Menu Zavřeno

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu s požadavkem § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) Český institut pro akreditaci, o. p. s. („ČIA“) níže zveřejňuje informace a dokumenty, které v souladu s požadavky zákona č. 106/1999 Sb. poskytl žadatelům o poskytnutí informací na základě jejich žádostí.

27. 5. 2024

Na základě žádosti doručené 10. 5. 2024 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. poskytl ČIA žadateli následující informaci.

„2. Označení zaměstnanci akreditačního orgánu dosáhli vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu technického zaměření, získali titul Ing. a na uvedené pozice nastoupili s odbornou praxí nejméně 12 let. Označená kvalifikace je v souladu s požadavky na odbornou způsobilost pracovníků akreditačního orgánu.

3. Požadované smlouvy jsou, včetně jejich dodatků, uveřejněny v Registru smluv. Kopie smluv a jejich dodatků jsou k dispozici na adrese https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4598172.

4. Způsob jmenování členů správní rady upravuje zakládací listina ČIA (založená ve Sbírce listin rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze, zn. O 47, jejíž úplné znění je publikováno též na webových stránkách ČIA v sekci Statutární dokumenty na adrese https://www.cai.cz/?page_id=1920) v části Za osmé: Správní rada, odst. 3, když stanoví, že členy správní rady jmenuje vždy zakladatel, a to jednoho člena přímo, jednoho člena na společný návrh podnikatelských svazů a Hospodářské komory ČR a jednoho člena na společný návrh sdružení akreditovaných subjektů a ředitele společnosti.

Označený člen správní rady je kandidátem dle článku Za osmé, odst. 3 písm. b) zakládací listiny ČIA, tedy osobou jmenovanou do funkce člena správní rady „na společný návrh podnikatelských svazů a Hospodářské komory“. To znamená, že ČIA označenou osobu nenavrhuje, nýbrž toliko předává společný návrh označených institucí – podnikatelských svazů a Hospodářské komory ČR – Ministerstvu průmyslu a obchodu, které v postavení zakladatele ČIA rozhoduje o jmenování do funkce člena správní rady. V zájmu nezávislosti navržených kandidátů a řádného fungování orgánů ČIA na bázi tripartitního zastoupení zainteresovaných stran ČIA nepřísluší ovlivňovat instituce, které kandidáta navrhují, ani jejich volbu hodnotit či rozporovat. 

5. Způsob jmenování členů dozorčí rady upravuje zakládací listina ČIA v části Za desáté: Dozorčí rada, odst. 4, když stanoví, že členy dozorčí rady jmenuje vždy zakladatel, a to jednoho člena přímo, jednoho člena na společný návrh podnikatelských svazů a Hospodářské komory ČR a jednoho člena na společný návrh sdružení akreditovaných subjektů a ředitele společnosti.

Označený člen dozorčí rady je kandidátem dle článku Za desáté, odst. 4 písm. c) zakládací listiny ČIA, tedy osobou jmenovanou do funkce člena správní rady „na společný návrh sdružení akreditovaných subjektů a ředitele společnosti“. V souvislosti s uvolněním funkce předchozím členem dozorčí rady oslovil ředitel ČIA zástupce sdružení akreditovaných subjektů s žádostí o návrh kandidáta na jmenování do uvolňované funkce člena dozorčí rady, přičemž obdržel návrh na jmenování označené osoby, s nímž se ztotožnila ostatní sdružení akreditovaných subjektů. Jelikož navržený kandidát získal jednohlasnou podporu sdružení akreditovaných subjektů a doložil, že splňuje požadavky § 10 odst. 2 a 4 ve spojení s § 15 odst. 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecně prospěšných společnostech“), připojil se ředitel ČIA k návrhu sdružení akreditovaných subjektů a tento společný návrh předložil zakladateli k rozhodnutí o jmenování v souladu s článkem Za desáté, odst. 4 písm. c) zakládací listiny ČIA.

5.1 Ředitel ČIA se připojil k návrhu na jmenování označeného člena dozorčí rady z důvodu, že se jedná o kandidáta, jehož jmenování navrhla a jednohlasně podpořila sdružení akreditovaných subjektů v souladu s článkem Za desáté, odst. 4 písm. c) zakládací listiny ČIA, a bylo ověřeno, že kandidát splňuje požadavky kladené na členy dozorčí rady platnou právní úpravou, jak je popsáno výše.

5.2 S ohledem na universální podporu kandidáta navrženého sdruženími akreditovaných subjektů a ověření, že tento splňuje požadavky kladené na členy dozorčí rady platnou právní úpravou, se ředitel ČIA připojil ke společnému návrhu sdružení akreditovaných subjektů a nenavrhl vlastního kandidáta.

