Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Informace z ČIA
Rozbalit
28.3.2018

V souvislosti s implementací nových požadavků revidované normy ČSN EN ISO/IEC 17011:2018 vrcholové vedení ČIA prohlašuje:

a) že se zavazuje k udržování nestrannosti při poskytování akreditace,

b) že chápe komerční, finanční a jiné tlaky, které by mohly ovlivnit jeho úsudek nebo výsledek činnosti, na důležitost nestrannosti při poskytování akreditace,

c) že zvládá případný střet zájmů a zajišťuje objektivnost své činnosti.

11.12.2017

Český institut pro akreditaci, o.p.s. v průběhu roku 2017 aktualizoval Analýzu vztahů se spolupracujícími orgány zpracovanou v souladu s požadavkem čl. 4.3.7 normy ČSN EN ISO/IEC 17011:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzující shodu. Zpráva se závěrem, že ČIA nemá žádný spjatý orgán ani nebyly identifikovány žádné konflikty zájmů se zainteresovanými stranami, byla ve 3. čtvrtletí 2017 projednána bez připomínek Správní radou ČIA i Radou pro akreditaci ČIA.

14.2.2017

Český institut pro akreditaci, o.p.s  zavedl do akreditačního systému ČR dokument EA - 2/17 M:2016, který nahrazuje předchozí vydání EA - 2/17 INF:2014. Hlavní změnou je status dokumentu, nyní je mandatorní, tedy pro akreditační orgány povinný. Pro akreditované subjekty nevzniká nutnost přeposouzení. ČIA bude tento dokument využívat při posuzování ode dne jeho zavedení. Dokument najdete v sekci Dokumenty MPA.

3.2.2017

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydal s platností od 1.2.2017 novelizovaný metodický pokyn MPA 00-08-17 Rozsah posuzování. Dokument najdete v sekci Dokumenty MPA.

10.10.2016

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydává s platností od 7.10.2016 novelizované metodické pokyny MPA 40-01-16 a MPA 00-08-16, kde je zapracována  služba akreditace v oblasti elektronické identifikace a služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Dále vydává v souvislosti s vydáním revidovaného dokumentu ILAC P15:07/2016 novelizovaný metodický pokyn MPA 80-01-16, týkající se aplikace normy ISO/IEC 17020:2012 pro akreditaci inspekčních orgánů. Dokumenty najdete v sekci Dokumenty MPA.

4.10.2016

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydal k 3.10.2016 český překlad závazného dokumentu IAF MD 19:2016 týkajícího se auditu a certifikace systému managementu organizace s více pracovišti, není-li vhodné použít vzorkování pracovišť. Dokument najdete v sekci Dokumenty ke stažení.

1.8.2016

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydává s platností od 1.8.2016 novelizované metodické pokyny MPA 00-01-16 Základní pravidla akreditačního procesu a MPA 00-04-16 Pravidla používání odkazu na akreditaci. Dokumenty najdete v sekci Dokumenty MPA.

15.2.2016

V souvislosti s harmonizací přístupu odborných posuzovatelů ČIA k posuzování podle ČSN P ISO/TS 22003:2014 a za účelem vyjasnění akreditačních požadavků na kvalifikace a kompetence auditorů v procesu certifikací systému managementu bezpečnosti potravin byla zřízena pracovní skupina při TV COSM ve složení zástupce státní správy a zástupců vysokých škol, akreditovaných subjektů, odborných posuzovatelů, expertů a zástupců ČIA.

Pracovní skupina v období září až prosinec 2015 pracovala na materiálu, který specifikuje požadavky na auditory a zabývá se požadavky na osoby podílející se na certifikačním procesu ve smyslu jejich vzdělání, pracovních zkušeností, auditních zkušeností a školení v oblasti bezpečnosti potravin a procesu auditování.

 

Materiál je pouze informativní, posouzení je na odborných posuzovatelích a jejich odborném úsudku.

2.2.2016

Informace ÚNMZ a ČIA k požadavkům směrnice 97/23/ES. Více informací zde.

 

29.6.2015

Český institut pro akreditaci, o.p.s. aktualizoval Analýzu vztahů se spolupracujícími orgány zpracovanou v souladu s požadavkem čl. 4.3.7 normy ČSN EN ISO/IEC 170211:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzující shodu. Zpráva se závěrem, že ČIA nemá žádný spjatý orgán ani nebyly identifikovány žádné konflikty zájmů se zainteresovanými stranami, byla ve 2. čtvrtletí 2015 projednána bez připomínek Správní radou ČIA i Radou pro akreditaci ČIA.

1.4.2015

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydal s platností od 30.3.2015 nový metodický pokyn MPA 10-03-15. Tento dokument obsahuje upřesňující pokyny a doporučení pro výklad požadavků na akreditaci výrobců referenčních materiálů podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a TNI Pokynu ISO 34:2013. Dokument najdete v sekci Dokumenty MPA.

30.3.2015

Český institut pro akreditaci, o.p.s. zahájil 30. března 2015 příjem žádostí o posouzení způsobilosti výrobců referenčních materiálů.

