikace 01.01.2012
MPA 00-07-08 Veřejné projednávání dokumentů ČIA 01.06.2008
MPA 00-09-15 Flexibilní rozsah akreditace 15.10.2015
MPA 10-01-17 K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří v akreditačním systému ČR 01.01.2018
MPA 10-01-18 K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 - Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří v akreditačním systému ČR 01.05.2018
MPA 10-02-17 K aplikaci ČSN EN ISO 15189:2013, Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost v akreditačním systému České republiky 01.01.2018
MPA 20-01-17 K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti v akreditačním systému České republiky 01.01.2018
MPA 20-02-17 K aplikaci ČSN EN ISO 17034:2017 Všeobecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních materiálů v akreditačním systému ČR 01.01.2018
MPA 30-02-13 Politika ČIA pro metrologickou návaznost výsledků měření, verze 1 21.05.2018
MPA 30-03-18 Politika ČIA pro účast ve zkoušení způsobilosti 01.10.2018
MPA 40-01-18 K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17065:2013. Posuzování shody - Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby v akreditačním systému České republiky, verze 2 01.03.2019
MPA 41-01-17 Akreditace ověřovatelů výkazů emisí skleníkových plynů 01.01.2018
MPA 50-01-18 K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu v akreditačním systému České republiky, verze 1 21.05.2018
MPA 60-01-18 K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17024:2013. Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob v akreditačním systému ČR 12.03.2018
MPA 70-01-15 Postup pro přezkoumání podkladů u sektorových certifikačních schémat a nestandardních inspekčních metod 01.07.2015
MPA 80-01-17               K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012, verze 1 Posuzování shody - Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky 25.02.2019

 