6. ČIA má jednoznačně definovanou organizační strukturu, pravomoci a odpovědnosti pracovníků, tak aby byla minimalizována rizika ohrožení nestrannosti a nezávislosti. Jako vnitrostátní akreditační orgán České republiky ČIA splňuje požadavky stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (dále jen „nařízení 765/2008“), a to včetně požadavků na nezávislost jeho činnosti a absenci střetu zájmů, organizaci zajišťující objektivitu a nestrannost jeho činností, oddělení jeho činnosti od povinností a úkolů jiných orgánů, neziskovost provádění akreditace, zákaz konkurence vůči jiným akreditačním orgánům nebo orgánům posuzování shody a vyvážené zapojení zainteresovaných stran (zejm. články 4 a 8 nařízení 765/2008), přičemž plnění těchto požadavků je pravidelně přezkoumáváno v rámci vzájemného hodnocení dle čl. 10 označeného nařízení, prováděného Evropskou organizací pro spolupráci v oblasti akreditace (EA) jakožto orgánem uznaným Evropskou komisí. Jak je vzájemným hodnocením opakovaně ověřováno, systém managementu ČIA je zaveden a udržován v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17011:2018 Posuzování shody – Požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzování shody (dále jen „ČSN EN ISO/IEC 17011:2018“) tak, aby nestrannost a objektivita jeho činností byly spolehlivě zajištěny a chráněny, a to i před vlivy, které lze označit za „střet zájmů“ (např. dle čl. 4.4.4 normy ČSN EN ISO/IEC 17011:2018 musejí být všichni pracovníci a výbory akreditačního orgánu, kteří by mohli ovlivnit akreditační proces, prosti všech nežádoucích komerčních, finančních a jiných tlaků, které by mohly ohrozit nestrannost, dle čl. 7.7.2 téže normy jsou rozhodnutí o akreditaci přijímána osobami, které neprováděly samotné posuzování plnění akreditačních požadavků, apod.).

Pracovníci ČIA jsou povinni oznamovat ČIA všechny minulé, současné a případně i předpokládané vazby k subjektům, na jejichž akreditaci se v souladu s jejich pracovním zařazením podílejí či jejichž akreditaci by mohli ze své pozice jakýmkoli způsobem ovlivnit, jakož též k subjektům působícím ve stejné či příbuzné oblasti, pokud by tyto vazby mohly ovlivnit jejich nestrannost při plnění svěřených úkolů. Ustanovení o vyloučení úředních osob z projednávání a rozhodování věci dle § 14 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se uplatní v plném rozsahu – jak co do práva účastníka řízení namítat podjatost úřední osoby, tak co do bezodkladného informování představeného úřední osoby o skutečnostech, které mohou nasvědčovat jejímu vyloučení, přímo dotčenou úřední osobou.

7. Označený člen dozorčí rady byl do funkce jmenován Ministerstvem průmyslu a obchodu coby zakladatelem ČIA na společný návrh sdružení akreditovaných subjektů a ředitele ČIA v souladu s článkem Za desáté, odst. 4 písm. c) zakládací listiny ČIA. Před podporou návrhu sdružení akreditovaných subjektů a předání návrhu Ministerstvu průmyslu a obchodu ředitel ČIA ověřil, že jsou splněny požadavky § 10 odst. 2 a 4 ve spojení s § 15 odst. 4 zákona o obecně prospěšných společnostech, tj. že navržený kandidát ani osoby jemu blízké nejsou s ČIA v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu a kandidát není členem správní rady ČIA. Úvahy, jimiž se řídil zakladatel ČIA při jmenování navrženého kandidáta do funkce, nejsou ČIA známy.“

13. 5. 2024

Na základě žádosti doručené 29. 2. 2024 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. poskytl ČIA žadateli následující informaci.

„8. Ne.

9. Požadavky na nestrannost a objektivitu akreditačního orgánu jsou stanoveny nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh (ve znění opravy z 3. července 2015) a normou ČSN EN ISO/IEC 17011:2018 Posuzování shody – Požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzování shody. Jejich plnění je pravidelně ověřováno Evropskou organizací pro spolupráci v oblasti akreditace (EA) jakožto orgánem uznaným Evropskou komisí dle čl. 10 označeného nařízení.

9.1. Ne.

9.2. ČIA má zavedeny vhodné mechanismy pro řízení rizik nestrannosti v souladu s požadavky na akreditační orgány.

10. ČIA je povinen postupovat v souladu s požadavky na akreditační orgány a plnit povinnosti založené platnou legislativou a normativními dokumenty závaznými pro akreditační orgány, což činí, přičemž zavedené mechanismy jsou dlouhodobě prověřovány (vizte informaci k bodu 9.) a shledávány souladnými s předepsanými požadavky.

11. Ne.“

2. 4. 2024

Na základě žádosti doručené 18. 3. 2024 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. poskytl ČIA žadateli následující listinu.

15 3. 2024

Na základě žádosti doručené 29. 2. 2024 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. poskytl ČIA žadateli následující informaci.

„1. Plnění akreditačních požadavků bylo prověřeno následným prověřením, zda akreditační orgán splňuje akreditační požadavky, na jejichž základě mu byla udělena akreditace, ve smyslu § 16 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“ prostřednictvím tzv. mimořádné dozorové akce („MD“).

