Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

O nás

Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, jako Národní akreditační orgán založený vládou České republiky poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům. Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z postoje ES specifikované v Globální koncepci o přístupu ke zkoušení a certifikaci.
V souladu s požadavky mezinárodních norem a dokumentů ČIA provádí nestranné, objektivní a nezávislé posouzení způsobilosti (akreditaci) pro:

 • Zkušební laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)
 • Zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2013)
 • Kalibrační laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)
 • Certifikační orgány provádějící certifikaci systémů jakosti, systémů environmentálního managementu, systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systémů managementu bezpečnosti informací, systémů managementu bezpečnosti potravin a systému trvale udržitelného hospodaření v lesích (ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016)
 • Certifikační orgány certifikující produkty (ČSN EN ISO/IEC 17065:2013)
 • Ověřovatelé emisí skleníkových plynů (ČSN EN ISO 14065:2013, nařízení Komise (EU) č. 600/2012) 
 • Certifikační orgány provádějící certifikaci osob (ČSN EN ISO/IEC 17024:2013)
 • Inspekční orgány (ČSN EN ISO/IEC 17020:2012)
 • Poskytovatele zkoušení způsobilosti (ČSN EN ISO/IEC 17043:2010) 
 • Environmentální ověřovatele programů EMAS a dohled nad zahraničními environmentálními ověřovateli (nařízení ES č. 1221/2009)
 • Výrobce referenčních materiálů (ČSN EN ISO/IEC 17034:2017.

Členství v mezinárodních organizacích (EA, ILAC, IAF) a podpis mezinárodních multilaterálních dohod EA (na evropské úrovni) a ILAC, IAF (na celosvětové úrovni) o vzájemném uznávání výsledků akreditací dává záruky profesionální úrovně práce a přístupu ze strany ČIA.

Dokladem vysoké odbornosti a erudice ČIA je i pravidelné vzájemné hodnocení (evaluace) ze strany EA, které probíhá jednou za čtyři roky.

Jakékoliv dotazy, které se týkají akreditace nebo těchto internetových stránek, zašlete prosím na adresu mail (at) cai (dot) cz.