Dokumenty EA, ILAC, IAF a FALB - všechny oblasti akreditace

Označení Název Platí od
EA-01/22 A:2016 Postup a kritéria pro posuzování schémat posuzování shody akreditačními orgány - členy EA (EA Procedure and Criteria For the Evaluation of Conformity Assessment Schemes by EA Accreditation Body Members) 08.11.2017
EA-02/13 M:2012 Politika EA v oblasti přeshraniční akreditace a postup pro přeshraniční spolupráci mezi členy EA (EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation between EA Members, October 2012) 01.05.2014
EA-02/15 M:2008 Požadavky EA na akreditaci s flexibilním rozsahem (EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes, July 08) 01.07.2009
EA-02/17 M:2016 Dokument EA pro akreditaci pro účely oznámení (EA Document on Accreditation for Notification Purposes, November 2016) 23.11.2016
EA-03/04 G:2001 Využití zkoušení způsobilosti jako nástroje pro akreditaci v oblasti zkoušení (Use of Proficiency Testing as a Tool for Accreditation in Testing, AUG 2001) 05.10.2006
EA-03/12 M:2013 Politika EA pro akreditaci certifikace ekologické produkce (EA Policy for the Accreditation of Organic Production Certification, JUNE 2013) 15.02.2014
EA-04/02 M:2013 Vyjádření nejistoty měření při kalibraci (Evaluation of the Uncertainty of Measurement In Calibration, September 2013) 01.05.2014
EA-04/09 G:2017 Akreditace laboratoří působících v oblasti senzorického zkoušení (Accreditation for Sensory Testing Laboratories, February 2017) 22.01.2018
EA-04/14 INF:2003 Výběr a užití referenčních materiálů ( The Selection and Use of Reference Materials, FEB 2003) 05.10.2006
EA-04/15 G:2015 Akreditace v oblasti nedestruktivního zkoušení (Accreditation For Non-Destructive Testing, May 2015 rev01) 01.04.2016
EA-04/16 G:2003 Směrnice EA o vyjadřování nejistoty v kvantitativním zkoušení (EA Guidelines on the Expression of Uncertainty in Quantitative testing, DEC 2003) 05.10.2006
EA-04/17 M:2008 Stanovisko EA k popisu rozsahu akreditace zdravotnických laboratoří 01.10.2009
EA-04/18 INF:2010 Návod k určení úrovně a četnosti účasti ve zkoušení způsobilosti (Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation, June 2010) 15.01.2011
EA-05/03 M:2008 Pokyny pro implementaci ISO/IEC 17020 v oblasti ohledání místa činu (Guidance for the Implementation of ISO/IEC 17020 in the field of crime scene investigation, DEC 2008) 01.12.2009
EA-06/02 M:2013 Pokyny EA k aplikaci EN 45011 a ISO/IEC 17021 pro certifikaci podle EN ISO 3834 01.01.2014
EA-06/03 M:2013 Dokument EA pro uznávání ověřovatelů podle Směrnice o systému obchodování s emisemi (EA Document for Recognition of Verifiers under the EU ETS Directive, November 2013) 20.06.2014
EA-06/04 M:2011 Pokyny EA k akreditaci certifikace produktů (EA Guidelines on the Accreditation of Certification of Primary Sector Products by Means of Sampling of Sites, July 2011 rev00) 01.02.2012
EA-07/04 M:2017 Právní soulad jakožto součást akreditované certifikace dle ISO 14001:2015 (Legal Compliance as a part of Accredited ISO 14001:2015 Certification, May 2017) 14.05.2017
IAF MD01:2018 Závazný dokument IAF pro audit a certifikaci systému managementu provozovaného organizací s více pracovišti 15.06.2018
IAF MD02:2017 Závazný dokument IAF pro převod akreditované certifikace systémů managementu 15.06.2018
IAF MD03:2008 Závazný dokument IAF pro postupy pokročilého dozoru a recertifikace 01.07.2008
IAF MD04:2008 Závazný dokument IAF pro použití metod auditování využívajících počítačovou techniku ("CAAT") pro akreditovanou certifikaci systémů managementu 01.07.2008
IAF MD04:2018 Závazný dokument IAFpro použití informačních a komunikačních technologií (ICT) pro účely auditování/posuzování, 2. vydání 04.07.2019
IAF MD05:2015 Stanovení doby auditu pro systémy managementu kvality a systémy environmentálního managementu (Determination of Audit Time of Quality and Environmental Management Systems, June 2015) 01.03.2016
IAF MD06:2014 Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO 14065:2013 (IAF Mandatory Document for the Application of ISO 14065:2013, March 2014) 20.06.2014
IAF MD08:2017 Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO/IEC 17011:2004 v oblasti systémů managementu kvality zdravotnických prostředků (ISO 13485) (Application of ISO/IEC 17011:2004 in the Field of Medical Device Quality Management Systems) 01.05.2018