2. Řízení ve věci MD bylo zahájeno doručením oznámení o zahájení řízení účastníkovi řízení (akreditovanému subjektu posuzování shody) v souladu s § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

3. Ano.

3. 1. V rámci MD bylo posouzeno plnění požadavků čl. 4.3, 4.4, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 5.1, 5.8 a 5.10 normy ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost, a to ve vztahu k předmětu podané stížnosti, tedy k výsledkovému listu č. 83136 ze dne 31. 8. 2023. Posouzení zahrnulo celý proces vyšetření vzorku od jeho přijetí do vydání výsledkového listu s důrazem na vyšetření v rozsahu akreditace (celková bílkovina), řešení stížnosti a uvádění odkazu na akreditaci.

3.2. V rámci MD byla posouzena shoda s požadavky laboratorního informačního systému na pracovišti akreditovaného subjektu ve vztahu k předmětu stížnosti.

3.3. V rámci MD byl prověřen soulad primárních dat vyšetření v rozsahu akreditace a nad rámec toho byly laboratoří předloženy i záznamy ELFO s vysvětlením jejich úpravy. Podrobnější šetření záznamů ELFO nebylo realizováno, neboť se jedná o vyšetření mimo rozsah akreditace.

3.4. Prověření plnění akreditačních požadavků stanovených čl. 5.1.5 až 5.1.8 normy ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost bylo realizováno přezkoumáním záznamů všech osob podílejících se na vyšetření vzorku, jehož výstupem byl výsledkový list č. 83146 ze dne 31. 8. 2023.

4.  Ano.

5. Ano.

6. Vyšetření celkové bílkoviny je v rozsahu udělené akreditace a bylo uvedeno na výsledkovém listě, který byl předmětem stížnosti. Z toho důvodu bylo zahrnuto do posuzování plnění požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013 akreditovaným subjektem posuzování shody.

7. Ne.“

11. 12. 2023

Na základě žádosti doručené 24. 11. 2023 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. poskytl ČIA žadateli následující informaci.

„Česká společnost pro jakost, z.s., IČO 00417955, sídlem Praha 1, Staré Město, Novotného lávka 200/5 v roce 2018 byla akreditovaným subjektem posuzování shody, přičemž pro její akreditovaný certifikační orgán č. 3014, Certifikační orgán pro certifikaci osob – Česká společnost pro jakost, byla v roce 2018 v platnosti dvě osvědčení o akreditaci, a sice č. 373/2017, platné od 26. 6. 2017, a č. 350/2018, platné od 29. 6. 2018. Kopie výše uvedených osvědčení o akreditaci včetně příloh, které jsou jejich nedílnou součástí a vymezují rozsah udělené akreditace, jsou připojeny přílohou tohoto přípisu.“

OA č. 373/2017

OA č. 350/2018

_________________________________________________________________________________________________________

5. 12. 2023

Na základě žádosti doručené 20. 11. 2023 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. poskytl ČIA žadateli následující informaci.

„Vaše podání, datované 24. 10. 2023 a doručené ČIA téhož dne, bylo v souladu s jeho obsahem i označením posouzeno jako stížnost na činnost akreditovaného subjektu posuzování shody dle § 16 odst. 9 zákona č. 22/1997 Sb. a jako takové je aktuálně prověřováno v souladu s označeným zákonným ustanovením. Zpráva o výsledku šetření Vám bude podána do 60 dnů ode dne doručení Vaší stížnosti, jak § 16 odst. 9 zákona č. 22/1997 Sb. stanoví.“

20. 11. 2023

Na základě žádosti doručené 20. 9. 2023 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. poskytl ČIA žadateli následující informaci.

„Při vyřizování podnětu fyzické osoby, označeného „Podnět k odebrání akreditace Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ústí nad Labem“, datovaného 20. 4. 2023 a opatřeného značkou Z/890/2012, ČIA opatřil následující podklady:

přípis ČIA autorovi podnětu č. j. 002732/23/ČIA_001 ze dne 12. 5. 2023,

přípis ČIA autorovi podnětu č. j. 002732/23/ČIA_002 ze dne 20. 9. 2023

přípis ČIA autorovi podnětu č. j. 002732/23/ČIA_003 ze dne 4. 10. 2023.

Kopie označených písemností jsou, v souladu s Vaší žádostí, připojeny k tomuto dopisu. V souladu s § 15 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. byly z kopií vyloučeny osobní údaje. S ohledem na předmět podnětu a časový odstup od realizace jím dotčené zakázky nebyly v rámci vyřizování podnětu akreditačním orgánem opatřeny jiné podklady. Jak je uvedeno v připojených přípisech autorovi podnětu, ČIA při vyřizování podnětu vycházel z podkladů poskytnutých podatelem. Při následném prověřování plnění akreditačních požadavků subjektem posuzování shody (ve formě pravidelné dozorové návštěvy v souladu s Plánem pravidelných dozorových návštěv, tj. nikoli řízení zahájeného na základě podaného podnětu vedeného k jeho prošetření) akreditační orgán zjistil, že záznamy vztahující se k měření, jehož výsledky byly rozporovány předmětným podnětem z 20. 4. 2023 a zachyceny v protokolu z roku 2017, který byl k podnětu připojen, již nejsou v laboratoři uchovávány, neb uplynula lhůta k uchovávání záznamů, definovaná v systému managementu kvality příslušné laboratoře. Z toho důvodu akreditační orgán nemohl další podklady k prošetření podnětu opatřit.“

12. 10. 2023

Na základě žádosti doručené 27. 9. 2023 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. poskytl ČIA žadateli následující informaci.

