Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Zahraniční projekty ČIA

Pracovníci Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. se v posledních letech pravidelně účastní mezinárodních projektů, které jsou zaměřeny na rozvoj akreditačních systémů v jiných zemích.

 

Projekty, na kterých jsme spolupracovali:

 

IPA Twinning Project SR 13 IB EC 01

Strenthening Capacities of National Quality Infrastructure and Conformoty Assessment Services in the Republic of Serbia

                     Srbsko                     

Český institut pro akreditaci, o.p.s. se jako člen konzorcia složeného z Českého metrologického institututu (ČMI) a Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) podílel nejen na organizaci projektu, ale také na přípravě a realizaci školení, seminářů a studijních pobytů souvisejících s částí (komponentou) č. 3 - QI Capacity & Technical Regulations. Tato část zahrnovala i oblast akreditace. Projekt trval 25 měsíců a byl ukončen 17. října 2017.

Pracovníci ČIA se podíleli na následujících činnostech:

 • seminář zaměřený na podporu systému srbského akreditačního orgánu ATS v oblasti akreditace pro potřeby oznámení (3 denní mise, Bělehrad)
 • provedení analýzy současného stavu akreditačního systému ATS s ohledem na jeho využití pro potřeby oznámení (4 denní mise, Bělehrad)
 • seminář pro pracovníky ATS změřený na vytvoření akreditačního systému pro potřeby oznámení s využitím dokumentu EA 2/17 (5 denní seminář, Bělehrad)
 • seminář pro pracovníky existujících/potenciálních oznámených subjektů zaměřený na proces akreditace pro účely oznámení (5 denní seminář, Bělehrad)
 • seminář pro pracovníky ATS zaměřený na akreditaci ověřovatelů výkazů emisí skleníkových plynů (GHG), poskytovatelů programů PT a využití dokumentu EA 1/22 při posuzování schémat posuzování shody (5 denní seminář, Bělehrad)

Souhrnná informace o projektu je k dispozici zde.

 

  

Dohoda o dvoustranné spolupráci mezi ČIA a MOLDAC

 

          Moldavsko         

Na základě dvoustranné dohody mezi moldavským akreditačním orgánem MOLDAC a Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. proběhlo školení zaměstnanců MOLDACu v České republice. Byla realizována třídenní návštěva pracovníků MOLDACu v Praze a to ve dnech 26.-28.srpna 2013 s následujícím programem:

 • školení v oblasti zdravotnických laboratoří dle požadavků EN ISO 15189
 • školení v oblasti využití akreditace pro potřeby autorizace/notifikace
 • účast na posuzování zkušební laboratoře 

  

EuropeAid/131438/C/SER/BY

Support to Quality Infrastructure in the Republic of Belarus - Food Safety

                    Bělorusko                  

Český institut pro akreditaci, o.p.s. pro konsorcium vedené společností AFNOR připravil školení pro zaměstnance běloruského akreditačního orgánu (BSCA). Bylo realizováno pětidenní školení v České republice a to ve dnech od 2. do 9. září 2013.

 • školení zaměřené na požadavky normy ISO/IEC 17011
 • účast na posuzování zkušební laboratoře
 • účast na posuzování kalibrační laboratoře
 • účast na posuzování certifikačního orgánu pro certifikaci produktů

 

   

EuropeAid/129630/C/SER/BA

Development of New Accreditation Schemes

        BiH         

Český institut pro akreditaci, o.p.s. jako člen konzorcia vedeného společností Hulla&Comp. Human Dynamics KG, realizoval několik školení pro pracovníky akreditačního orgánu Bosny a Hercegoviny (BATA). Jednotlivé akce probíhaly nejen v Bosně, ale i v České republice.

 • školení v oblasti inspekčních orgánů podle požadavků EN ISO/IEC 17020 se zaměřením na oblast zdvihacích zařízení a výtahů (dvoudenní školení, Sarajevo - Bosna a Hercegovina) - 2012
 • školení certifikačních orgánů pro certifikaci produktů podle požadavků normy EN 45011 (dvoudenní školení, Sarajevo - Bosna a Hercegovina) - 2012
 • školení v oblasti certifikačních orgánů pro certifikaci osob podle požadavků normy EN ISO/IEC 17024 se zaměřením na oblast NDT (dvoudenní školení, Sarajevo - Bosna a Hercegovina) - 2012
 • tři týdenní studijní pobyty pracovníků akreditačního orgánu BATA v Praze se zaměřením na oblast certifikace produktů, osob a systémů managementu - 2012

    

Support to implementation of Art. 51

Quality Management System of the Partnership and Cooperation Agreement (PCA) of Georgia

        Gruzie           

Český institut pro akreditaci, o.p.s. jako člen konzorcia vedeného společností Hulla&Comp. Human Dynamics KG, realizoval školení pro pracovníky gruzínského akreditačního orgánu (GAC) a vrcholový management a pracovníky akreditovaných subjektů. Jednotlivé akce probíhaly nejen v Gruzii, ale i v České republice. 