IAF MD09:2017 Závazný dokument IAF pro aplikaci normy ISO/IEC 17021-1 v oblasti systémů managementu kvality zdravotnických prostředků (ISO 13485) (Application of ISO/IEC 17021-1 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485)) 01.05.2018
IAF MD10:2013 Závazný dokument IAF pro posuzování managementu odborné způsobilosti certifikačních orgánů podle ISO/IEC 17021:2011 (IAF Mandatory Document for Assessment of Certification Body Management of Competence in Accordance with ISO/IEC 17021:2011, February 2013) 03.09.2014
IAF MD11:2013 Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO/IEC 17021 pro audity integrovaných systémů managementu (IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated Management Systems, December 2013) 01.05.2014
IAF MD12:2016 Akreditace orgánů posuzování shody působících ve více zemích (Accreditation Assessment of Conformity Assessment Bodies, January 2016) 07.01.2016
IAF MD15:2014 Závazný dokument IAF pro sběr dat poskytujících indikátory o výkonu certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu (IAF Mandatory Document for the Collection of Data to Provide Indicators of Management System Certification Bodyes' Performance) 01.07.2016
IAF MD16:2015 Aplikace normy ISO/IEC 17011 pro akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin (FSMS) (Application of ISO/IEC 17011 for the accreditation of food safety management systems (FSMS) certification bodies) 06.12.2018
IAF MD17:2015 Závazný dokument IAF pro činnosti svědeckého posuzování pro akreditaci certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu (IAF Mandatory Document Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification Bodies, January 2015) 29.11.2017
IAF MD18:2015 Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO/IEC 17021:2011 v sektoru managementu služeb (ISO/IEC 20000-1) (IAF Mandatory Document for Application of ISO/IEC 17021:2011 in the Service Management Sector (ISO/IEC 20000-1), January 2015) 12.08.2015
IAF MD21:2018 Závazný dokument IAF: Požadavky na provedení migrace z OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018 (Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007) 01.05.2018
IAF MD22:2018 Závazný dokument IAF: Aplikace ISO/IEC 17021-1 pro certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS) (Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems) (OH&SMS) 23.04.2018
IAF MD23:2018 Závazný dokument IAF: Řízení subjektů vykonávajících činnosti jménem akreditovaných certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu (Control of Entities Operating on Behalf of Accredited Management Systems Certification Bodies) 08.05.2019
IAF/ILAC-A5:11/2013 IAF/ILAC MLA/MRA: Aplikace ISO/IEC 17011:2004 (IAF/ILAC MLA/MRA: Application of ISO/IEC 17011:2004, 2013) 01.11.2014
ILAC-G08:03/2009 Pokyny k uvádění shody se specifikací (Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification, 2009) 01.10.2009
ILAC-G17:2002 Zavádění koncepce stanovení nejistot zkoušení v návaznosti na aplikaci normy ISO/IEC 17025 (Introducing the Concept of Uncertainty of Measurement in Testing in Association with the Application of the Standard ISO/IEC 17025, 2002) 05.10.2006
ILAC-G18:04/2010 Pokyny pro stanovení rozsahu akreditace laboratoří (Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for Laboratories) 20.10.2011
ILAC-G19:08/2014 Moduly ve forenzním procesu (Modules in a Forensic Science Process, 08/2014) 12.02.2016
ILAC-G21:09/2012 Přeshraniční akreditace - Zásady pro spolupráci (Cross-Frontier Accreditation - Principles for Cooperation, 2012) 01.05.2014
ILAC-G24:2007 Pokyny pro stanovení kalibračních intervalů měřicích přístrojů (Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments, 2007) 01.02.2008
ILAC-G27:06/2017 Pokyny k měření prováděnému jako součást inspekčního procesu 22.11.2018
ILAC-P09:06/2014 Politika ILAC pro účast v aktivitách zkoušení způsobilosti (ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities, 06/2014) 15.01.2016
ILAC-P10:01/2013 Politika ILAC pro návaznost výsledků měření (ILAC Policy on the Traceability of measurement Result) 01.12.2013
ILAC-P13:10/2010 Aplikace normy ISO/IEC 17011 pro akreditaci poskytovatelů zkoušení způsobilosti (Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation of Proficiency Testing Providers, 2010) 01.08.2011
ILAC-P14:01/2013 Politika ILAC pro nejistoty při kalibraci (ILAC Policy for Uncertainty in Calibration) 15.05.2013
ILAC-P15:07/2016 Aplikace normy ISO/IEC 17020:2012 pro akreditaci inspekčních orgánů (Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies) 07.10.2016