„A) ČIA neprovádí schvalování metod. Předmětem činnosti akreditačního orgánu je posuzování plnění akreditačních požadavků, stanovených především harmonizovanými normami, případně jinými dokumenty platnými pro oblast posuzování shody, zájemci o udělení akreditace, případně akreditovanými subjekty posuzování shody v rámci tzv. následného prověřování plnění akreditačních požadavků.

B) Postupy pro činnosti posuzování shody, obsažené v návrhu rozsahu akreditace žadatele o udělení, prodloužení platnosti či rozšíření rozsahu akreditace subjektu posuzování shody nebo v rozsahu udělené akreditace při následném prověřování plnění akreditačních požadavků, jsou skupině posuzovatelů akreditačního orgánu k dispozici v příslušném řízení, v jehož rámci je plnění akreditačních požadavků ve vztahu k dané činnosti posuzováno.

C) Vizte bod B)

D) Osvědčení o akreditaci je dokladem o udělení akreditace a existenci oprávnění jeho držitele vystupovat jako akreditovaný subjekt posuzování shody v rozsahu udělené akreditace, který je specifikován v příloze osvědčení o akreditaci. Identifikaci zkušebního postupu / metody v příloze osvědčení o akreditaci lze realizovat odkazem na normu / vyhlášku / lékopis / technickou specifikaci / jiný právní předpis, jejich část nebo relevantní články, podle kterých je postup zkoušení v laboratoři prováděn (jak plyne i z návodu na zpracování přílohy č. 3 žádosti / návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy pro zkušební laboratoře, který specifikuje rozsah požadované akreditace a je k dispozici na webových stránkách akreditačního orgánu www.cai.cz v sekci Dokumenty ke stažení). Odkazy na právní předpisy taktéž mohou být součástí interního zkušebního postupu laboratoře.

E) Osvědčení o akreditaci nezakládá oprávnění k výkonu činnosti posuzování shody, ani nezakládá oprávnění k právnímu hodnocení, k vydávání posudků či jiným činnostem. Akreditace je potvrzením vnitrostátního akreditačního orgánu o tom, že subjekt posuzování shody splňuje požadavky stanovené harmonizovanými normami, a pokud je to relevantní, také veškeré další požadavky, včetně těch, které jsou stanoveny v příslušných odvětvových systémech, pro vykonávání konkrétních činností posuzování shody, které jsou zahrnuty v jejím rozsahu. Nepředstavuje však oprávnění k jejich výkonu.“

24. 5. 2023

Na základě žádosti doručené 24. 5. 2023 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. poskytl ČIA žadateli následující informaci.

„Pracoviště 2. „Odbor kriminalistické techniky a expertiz, pracoviště biologie a genetiky“ je v rozsahu akreditace subjektu posuzování shody Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje udělené pro jeho akreditovanou laboratoř č. 1584, Odbor kriminalistické techniky a expertiz, zahrnuto od 10. 3. 2022. Před tímto datem bylo v rozsahu akreditace označené laboratoře zahrnuto jediné pracoviště, a to na adrese Kounicova 687/24, 611 32 Brno.“

11. 5. 2023

Na základě žádosti doručené 11. 5. 2023 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. poskytl ČIA žadateli následující informaci.

„1) Postup laboratorního vyšetření prováděný přesně podle návodu výrobce IVD s označením CE je považovaný za validovaný.

2) Zákon č. 268/2014 Sb. o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění upravuje toliko správní poplatky, a nařízení vlády č. 56/2015 Sb., o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, bylo k 22. 12. 2022 zrušeno. Aby mohla být laboratoř akreditována podle ČSN EN ISO 15189:2013, musí splňovat požadavky této normy, a to včetně zajištění splnění požadavků na výkonnost konkrétního postupu. Co se týče znění konkrétních požadavků, to je zakotveno v české technické normě ČSN EN ISO 15189:2013. Zde je nutno uvést, že české technické normy jsou zpřístupňovány způsobem a za podmínek upravených zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“), přičemž obsah českých technických norem není dovoleno reprodukovat mimo zakotvený postup. Nadto upozorňuji, že se informační povinnost ČIA podle zákona č. 106/1999 Sb. omezuje na informace o rozhodovací činnosti akreditačního orgánu a nezahrnuje zpracovávání výkladů ani odborných stanovisek dle požadavků žadatele o informaci.

