Menu Zavřeno

O nás

Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, jako Národní akreditační orgán založený vládou České republiky poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům. Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z postoje ES specifikované v Globální koncepci o přístupu ke zkoušení a certifikaci.
V souladu s požadavky mezinárodních norem a dokumentů ČIA provádí nestranné, objektivní a nezávislé posouzení způsobilosti (akreditaci) pro:

 • Zkušební laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)
 • Zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189 ed. 2:2013 nebo ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023)
 • Kalibrační laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)
 • Certifikační orgány provádějící certifikaci systémů jakosti, systémů environmentálního managementu, systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systémů managementu bezpečnosti informací, systémů managementu bezpečnosti potravin a systému trvale udržitelného hospodaření v lesích (ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016)
 • Certifikační orgány certifikující produkty (ČSN EN ISO/IEC 17065:2013)
 • Validační a ověřovací orgány (ČSN EN ISO 14065:2013 nebo ČSN EN ISO/IEC 17029:2020)
 • Certifikační orgány provádějící certifikaci osob (ČSN EN ISO/IEC 17024:2013)
 • Inspekční orgány (ČSN EN ISO/IEC 17020:2012)
 • Poskytovatele zkoušení způsobilosti (ČSN EN ISO/IEC 17043:2010)
 • Environmentální ověřovatele programů EMAS a dohled nad zahraničními environmentálními ověřovateli (nařízení ES č. 1221/2009)
 • Výrobce referenčních materiálů (ČSN EN ISO 17034:2017)
 • Biobanky (ČSN EN ISO 20387:2021)

Členství v mezinárodních organizacích (EAILACIAF) a podpis mezinárodních multilaterálních dohod EA (na evropské úrovni) a ILAC, IAF (na celosvětové úrovni) o vzájemném uznávání výsledků akreditací dává záruky profesionální úrovně práce a přístupu ze strany ČIA.

Dokladem vysoké odbornosti a erudice ČIA je i pravidelné vzájemné hodnocení (evaluace) ze strany EA, které probíhá jednou za čtyři roky.

ČIA v rámci dodržování požadavků vycházejících z ČSN EN ISO/IEC 17011:2018 vyhlásila politiku nestrannosti:

 • vrcholové vedení se zavazuje k udržování nestrannosti při poskytování akreditace,
 • vrcholové vedení chápe komerční, finanční a jiné tlaky, které by mohly ovlivnit jeho úsudek nebo výsledek činnosti, na důležitost nestrannosti při poskytování akreditace,
 • vrcholové vedení zvládá případný střet zájmů a zajišťuje objektivnost své činnosti.

Jakékoliv dotazy, které se týkají akreditace nebo těchto internetových stránek, zašlete prosím na adresu mail@cai.cz.


POKRAČOVAT DÁL:  
Úřední deska   Statutární dokumenty   Orgány ČIA   Poradní orgány ČIA   Výroční zprávy   Publikace   CTN Pracovní nabídky   Vzájemné hodnocení    Odkazy