 

Dokumenty pro zkušební laboratoře

Označení Název Platí od
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 01.01.2018
11_01-P502a Návod na podání Žádosti 01.05.2018
11_01-P502b Návod na podání Návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy 01.05.2018
11_01-P503 Žádost SŘ 17.07.2018
11_01-P503 Žádost SŘ zjednodušená, pro posouzení na novou verzi normy 27.11.2018
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 17.07.2018
11_01-P505_L Návod na zpracování přílohy č. 2 01.12.2015
11_01-P506_L Příloha č. 2 01.05.2018
11_01-P507_L Návod na zpracování přílohy č. 3 05.09.2016
11_01-P508_L Příloha č. 3 verze 2005              Příloha č. 3 verze 2018 17.10.2018
11_01-P509 Příloha č. 6 Zpráva o účasti v PT_SŘ 01.12.2015
11_01-P510_L Dotazník ZL a KL 01.05.2018
11_01-P510_L_EPA Dotazník ZL EPA 25.07.2018

 

Dokumenty pro zdravotnické laboratoře

Označení

Název

Platí od
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 01.01.2018
11_01-P502a Návod na podání Žádosti 01.05.2018
11_01-P502b Návod na podání Návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy 01.05.2018
11_01-P503 Žádost SŘ 17.07.2018
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 17.07.2018
11_01-P505_M Návod na zpracování přílohy č. 2 16.02.2018
11_01-P506_M Příloha č. 2 16.02.2018
11_01-P507_M Návod na zpracování přílohy č. 3 19.11.2018
11_01-P508_M Příloha č. 3 25.09.2018
11_01-P509 Příloha č. 6 Zpráva o účasti v PT_SŘ 01.12.2015
11_01-P510_M Dotazník ML 2013 01.12.2015

 

Dokumenty pro kalibrační laboratoře

Označení Název Platí od
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 01.01.2018
11_01-P502a Návod na podání Žádosti 01.05.2018
11_01-P502b Návod na podání Návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy 01.05.2018
11_01-P503 Žádost SŘ 17.07.2018
11_01-P503 Žádost SŘ zjednodušená, pro posouzení na novou verzi normy 27.11.2018
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 17.07.2018
11_01-P505_K Návod na zpracování přílohy č.2 01.12.2015
11_01-P506_K Příloha č. 2 01.05.2018
11_01-P507_K Návod na zpracování přílohy č. 3 01.12.2015
11_01-P507_K Návod ke zpracování přílohy č. 3, nová verze 29.08.2018
11_01-P508_K Příloha č. 3 10.05.2013
11_01-P508_K Příloha č. 3, nová verze 29.08.2018
11_01-P509 Příloha č. 6 Zpráva o účasti v PT_SŘ 01.12.2015
11_01-P510_L Dotazník ZL a KL 01.05.2018

 

Dokumenty pro certifikační orgány certifikující produkty

Označení Název Platí od
11_01-P066 Přehled údajů COSM, COV, COP, IO 03.03.2017
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 01.01.2018
11_01-P502a Návod na podání Žádosti 01.05.2018
11_01-P502b Návod na podání Návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy 01.05.2018
11_01-P503 Žádost SŘ 17.07.2018
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 17.07.2018
11_01-P505_V Návod na zpracování přílohy č.2 15.03.2019
11_01-P506_V Příloha č. 2 15.03.2019
11_01-P507_V Návod na zpracování přílohy č. 3 15.03.2019
11_01-P508_V Příloha č. 3 15.03.2019
11_01-P510_V Dotazník COV 26.06.2018
11_01-P510_V_EPA Dotazník COV EPA 25.07.2018

 

Dokumenty pro certifikační orgány certifikující osoby

Označení Název Platí od
11_01-P066 Přehled údajů COSM, COV, COP, IO 03.03.2017
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 01.01.2018
11_01-P502a Návod na podání Žádosti 01.05.2018
11_01-P502b Návod na podání Návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy 01.05.2018
11_01-P503 Žádost SŘ 17.07.2018
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 17.07.2018
11_01-P505_P Návod na zpracování přílohy č.2 01.12.2015
11_01-P506_P Příloha č. 2 01.12.2015
11_01-P507_P Návod na zpracování přílohy č. 3 26.04.2018
11_01-P508_P Příloha č. 3 25.09.2018
11_01-P510_P Dotazník COP 01.12.2015

 

Dokumenty pro certifikační orgány certifikující systémy managementu

Označení Název Platí od
11_01-P066 Přehled údajů COSM, COV, COP, IO 03.03.2017
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 01.01.2018
11_01-P502a Návod na podání Žádosti 01.05.2018
11_01-P502b Návod na podání Návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy 01.05.2018
11_01-P503 Žádost SŘ 17.07.2018
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 17.07.2018
11_01-P505_T Návod na zpracování přílohy č.2 03.03.2016
11_01-P506_T Příloha č. 2 30.01.2018
11_01-P507_T Návod na zpracování přílohy č. 3 18.03.2019
11_01-P508_T Příloha č. 3 18.03.2019
11_01_P510_T Dotazník COSM 03.03.2016