3) Laboratoř musí zavést a dodržovat postupy pro řízení dokumentů a záznamů. Laboratoř musí vytvořit a uchovávat čitelné záznamy prokazující splnění požadavků normy. Co se týče znění konkrétních požadavků, to je zakotveno v normě ČSN EN ISO 15189:2013, jejíž obsah je zpřístupňován za podmínek popsaných v bodu 2) tohoto textu.

4) „Správně“ provedený záznam o verifikaci analytického postupu dle normy ČSN EN ISO 15189:2013 musí splňovat požadavky, které tato norma stanoví. Co se týče znění konkrétních požadavků, to je zakotveno v normě ČSN EN ISO 15189:2013, jejíž obsah je zpřístupňován za podmínek popsaných v bodu 2) tohoto textu.

5) Součástí procesu akreditace je posouzení, zda žadatel o akreditaci splňuje požadavky pro provádění konkrétní činnosti posuzování shody, které stanoví harmonizované normy, případně jiné dokumenty platné pro oblast posuzování shody (tzv. akreditační požadavky). Prokáže-li žadatel, že akreditační požadavky splňuje, ČIA mu udělí akreditaci. Zjistí-li ČIA, že žadatel akreditační požadavky nesplňuje, podanou žádost zamítne. Co se týče znění konkrétních požadavků pro akreditaci zdravotnických laboratoří, to je zakotveno v normě ČSN EN ISO 15189:2013, jejíž obsah je zpřístupňován za podmínek popsaných v bodu 2).

6) Akreditaci lze udělit výlučně subjektu posuzování shody, který prokáže, že splňuje akreditační požadavky předepsané pro činnosti posuzování shody, v jejichž rozsahu žadatel o akreditaci žádá. Akreditaci pro zdravotnickou laboratoř podle normy ČSN EN ISO 15189:2013 lze udělit jedině v případě, že žadatel prokáže splnění akreditačních požadavků v této normě obsažených.

7) ČIA je vnitrostátním akreditačním orgánem České republiky ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (dále jen „nařízení č. 765/2008“), který provádí akreditaci subjektů posuzování shody způsobem a za podmínek předepsaných nařízením č. 765/2008 a s ním související evropskou i národní legislativou. Pouze akreditace udělená vnitrostátním akreditačním orgánem členského státu Evropské unie, tj. pro subjekty se sídlem v České republice akreditace udělená ČIA, je akreditací ve smyslu tohoto nařízení a zakládá předpoklad shody dle jeho čl. 11. Na poskytování informací o jiných subjektech a charakteru jimi nabízených služeb se informační povinnost ČIA stanovená zákonem č. 106/1999 Sb. nevztahuje.

8) Všechny vnitrostátní akreditační orgány ve smyslu nařízení č. 765/2008, jak je popsáno výše, musí být součástí tzv. Evropské akreditační infrastruktury, tj. v souladu s požadavky nařízení č. 765/2008 musí být členy Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace a musí se podrobovat vzájemnému hodnocení prováděnému dle článku 10 nařízení č. 765/2008.“

25. 4. 2023

Na základě žádosti doručené 25. 4. 2023 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. poskytl ČIA žadateli následující informaci.

„1. Subjektu posuzování shody Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje byla pro jeho Odbor kriminalistické techniky a expertiz (objekt akreditace č. 1584) udělena akreditace podle normy „ISO 17025“ poprvé v roce 2010, a to podle harmonizované technické normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

2. Akreditace objektu 1584 nebyla v průběhu aktuálního akreditačního cyklu, ani v průběhu akreditačních cyklů předchozích, akreditačním orgánem pozastavena, zrušena ani omezena.

3. Dle požadavku článku 7.8.2.1 písmeno f) normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 musí každá výsledková zpráva obsahovat identifikaci použité metody, pokud laboratoř nemá podstatné důvody tento údaj neuvádět.

4. Dle požadavku článku 7.8.2.1 písmeno m) normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 musí každá výsledková zpráva obsahovat výsledky a v případě potřeby též jednotky měření, pokud laboratoř nemá podstatné důvody tento údaj neuvádět.

5. Akreditace subjektů posuzování shody představuje potvrzení odborné způsobilosti jejího držitele provádět dané činnosti posuzování shody v souladu s akreditačními požadavky, tj. zejména s požadavky harmonizovaných technických norem. Akreditační orgán negarantuje, že akreditovaná laboratoř „vždy produkuje správné výsledky“ a udělení akreditace neznamená, že ČIA „garantuje správnost všech výsledků akreditované laboratoře“.

6. Akreditace subjektů posuzování shody představuje potvrzení odborné způsobilosti jejího držitele provádět dané činnosti posuzování shody v souladu s akreditačními požadavky, tj. zejména s požadavky harmonizovaných technických norem. V rámci nich musí laboratoř, mimo jiné, používat vhodné metody a postupy pro laboratorní činnosti a musí zajistit, že se používá nejnovější platná verze metody, ledaže by to nebylo vhodné nebo možné. Akreditační orgán nicméně negarantuje, že akreditovaná laboratoř „používá ve všech případech postupy, jež jsou dle aktuálního vědeckého poznání správné“.

