Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Povinně zveřejňované informace

1. Název

Český institut pro akreditaci, o.p.s.

2. Důvod a způsob založení

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) byl Českou republikou - Ministerstvem průmyslu a obchodu založen na základě zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech Zakládací listinou obecně prospěšné společnosti ze dne 13. 2. 1998 jako národní akreditační orgán. Prováděním akreditace podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, byl pověřen rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu č. 135/98 resp. č. 190/2010 a č. 163/2012. Na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu č. 319/2009 z 17. 12. 2009 je vnitrostátním akreditačním orgánem České republiky ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93. Při výkonu působnosti akreditačního orgánu se ČIA řídí zejména výše označenými právními předpisy a normou ČSN EN ISO/IEC 17011 Všeobecné požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzující shodu.

3. Organizační struktura

Organizační struktura                                                                     

4. Kontaktní spojení

Sídlo společnosti, podatelna, pracoviště Praha:

Český institut pro   akreditaci, o.p.s., Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3.

Telefon: +420 272 096 222

 

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí - čtvrtek 7:45 -   16:00 hod.

Pátek 7:45 - 14:00 hod.

 

Pracoviště Brno:

Český institut pro   akreditaci, o.p.s. - pracoviště Brno, Okružní 31, 638 00 Brno.

Telefon: +420 545 555 401

Fax: +420 545 555 404

 

Kontakty na jednotlivé pracovníky:

Zveřejněné na adrese http://www.cia.cz/o-nas/kontakty.aspx.

 

Kontakty pro elektronickou komunikaci:

E-mail: mail (at) cai (dot) cz

Identifikátor datové schránky:   c4cnq5k

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Sídlo: Český institut pro akreditaci, o.p.s., Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3.

Pracoviště Brno: Český institut pro akreditaci, o.p.s. - pracoviště Brno, Okružní 31, 638 00 Brno.

4.2 Adresa pracoviště pro   osobní návštěvu

Český institut pro akreditaci, o.p.s., Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3.

Český institut pro akreditaci, o.p.s. - pracoviště Brno, Okružní 31, 638 00 Brno.

4.3 Úřední hodiny

Po-Čt: 8.00-16.30

Pá: 8.00-14.00

4.4 Telefonní čísla

Sídlo společnosti, podatelna, pracoviště Praha: +420 272 096 222.

Pracoviště Brno: +420 545 555   401.

4.5 Čísla faxu

+420 272 096 221

4.6 Adresa internetové stránky

 www.cai.cz

4.7 Adresa e-podatelny

mail (at) cai (dot) cz

4.8 Další elektronické adresy

Elektronické adresy jednotlivých pracovníků jsou zveřejněny na adrese http://www.cia.cz/o-nas/kontakty.aspx.

 

5. Případné platby lze poukázat

Převodem na účet č. 4000134031/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

V hotovosti na pokladně ČIA - pracoviště Praha - po předchozí domluvě.

6. IČ

25677675

7. DIČ

CZ25677675 

8. Dokumenty      

-

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zveřejněny v sekci Dokumenty ke stažení na webových stránkách ČIA - http://www.cia.cz/dokumenty.aspx.

8.2 Rozpočet

Informace zveřejněny v sekci Výroční zprávy na webových stránkách ČIA -  http://www.cia.cz/novinky/informace-z-cia/vyrocni-zpravy.aspx.

9. Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

Telefonicky - žádostí o informaci adresovanou podatelně, případně konkrétnímu pracovníku (telefonní čísla na jednotlivá   pracoviště a pracovníky jsou zveřejněny na adrese http://www.cia.cz/o-nas/kontakty.aspx).

Písemně - žádostí o informaci adresovanou podatelně, případně konkrétnímu pracovníku (kontakty na jednotlivá pracoviště a pracovníky jsou zveřejněny na adrese http://www.cia.cz/o-nas/kontakty.aspx).

Elektronicky - žádostí podanou prostřednictvím datové schránky (c4cnq5k) nebo e-mailem (nejlépe zaslanou na mail (at) cai (dot) cz, případně na e-mail konkrétního pracovníka - e-mailové adresy jsou zveřejněny na adrese http://www.cia.cz/o-nas/kontakty.aspx).