 

Dokumenty pro inspekční orgány

Označení Název Platí od
11_01-P066 Přehled údajů COSM, COV, COP, IO 03.03.2017
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 01.01.2018
11_01-P502a Návod na podání Žádosti 01.05.2018
11_01-P502b Návod na podání Návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy 01.05.2018
11_01-P503 Žádost SŘ 17.07.2018
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 17.07.2018
11_01-P505_I Návod na vyplňování přílohy č.2 01.12.2015
11_01-P506_I Příloha č. 2 01.12.2015
11_01-P507_I Návod na zpracování přílohy č. 3 10.05.2017
11_01-P508_I Příloha č. 3 25.09.2018
11_01-P509 Příloha č. 6 Zpráva o účasti v PT_SŘ 01.12.2015
11_01-P510_I Dotazník IO_2012 01.12.2015

 

Dokumenty pro EMAS

Označení Název Platí od
11_05-P001    Žádost o dohled                                                                         25.02.2011
11_05-P002 Návod k vyplnění žádosti 15.09.2016

 

Dokumenty pro poskytovatele zkoušení způsobilosti

Označení Název Platí od
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 01.01.2018
11_01-P502a Návod na podání Žádosti 01.05.2018 
11_01-P502b Návod na podání Návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy 01.05.2018
11_01-P503 Žádost SŘ 17.07.2018
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 17.07.2018
11_01-P505_Z Návod na zpracování přílohy č.2 01.12.2015
11_01-P506_Z Příloha č. 2 10.05.2013
11_01-P507_Z Návod na zpracování přílohy č. 3 01.12.2015
11_01-P508_Z Příloha č. 3 25.09.2018
11_01-P509 Příloha č. 6 Zpráva o účasti v PT_SŘ 01.12.2015
11_01-P510_Z Dotazník PZZ 01.12.2015

 

Dokumenty pro ověřovatele výkazů emisí skleníkových plynů

Označení Název Platí od
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 01.01.2018
11_01-P502a Návod na podání Žádosti 01.05.2018
11_01-P502b Návod na podání Návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy 01.05.2018
11_01-P503 Žádost SŘ 17.07.2018
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 17.07.2018
11_01-P505_G Návod na vyplňování přílohy č.2 01.12.2015
11_01-P506_G Příloha č. 2 01.05.2018
11_01-P507_G Návod na zpracování přílohy č. 3 01.05.2018
11_01-P508_G Příloha č. 3 25.09.2018
11_01-P510_G Dotazník GHG 21.05.2018

 

Dokumenty pro výrobce referenčních materiálů

Označení Název Platí od
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 01.01.2018
11_01-P502a Návod na podání Žádosti 01.05.2018
11_01-P502b Návod na podání Návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy 01.05.2018
11_01-P503 Žádost SŘ 17.07.2018
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 17.07.2018
11_01-P505_R Návod na zpracování přílohy č. 2 01.01.2018
11_01-P506_R Příloha č. 2 01.01.2018
11_01-P507_R Návod na zpracování přílohy č. 3 01.05.2018
11_01-P508_R Příloha č. 3 25.09.2018
11_01_P510_R Dotazník VRM 21.12.2017

 

Dokumenty pro odborné posuzovatele/experty

Označení Název Platí od
04_01-P014 Žádost o zařazení do databáze odborných posuzovatelů ČIA 23.10.2018
04_01-P027 Aktuální údaje o činnosti odborného posuzovatele/experta 01.12.2015

 

 

Aplikace normy ISO/IEC 17011 pro akreditaci certifikacních orgánu
provádejících certifikaci systému managementu bezpecnosti
potravin (FSMS)
Application of ISO/IEC 17011 for the accreditation of food safety
management systems (FSMS) certification bodies