7. Akreditace subjektů posuzování shody představuje potvrzení odborné způsobilosti jejího držitele provádět dané činnosti posuzování shody v souladu s akreditačními požadavky, tj. zejména s požadavky harmonizovaných technických norem. Akreditační orgán negarantuje, že akreditovaná laboratoř „vždy interpretuje výsledky zkoušek způsobem, jež je dle aktuálního vědeckého poznání správný“.“

19. 1. 2022

Na základě žádosti doručené 19. 1. 2022 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. poskytl ČIA žadateli následující informaci.

„Rozsah akreditace udělené Ministerstvu vnitra České republiky pro jeho laboratoř č. 1494 „Kriminalistický ústav Policie České republiky“ je zveřejněn na webových stránkách ČIA www.cai.cz v databázi akreditovaných subjektů posuzování shody. Z této databáze lze ověřit, že platná akreditace udělená Ministerstvu vnitra České republiky pro jeho akreditovanou laboratoř č. 1494 je dokládána osvědčením o akreditaci č. 465/2020 ze dne 21. 7. 2020, tedy zcela identicky, jak tomu bylo v době Vaší předchozí žádosti o poskytnutí téže informace. Vámi označená činnost posuzování shody „Stanovení pořadí ručního záznamu a elektrografického tisku podle rozložení tonerových částic“ v rozsahu této akreditace zahrnuta není. Stejně jako v předchozích informacích, které na Vaše opakované žádosti stejného obsahu ČIA poskytuje od roku 2017, Vám znovu sděluji, že Ministerstvu vnitra České republiky a jeho akreditované laboratoři č. 1494 „Kriminalistický ústav Policie České republiky“ nebyla akreditace zahrnující činnost „Stanovení pořadí ručního záznamu a elektrografického tisku podle rozložení tonerových částic“ udělena ani v minulosti. Totéž platí o druhém Vámi označeném zkušebním postupu / metodě – „Vizuálněoptické a srovnávací metody prováděné podle SOP GRA05 (tento SOP není zahrnut v rozsahu akreditace)“, v jejichž přesném názvu jste sám uvedl, že nejsou zahrnuty v rozsahu akreditace. Co se týče informace o zkušebních postupech / metodách „ani pod jiným podobným názvem“, tento požadavek není dostatečně konkrétní, aby mohla být poskytnuta jednoznačná informace.“

10. 11. 2020

Na základě žádosti doručené 10. 11. 2020 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. poskytl ČIA žadateli následující informaci.

„Rozsah akreditace udělené Ministerstvu vnitra České republiky pro jeho laboratoř č. 1494 „Kriminalistický ústav Praha Policie České republiky (KÚP PČR)“ je zveřejněn na webových stránkách ČIA www.cai.cz v databázi akreditovaných subjektů posuzování shody. Z této databáze lze ověřit, že platná akreditace udělená Ministerstvu vnitra České republiky pro jeho akreditovanou laboratoř č. 1494 je dokládána osvědčením o akreditaci č. 465/2020 ze dne 21. 7. 2020. Vámi označená činnost posuzování shody „Stanovení pořadí ručního záznamu a elektrografického tisku podle rozložení tonerových částic“ v rozsahu této akreditace zahrnuta není. Stejně jako v předchozích informacích, poskytnutých Vám v letech 2017 a 2019, jakož též v dubnu letošního roku, sděluji, že Ministerstvu vnitra České republiky a jeho akreditované laboratoři č. 1494 „Kriminalistický ústav Praha Policie České republiky (KÚP PČR)“ nebyla akreditace zahrnující činnost „Stanovení pořadí ručního záznamu a elektrografického tisku podle rozložení tonerových částic“ udělena ani v minulosti. Totéž platí o druhém Vámi označeném zkušebním postupu / metodě – „Vizuálněoptické a srovnávací metody prováděné podle SOP GRA05 (tento SOP není zahrnut v rozsahu akreditace)“, v jejichž přesném názvu jste sám uvedl, že nejsou zahrnuty v rozsahu akreditace. Co se týče informace o zkušebních postupech / metodách „ani pod jiným podobným názvem“, tento požadavek není dostatečně konkrétní, aby mohla být poskytnuta jednoznačná informace.“

6. 4. 2020

Na základě žádosti doručené 3. 4. 2020 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. poskytl ČIA žadateli následující informaci.

