Menu Zavřeno
7005 – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
IČO:
00020338
Oddělení mezilaboratorních porovnávacích zkoušek
Adresa:
Hroznová 63/2, Pisárky, 603 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
337/2021
ze dne
23.6.2021
platné do
23.6.2026
Programy zkoušení způsobilosti v oblasti chemických zkoušek půd, kalů a sedimentů, krmiv, potravin, rostlinného materiálu a hnojiv