Menu Zavřeno

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu s požadavkem § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) Český institut pro akreditaci, o. p. s. („ČIA“) níže zveřejňuje informace a dokumenty, které v souladu s požadavky zákona č. 106/1999 Sb. poskytl žadatelům o poskytnutí informací na základě jejich žádostí.

29. 5. 2019

Na základě žádosti doručené 20. 5. 2019 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. poskytl ČIA žadateli následující informaci.

„ČIA je vnitrostátním akreditačním orgánem ve smyslu § 15 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93. Jako vnitrostátní akreditační orgán ČIA provádí akreditaci subjektů posuzování shody ve smyslu těchto právních předpisů. V rámci akreditace ČIA prověřuje, zda žadatel o akreditaci / akreditovaný subjekt posuzování shody splňuje požadavky pro provádění konkrétních činností posuzování shody, které stanoví harmonizované normy, případně jiné dokumenty platné pro oblast posuzování shody (tzv. „akreditační požadavky“). ČIA neprovádí akreditaci oborů, metod, postupů, znaleckých posudků ani jiných dokumentů a neuděluje oprávnění k výkonu jakékoli činnosti.

K Vašim jednotlivým otázkám ČIA sděluje následující:

1.             Akreditovali jste zkušební laboratoři L 1508 metodu pro identifikaci ručního písma – SOP-PERP-01-OKTE-PL?

Nikoli. ČIA neprovedl akreditaci žádné zkušební metody, tedy ani metody „SOP-PERP-01-OKTE-PL“. ČIA udělil akreditaci subjektu posuzování shody Ministerstvo vnitra České republiky, Krajské ředitelství Plzeňského kraje pro jeho zkušební laboratoř č. 1508, Odbor kriminalistické techniky a expertiz. Platná akreditace je udělena v rozsahu forenzního zkoušení vymezeného přílohou osvědčení o akreditaci č. 747/2015 ze dne 3. 11. 2015 a je dokladem o tom, že předmětná laboratoř splnila veškeré akreditační požadavky předepsané českou technickou normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.  V rozsahu této akreditace, který je publikován na webových stránkách ČIA www.cai.cz, je mimo jiné zahrnuta zkouška „Zkoumání ručního písma za účelem identifikace pisatele“ podle metody „SOP-PERP-01-OKTE-PL“ s předmětem zkoušky „Forenzní materiál“. Zkušební postupy/metody uvedené v příloze osvědčení o akreditaci jsou ve vlastnictví akreditovaného subjektu posuzování shody, ČIA je neakreditoval, ani akreditací nikterak nevalidoval.

2.             Akreditovali jste k této akreditační metodě tato příslušná měřidla a to: PERP-PM-4, PERP-PM-5, PERP-ZZ-3 a PERP-ZZ-4?

Nikoli. Metoda „SOP-PERP-01-OKTE-PL“ je zkušební metodou akreditované zkušební laboratoře č. 1508. Nejedná se o metodu akreditační. ČIA neprovádí akreditaci měřidel, a to ani samostatně, ani ve spojení s konkrétním zkušebním postupem nebo metodou.

3.            Akreditovali jste obor kriminalistika – odvětví zkoumání ručního písma?

Nikoli. ČIA neprovádí akreditaci oborů.

4.            Kdo byl hlavním odborným posuzovatelem, který schválil tuto akreditovanou metodu – v oboru kriminalistika – odvětví zkoumání ručního písma zkušební laboratoři L 1508? Prosím, o uvedení konkrétní osoby, a to za účelem jejího předvolání k soudnímu jednání jako Vašeho odborného posuzovatele této akreditované metody a to: SOP-PERP-01-OKTE-PL.

Zkušební metoda „SOP-PERP-01-OKTE-PL“ nebyla ze strany ČIA akreditována ani schválena. Nejedná se o „akreditovanou metodu“. Jedná se o zkušební metodu subjektu posuzování shody. Žádný odborný posuzovatel (ani vedoucí posuzovatel) ČIA neschválil metodu „SOP-PERP-01-OKTE-PL“.

5.            Je zkušební laboratoř oprávněna, po získání vaší akreditace vydávat soudně – znalecké posudky z oboru kriminalistika – odvětví zkoumání ručního písma pod vaší akreditací v tomto oboru?

Akreditace představuje doklad o odborné způsobilosti subjektu posuzování shody provádět činnosti posuzování shody, které jsou zahrnuty v rozsahu akreditace. Udělení akreditace nepředstavuje oprávnění, povolení ani jakékoli jiné přiznání práva subjektu posuzování shody k výkonu činnosti.

6.            Kdo je oprávněn dle vaší akreditace podepisovat výstupy soudně znaleckých posudků za akreditovanou laboratoř č. L1508 podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů?

Akreditace nezakládá oprávnění k výkonu činnosti, ani nestanoví podmínky výkonu činnosti posuzování shody; je dokladem o splnění akreditačních požadavků stanovených normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. K podepisování výstupních dokumentů akreditované zkušební laboratoře je oprávněna osoba, jíž takové oprávnění náleží dle vnitřních předpisů laboratoře. Co se týče požadavků na uvádění výsledků zkušebními laboratořemi a obsahové náležitosti vydávaných dokumentů, tyto jsou zakotveny v článku 7.8 normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.“


POKRAČOVAT DÁL:  
O nás >   Úřední deska   Statutární dokumenty   Výroční zprávy   Publikace   CTN   Etický kodex   Pracovní nabídky   Vzájemné hodnocení    Odkazy

Výroční zprávy ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.