„Rozsah akreditace udělené Ministerstvu vnitra České republiky pro jeho laboratoř č. 1494 „Kriminalistický ústav Praha Policie České republiky (KÚP PČR)“ je zveřejněn na webových stránkách ČIA www.cai.cz v databázi akreditovaných subjektů posuzování shody. Z této databáze lze ověřit, že platná akreditace udělená Ministerstvu vnitra České republiky pro jeho akreditovanou laboratoř č. 1494 je dokládána osvědčením o akreditaci č. 425/2017 ze dne 18. 7. 2017. Vámi označená činnost posuzování shody „Stanovení pořadí ručního záznamu a elektrografického tisku podle rozložení tonerových částic“ v rozsahu této akreditace zahrnuta není. Stejně jako v předchozích informacích, poskytnutých Vám v letech 2017 a 2019, sděluji, že Ministerstvu vnitra České republiky a jeho akreditované laboratoři č. 1494 „Kriminalistický ústav Praha Policie České republiky (KÚP PČR)“ nebyla akreditace zahrnující činnost „Stanovení pořadí ručního záznamu a elektrografického tisku podle rozložení tonerových částic“ udělena ani v minulosti. Totéž platí o druhém Vámi označeném zkušebním postupu / metodě – „Vizuálněoptické a srovnávací metody prováděné podle SOP GRA05 (tento DOP není zahrnut v rozsahu akreditace)“, v jejichž přesném názvu jste sám uvedl, že nejsou zahrnuty v rozsahu akreditace. Co se týče informace o zkušebních postupech / metodách „ani pod jiným podobným názvem“, tento požadavek není dostatečně konkrétní, aby mohla být poskytnuta jednoznačná informace.“

9. 12. 2019

Na základě žádosti doručené 28. 11. 2019 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. poskytl ČIA žadateli následující informaci.

“ I. Formulace „monitoring imisí (venkovního ovzduší)“, kterou jste použil k označení předmětné činnosti posuzování shody, je velmi obecná. Takto označená činnost je výslovně zahrnuta v předmětu jediné akreditace, udělené pro Český hydrometeorologický ústav, IČO 00020699, a jeho laboratoř č. 1460, Imisní monitoring. Podrobnosti včetně rozsahu udělené akreditace naleznete na následujícím odkazu https://www.cai.cz/?subjekt=1460-cesky-hydrometeorologicky-ustav.

Co do podstaty Vašeho dotazu, ke dni podání žádosti je vydáno celkem 20 akreditací, v jejichž rozsahu jsou zahrnuty činnosti posuzování shody týkající se imisí. Jejich seznam naleznete na webových stránkách ČIA, www.cai.cz, konkrétně zde https://www.cai.cz/?page_id=4499&title_search=&cislo=&cislo_osvedceni=&akreditace=&fulltext=&accred_text=imis (fulltextové vyhledávání v rozsahu akreditace filtrováno na výraz „imis“).

II. Z výše uvedených 20 akreditací jsou 3 uděleny subjektu posuzování shody se sídlem v Jihomoravském kraji. V tomto ohledu nicméně upozorňuji, že sídlo akreditovaného subjektu posuzování shody (zapsané sídlo právnické osoby, která je držitelem akreditace) nemusí být totožné s lokalitou, v níž se akreditovaný objekt posuzování shody nebo jeho pracoviště fakticky nalézá. Kupříkladu výše označená akreditovaná laboratoř č. 1460 má celkem 7 pracovišť, z toho jedno v Brně.Výčet subjektů posuzování shody, které mají v rozsahu akreditace zahrnutu činnost týkající se imisí a současně mají zapsané sídlo v Jihomoravském kraji, je následující:

III. Výčet subjektů posuzování shody, které mají v rozsahu akreditace zahrnutu činnost týkající se imisí a současně mají zapsané sídlo v Jihomoravském kraji, je následující:

  • LABTECH s.r.o., IČO 44014643 (akreditovaná laboratoř č. 1147);
  • Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., IČO 00027162 (akreditovaná laboratoř č. 1354);
  • Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., IČO 44994575 (akreditovaná laboratoř č. 1506).

Závěrem je vhodné znovu odkázat na databázi akreditovaných subjektů posuzování shody, dostupnou na webových stránkách ČIA. Jelikož tato databáze umožňuje poměrně detailní vyhledávání, jakož též úplné informace o rozsahu všech platných akreditací (v přílohách osvědčení o akreditaci), věřím, že v ní naleznete veškeré potřebné informace. V případě potřeby konzultace se můžete na naše pracovníky obrátit i telefonicky, prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na týchž webových stránkách.“

1. 11. 2019

Na základě žádosti doručené 20. 5. 2019 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. poskytl ČIA žadateli následující informaci.

„ČIA dosud nezahájil akreditaci subjektů pro vydávání osvědčení ve smyslu § 15 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, resp. čl. 43 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Akreditace subjektů pro vydávání osvědčení ve výše popsaném smyslu je připravována v úzké spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Tato služba dosud není zavedena, neboť příslušné evropské orgány dosud neprovedly schválení certifikačního schématu, bez kterého nelze poskytování této služby zahájit. ČIA k 1. 10. 2019 neobdržel žádnou žádost o akreditaci v tomto rozsahu. ČIA k 1. 10. 2019 neudělil žádnou akreditaci v tomto rozsahu.“

29. 5. 2019

Na základě žádosti doručené 20. 5. 2019 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. poskytl ČIA žadateli následující informaci.