Osobně - návštěvou některého z pracovišť ČIA (Český institut pro akreditaci, o.p.s., Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3 nebo Český institut pro akreditaci, o.p.s. - pracoviště Brno, Okružní 31, 638 00 Brno) - po předchozí domluvě.

10. Příjem žádostí a dalších   podání

Podání jsou přijímána podatelnou ČIA:

Český institut pro akreditaci, o.p.s., Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3.

E-mail: mail (at) cai (dot) cz.

Identifikátor datové schránky: c4cnq5k.

11. Opravné prostředky

I. Odvolání proti rozhodnutí ČIA jakožto akreditačního orgánu

Opravné prostředky proti rozhodnutím ČIA ve věcech akreditace, jakož též stížnosti a námitky uplatnitelné vůči akreditačnímu orgánu, jsou podrobně rozepsány v dokumentu MPA 00-03-… Pravidla pro vyřizování námitek, odvolání a stížností, v platném znění, dostupném na adrese http://www.cia.cz/dokumenty.aspx.

II. Odvolání proti rozhodnutí ČIA jakožto povinného subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb.

Odvolání proti rozhodnutí ČIA o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném   přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je adresát takového rozhodnutí oprávněn podat v souladu s podmínkami § 16 téhož zákona.

Odvolání se podává ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí (nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti) u ČIA (Český institut pro akreditaci, o.p.s., Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3). ČIA podané odvolání postoupí Ministerstvu průmyslu a obchodu ve lhůtě 15 dnů od jeho   podání spolu se spisovým materiálem a stanoviskem, Ministerstvo průmyslu a obchodu o odvolání rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo odvolání spolu se spisem předloženo. Proti rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu o odvolání se nelze dále odvolat; lze toliko iniciovat jeho soudní přezkum postupem podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění   pozdějších předpisů.

Odvolání lze podat:

a) písemně (Český institut pro akreditaci, o.p.s., Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3),

b) v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému datových schránek (c4cnq5k),

c) v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem ( mail (at) cai (dot) cz),

d) ústně do protokolu v úředních hodinách podatelny (Český institut pro akreditaci, o.p.s., Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3),

e) pomocí jiných technických prostředků (např. dálnopis, telefax, elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu), pokud bude do 5 dnů doplněno písemně, elektronicky   s uznávaným elektronickým podpisem, nebo ústně do protokolu.

Z odvolání musí být patrno, kdo je činí, kterému povinnému subjektu je určeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Fyzická osoba uvede v odvolání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V odvolání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v odvolání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Odvolání musí obsahovat podpis osoby, která je podává.

12. Formuláře

Používané formuláře, vzory, návody, metodické dokumenty a další písemnosti související s akreditací jsou   k dispozici na adrese http://www.cia.cz/dokumenty.aspx.

Formuláře k postupu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou k dispozici na adrese http://www.cia.cz/o-nas/uredni-deska.aspx.

13. Popisy postupů - návody   pro řešení životních situací

Dokumenty poskytující informace o akreditaci a upravující postup zájemců o akreditaci v akreditačním procesu a poskytující návod   jsou k dispozici na webových stránkách www.cai.cz, zejména na adrese http://www.cia.cz/dokumenty.aspx.

Postup žadatele o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je k dispozici na adrese http://www.cia.cz/o-nas/uredni-deska.aspx.

14. Předpisy

-

14.1 Nejdůležitější používané   předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93, ve znění opravy z 3. července 2015.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14.2 Vydané právní předpisy

ČIA jako akreditační orgán není oprávněn vydávat právní předpisy.

15. Úhrady za poskytování informací 

-

15.1 Sazebník úhrad za   poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o   svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je k dispozici na adrese http://www.cia.cz/o-nas/uredni-deska.aspx.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebylo vydáno.

16. Licenční smlouvy

-

16.1 Vzory licenčních smluv

Licenční ani podlicenční smlouvy ve smyslu § 14a zákona č. 106/1999 Sb. ČIA nevyužívá.

16.2 Výhradní licence

Výhradní licenci ve smyslu § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. ČIA nevyužívá.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů jsou zveřejněny na adrese http://www.cia.cz/o-nas/uredni-deska.aspx.