Menu Zavřeno

Etický kodex

Uvolnění podmínek volného pohybu zboží a služeb (produktů) na vnitřním trhu Evropské unie vyžaduje mimo jiné zvýšení důvěry ve vydávané certifikáty, osvědčení a další dokumenty, které deklarují kvalitu výrobků a služeb.
Jako jednu z cest, jak posílit důvěru v certifikaci a akreditaci, nabízí Český institut pro akreditaci o.p.s. (ČIA) možnost pro akreditované a certifikované subjekty přihlásit se k Etickému kodexu v dané oblasti.
Etický kodex akreditované nebo certifikované osoby je dokument, který upravuje pravidla chování v jednotlivých organizacích nebo profesích. Většinou se jedná o závazky, které jdou nad rámec povinností stanovených v obecně závazných právních předpisech a mezinárodních normách.
Tento Etický kodex je tedy zcela dobrovolný nástroj, k němuž se mohou na základě svého rozhodnutí plnit zásady, které obsahuje, přihlásit nejenom všechny akreditované osoby, ale i osoby, které byly certifikovány akreditovaným certifikačním orgánem.
Text Etického kodexu si můžete stáhnout (viz níže), podepsat a zaslat na e-mail: mail@cai.cz nebo poštou na adresu ČIA:

Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Olšanská 54/3
130 00  Praha 3

Seznam subjektů, které se ke kodexu přihlásí, je součástí této internetové stránky.
Pokud kdokoliv zjistí, že subjekt, který se k Etickému kodexu přihlásil, neplní závazky, které podpisem přijal, může použít e-mailovou adresu mail@cai.cz ke sdělení této skutečnosti. Tato sdělení, v případě že nebudou anonymní a vulgární, budeme zveřejňovat s tím, že dotčenému subjektu bude dána možnost vyjádřit se k výhradám. Prvním pěti organizacím, které se k Etickému kodexu připojí, bude nabídnuto jeho slavnostní podepsání.
Morální a etické chování akreditovaných a certifikovaných subjektů je to, co kromě odborné způsobilosti a kvality společnost očekává. Zavedení principů Etického kodexu do každodenních činností, jak akreditovaných, tak i certifikovaných organizací, se jeví jako jeden z možných nástrojů, který posílí důvěryhodnost těchto procesů.
Budeme velmi rádi, pokud se k účasti na tomuto projektu, který by měl přispět k posílení důvěryhodnosti akreditace a certifikace, připojíte i Vy.

Graficky upravený text Etického kodexu akreditované nebo certifikované osoby ke stažení:


Pro správné vyplnění a tisk údajů organizace (jméno, funkce, název organizace) , je nutná verze 8 Acrobat Readeru, který je zdarma ke stažení přes následující link:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Seznam osob, které se přihlásily k Etickému kodexu akreditované nebo certifikované osoby zde: 

Dne 29. 4.2008 proběhlo při příležitosti Setkání s držiteli nových Osvědčení slavnostní podepsání Etického kodexu akreditovaných nebo certifikovaných osob. Tohoto slavnostního aktu se zúčastnili zástupci prvních pěti firem, které Etický kodex podepsaly.

20. srpna 2004 podepsal ČIA Etický kodex akreditačních orgánů, který vyhlásil IAF.


Politika nestrannosti:
– vrcholové vedení se zavazuje k udržování nestrannosti při poskytování akreditace,
– vrcholové vedení chápe komerční, finanční a jiné tlaky, které by mohly ovlivnit jeho úsudek nebo výsledek činnosti, na důležitost nestrannosti při poskytování akreditace,
– vrcholové vedení zvládá případný střet zájmů a zajišťuje objektivnost své činnosti.


POKRAČOVAT DÁL:
O nás >  Úřední deska  Statutární dokumenty  Orgány ČIA  Poradní orgány ČIA   Výroční zprávy   Publikace   CTN   Pracovní nabídky  Vzájemné hodnocení   Odkazy