„ČIA je vnitrostátním akreditačním orgánem ve smyslu § 15 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93. Jako vnitrostátní akreditační orgán ČIA provádí akreditaci subjektů posuzování shody ve smyslu těchto právních předpisů. V rámci akreditace ČIA prověřuje, zda žadatel o akreditaci / akreditovaný subjekt posuzování shody splňuje požadavky pro provádění konkrétních činností posuzování shody, které stanoví harmonizované normy, případně jiné dokumenty platné pro oblast posuzování shody (tzv. „akreditační požadavky“). ČIA neprovádí akreditaci oborů, metod, postupů, znaleckých posudků ani jiných dokumentů a neuděluje oprávnění k výkonu jakékoli činnosti.

K Vašim jednotlivým otázkám ČIA sděluje následující:

1.             Akreditovali jste zkušební laboratoři L 1508 metodu pro identifikaci ručního písma – SOP-PERP-01-OKTE-PL?

Nikoli. ČIA neprovedl akreditaci žádné zkušební metody, tedy ani metody „SOP-PERP-01-OKTE-PL“. ČIA udělil akreditaci subjektu posuzování shody Ministerstvo vnitra České republiky, Krajské ředitelství Plzeňského kraje pro jeho zkušební laboratoř č. 1508, Odbor kriminalistické techniky a expertiz. Platná akreditace je udělena v rozsahu forenzního zkoušení vymezeného přílohou osvědčení o akreditaci č. 747/2015 ze dne 3. 11. 2015 a je dokladem o tom, že předmětná laboratoř splnila veškeré akreditační požadavky předepsané českou technickou normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.  V rozsahu této akreditace, který je publikován na webových stránkách ČIA www.cai.cz, je mimo jiné zahrnuta zkouška „Zkoumání ručního písma za účelem identifikace pisatele“ podle metody „SOP-PERP-01-OKTE-PL“ s předmětem zkoušky „Forenzní materiál“. Zkušební postupy/metody uvedené v příloze osvědčení o akreditaci jsou ve vlastnictví akreditovaného subjektu posuzování shody, ČIA je neakreditoval, ani akreditací nikterak nevalidoval.

2.             Akreditovali jste k této akreditační metodě tato příslušná měřidla a to: PERP-PM-4, PERP-PM-5, PERP-ZZ-3 a PERP-ZZ-4?

Nikoli. Metoda „SOP-PERP-01-OKTE-PL“ je zkušební metodou akreditované zkušební laboratoře č. 1508. Nejedná se o metodu akreditační. ČIA neprovádí akreditaci měřidel, a to ani samostatně, ani ve spojení s konkrétním zkušebním postupem nebo metodou.

3.            Akreditovali jste obor kriminalistika – odvětví zkoumání ručního písma?

Nikoli. ČIA neprovádí akreditaci oborů.

4.            Kdo byl hlavním odborným posuzovatelem, který schválil tuto akreditovanou metodu – v oboru kriminalistika – odvětví zkoumání ručního písma zkušební laboratoři L 1508? Prosím, o uvedení konkrétní osoby, a to za účelem jejího předvolání k soudnímu jednání jako Vašeho odborného posuzovatele této akreditované metody a to: SOP-PERP-01-OKTE-PL.

Zkušební metoda „SOP-PERP-01-OKTE-PL“ nebyla ze strany ČIA akreditována ani schválena. Nejedná se o „akreditovanou metodu“. Jedná se o zkušební metodu subjektu posuzování shody. Žádný odborný posuzovatel (ani vedoucí posuzovatel) ČIA neschválil metodu „SOP-PERP-01-OKTE-PL“.

5.            Je zkušební laboratoř oprávněna, po získání vaší akreditace vydávat soudně – znalecké posudky z oboru kriminalistika – odvětví zkoumání ručního písma pod vaší akreditací v tomto oboru?

Akreditace představuje doklad o odborné způsobilosti subjektu posuzování shody provádět činnosti posuzování shody, které jsou zahrnuty v rozsahu akreditace. Udělení akreditace nepředstavuje oprávnění, povolení ani jakékoli jiné přiznání práva subjektu posuzování shody k výkonu činnosti.

6.            Kdo je oprávněn dle vaší akreditace podepisovat výstupy soudně znaleckých posudků za akreditovanou laboratoř č. L1508 podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů?

Akreditace nezakládá oprávnění k výkonu činnosti, ani nestanoví podmínky výkonu činnosti posuzování shody; je dokladem o splnění akreditačních požadavků stanovených normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. K podepisování výstupních dokumentů akreditované zkušební laboratoře je oprávněna osoba, jíž takové oprávnění náleží dle vnitřních předpisů laboratoře. Co se týče požadavků na uvádění výsledků zkušebními laboratořemi a obsahové náležitosti vydávaných dokumentů, tyto jsou zakotveny v článku 7.8 normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.“


POKRAČOVAT DÁL:  
O nás >   Úřední deska   Statutární dokumenty   Výroční zprávy   Publikace   CTN  Pracovní nabídky   Vzájemné hodnocení    Odkazy

Výroční zprávy ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.