Posuzování probíhá podle relevantních požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025 a požadavků TNI Pokynu ISO 34. Zájemcům je k dispozici Metodický pokyn pro akreditaci MPA 10-03-15 K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a TNI Pokynu ISO 34:2013 pro posouzení způsobilosti výrobců referenčních materiálů v akreditačním systému ČR (v části Dokumenty ke stažení - Dokumenty MPA-všechny oblasti akreditace a v části Dokumenty ke stažení pro Zkušební laboratoře formulář žádosti včetně příloh.

5.1.2015

Mezinárodní organizace ILAC a IAF vytvořily v úzké spolupráci s IEC, ISO a IIOC (Nezávislá mezinárodní organizace pro certifikaci) novou webovou stránku Public Sector Assurance.

Více na stránkách http://publicsectorassurance.org/

4.7.2014

Český institut pro akreditaci informuje o změně systému přihlašování na semináře, více informací zde

2.7.2014

Český metrologický institut specifikoval na svých internetových stránkách http://www.cmi.cz/index.php?lang=1&wdc=111 (v podbarvené buňce) využívání výsledků ČIA z akreditace kalibračních laboratoří pro jejich posuzování jako žadatelů o autorizaci metrologických středisek (AMS) ve smyslu § 16 zákona 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

1.5.2014

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydal český překlad revidovaného závazného dokumentu EA-4/02 M:2013 "Vyjádření nejistoty měření při kalibraci". Revize dokumentu z roku 1999 byla provedena s cílem odstranit duplicity v dokumentech EA-4/02 a  ILAC P14:12/2010 "Politika ILAC pro nejistoty při kalibraci" a uvádí zejména změnu související s přechodem vyjadřování kalibrační schopnosti laboratoře (přechod z BMC na CMC). Revizí nebyly zásadně měněny doplňky dokumentu (příklady), které obsahují postupy výpočtu nejistoty měření. Dokument najdete v sekci Dokumenty EA, ILAC, IAF a FALB. Informační dopis byl rozeslán dne 1.5.2014.

 

4.12.2013

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydává s platností od 1.12.2013 nový metodický pokyn MPA 30-02-13 Politika ČIA pro metrologickou návaznost výsledků měření, změnový list 03/13 k MPA 00-02-12 a změnový list 01/13 k MPA 00-04-13. Dokumenty najdete v sekci Dokumenty MPA

2.9.2013

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydává s platností od 1.9.2013 nový metodický pokyn MPA 10-02-13 k aplikaci ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře-Požadavky na kvalitu a způsobilost v akreditačním systému České republiky a změnový list 02/13 k MPA 00-02-12. Dokumenty najdete v sekci Dokumenty MPA.

14.1.2013

Český institut pro akreditaci vydává s platností od 10.1.2013 Dodatek k Stanovení nákladů procesu akreditace. Dokument najdete v sekci Ceník.

30.12.2011

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydává s platností od 1.1.2012 dokument  Stanovení nákladů procesu akreditace. Dokument najdete v sekci Ceník.

25.10.2011

Český institut pro akreditaci, o.p.s informuje o stanovisku ČESKÉ  SPOLEČNOSTI  KLINICKÉ BIOCHEMIE České lékařské společnosti J. E. Purkyně k problematice EHK pro sérum a plazmu a Firemních EHK a bude v souladu s tímto stanoviskem postupovat při akreditaci klinických laboratoří. Stanovisko je ke stažení zde.

29.3.2011

Český institut pro akreditaci, o.p.s. zveřejňuje přehled posuzovaných sektorových akreditačních schémat s odkazem na specifické požadavky vlastníků schémat na orgán posuzující shodu. Přehled najdete zde.

17.3.2011

Informace o posuzování laboratoří pro měření emisí podle ISO/IEC 17025 a CEN/TS 15675. Více informací zde , stanovisko TK pro měření emisí najdete zde .

25.1.2011

Na internetových stránkách ČIA byl uveřejněn český překlad dokumentu EA-4/18:2010 "Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation ("Návod k určení úrovně a četnosti účasti ve zkoušení způsobilosti").
Tento dokument si klade za cíl podporovat harmonizaci přístupu akreditačních orgánů k hodnocení úrovně a četnosti účasti ve zkoušení způsobilosti laboratoří a pomoci laboratořím při výběru úrovně jejich zapojení do zkoušení a frekvence jejich účasti.
Doporučujeme Vám využívat tento dokument k plánování účasti ve zkoušení způsobilosti pro splnění požadavků norem ČSN EN ISO/IEC 17025, kap. 5.9.1 a ČSN EN ISO 15189, kap. 5.6.4. V tomto novém dokumentu Evropské akreditace lze najít návod, jak vytvořit plán účasti ve zkoušení způsobilosti, který by zajistil dostatečnou hladinu a četnost účasti ve zkoušení způsobilosti.
Podrobný návod, jak tento dokument v laboratoř využívat, bude poskytnut na semináři "Zkoušení způsobilosti laboratoří", který ČIA organizuje společně s Eurachem ČR ve dnech 2. a 3.6. 2011 ve Skalském dvoře. Další informace o tomto semináři obdržíte v únoru roku 2011.

Archiv