 • školení zaměřené na certifikaci produktů v oblasti bezpečnosti potravin podle požadavků normy EN 45011 (třídenní školení, Tbilisi - Gruzie) - 2009
 • školení zaměřené na oblast zdravotnických laboratoří podle požadavků normy ISO 15 189 (třídenní školení, Tbilisi - Gruzie) - 2009
 • týdenní studijní pobyt pracovníků gruzínského akreditačního orgánu GAC v Praze (zaměřeno na bezpečnost potravin - QMS, FSMS a zdravotnické laboratoře) - 2009
 • monitoring a hodnocení procesu posuzování gruzínského akreditačního orgánu - 2009
 • školení v oblasti inspekčních orgánů podle požadavků EN ISO/IEC 17020 a certifikačních orgánů podle požadavků normy EN 45011 (čtyřdenní školení, Tbilisi - Gruzie) - 2010
 • školení v oblasti zkušebních a kalibračních laboratoří podle požadavků normy EN ISO/IEC 17025 a zdravotnických laboratoří podle požadavků normy ISO 15189 (čtyřdenní školení, Tbilisi - Gruzie) - 2011 

 

EuropeAid/120467/C/SV/AL

Support to standards, certification and accreditation in Albania

                   Albánie         

Český institut pro akreditaci, o.p.s. jako člen konzorcia vedeného společností IBF připravil a realizoval v rámci tohoto projektu v Albánii  3 třídenní školení zaměřené na implementaci mezinárodních akreditačních standardů v oblasti inspekčních orgánů, certifikačních orgánů pro certifikaci produktů, kalibračních laboratoří. Součástí projektu bylo i školení pracovníků albánského akreditačního orgánu v Praze, kde se kromě teoretické přípravy v sídle Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. mohli zúčastnit i vlastního posuzování. Školení bylo určeno pro pracovníky albánského akreditačního orgánu Drejtoria e Akreditimit (DA), vrcholového managementu laboratoří a univerzit v Tiraně, ale také pro zástupce státní správy a dalších institucí.

 • školení zaměřené na akreditaci inspekčních orgánů podle požadavků normy EN ISO/IEC 17020 (třídenní školení, Tirana - Albánie) - 2006
 • školení zaměřené na akreditaci kalibračních laboratoří podle požadavků normy EN ISO/IEC 17025 (třídenní školení, Tirana - Albánie) - 2006
 • třídenní školení zaměřené an akreditaci certifikačních orgánů certifikujících produkty podle požadavků normy EN 45011 (třídenní školení, Tirana - Albánie) - 2007
 • studijní pobyt albánských expertů v ČR (pětidenní školení, Praha - Česká republika) - 2006

   

CARDS 2006 - Quality Infrastructure

HOT 1 - Specific training for staff of accreditation bodies

     EFTA   

Český institut pro akreditaci, o.p.s. spolupracoval v rámci projektu HOT 1 na rozvoji akreditačních systémů v oblasti West Balkan (Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Kosovo, Makedonie, Černá Hora a Srbsko). Školení se zúčastnili zástupci akreditačních orgánů.

 • studijní pobyt pracovníků akreditačních orgánů (West Balkan) zeměřený na akreditaci, IT podporu akreditace, zdravotnické a zkušební laboratoře, certifikaci systémů managementu a oblast nejistot (pětidenní školení, Praha) - 2006 

  

EuropeAid/120335/C/SV/HR

Development of accreditation systems and support to national testing and calibration laboratories in Croatia

           Chorvatsko          

Český institut pro akreditaci, o.p.s. jako člen konzorcia vedeného společností AFNOR realizoval školení pro zaměstnance chorvatského akreditačního orgánu (HAA) a pracovníky akreditovaných zdravotnických laboratoří. Jednotlivé akce probíhaly nejen v Chorvatsku, ale i v České republice.

 • školení v oblasti zdravotnických laboratoří podle požadavků EN ISO 15189 (třídenní školení, Záhřeb - Chorvatsko) - 2006
 • studijní pobyt chorvatských expertů zahrnující účast na posuzování akreditovaných zdravotnických laboratoří (čtyřdenní školení, Praha) - 2006
 • simulované posouzení připravenosti HAA na evaluaci EA (pětidenní pracovní pobyt, Záhřeb - Chorvatsko) - 2006
 • společné posuzování dvou chorvatských zdravotnických laboratoří (čtyřdenní pobyt, Záhřeb - Chorvatsko) - 2006