Menu Zavřeno

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu s požadavkem § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) Český institut pro akreditaci, o. p. s. („ČIA“) níže zveřejňuje informace a dokumenty, které v souladu s požadavky zákona č. 106/1999 Sb. poskytl žadatelům o poskytnutí informací na základě jejich žádostí.

19. 1. 2022

Na základě žádosti doručené 19. 1. 2022 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. poskytl ČIA žadateli následující informaci.

„Rozsah akreditace udělené Ministerstvu vnitra České republiky pro jeho laboratoř č. 1494 „Kriminalistický ústav Policie České republiky“ je zveřejněn na webových stránkách ČIA www.cai.cz v databázi akreditovaných subjektů posuzování shody. Z této databáze lze ověřit, že platná akreditace udělená Ministerstvu vnitra České republiky pro jeho akreditovanou laboratoř č. 1494 je dokládána osvědčením o akreditaci č. 465/2020 ze dne 21. 7. 2020, tedy zcela identicky, jak tomu bylo v době Vaší předchozí žádosti o poskytnutí téže informace. Vámi označená činnost posuzování shody „Stanovení pořadí ručního záznamu a elektrografického tisku podle rozložení tonerových částic“ v rozsahu této akreditace zahrnuta není. Stejně jako v předchozích informacích, které na Vaše opakované žádosti stejného obsahu ČIA poskytuje od roku 2017, Vám znovu sděluji, že Ministerstvu vnitra České republiky a jeho akreditované laboratoři č. 1494 „Kriminalistický ústav Policie České republiky“ nebyla akreditace zahrnující činnost „Stanovení pořadí ručního záznamu a elektrografického tisku podle rozložení tonerových částic“ udělena ani v minulosti. Totéž platí o druhém Vámi označeném zkušebním postupu / metodě – „Vizuálněoptické a srovnávací metody prováděné podle SOP GRA05 (tento SOP není zahrnut v rozsahu akreditace)“, v jejichž přesném názvu jste sám uvedl, že nejsou zahrnuty v rozsahu akreditace. Co se týče informace o zkušebních postupech / metodách „ani pod jiným podobným názvem“, tento požadavek není dostatečně konkrétní, aby mohla být poskytnuta jednoznačná informace.“

10. 11. 2020

Na základě žádosti doručené 10. 11. 2020 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. poskytl ČIA žadateli následující informaci.

„Rozsah akreditace udělené Ministerstvu vnitra České republiky pro jeho laboratoř č. 1494 „Kriminalistický ústav Praha Policie České republiky (KÚP PČR)“ je zveřejněn na webových stránkách ČIA www.cai.cz v databázi akreditovaných subjektů posuzování shody. Z této databáze lze ověřit, že platná akreditace udělená Ministerstvu vnitra České republiky pro jeho akreditovanou laboratoř č. 1494 je dokládána osvědčením o akreditaci č. 465/2020 ze dne 21. 7. 2020. Vámi označená činnost posuzování shody „Stanovení pořadí ručního záznamu a elektrografického tisku podle rozložení tonerových částic“ v rozsahu této akreditace zahrnuta není. Stejně jako v předchozích informacích, poskytnutých Vám v letech 2017 a 2019, jakož též v dubnu letošního roku, sděluji, že Ministerstvu vnitra České republiky a jeho akreditované laboratoři č. 1494 „Kriminalistický ústav Praha Policie České republiky (KÚP PČR)“ nebyla akreditace zahrnující činnost „Stanovení pořadí ručního záznamu a elektrografického tisku podle rozložení tonerových částic“ udělena ani v minulosti. Totéž platí o druhém Vámi označeném zkušebním postupu / metodě – „Vizuálněoptické a srovnávací metody prováděné podle SOP GRA05 (tento SOP není zahrnut v rozsahu akreditace)“, v jejichž přesném názvu jste sám uvedl, že nejsou zahrnuty v rozsahu akreditace. Co se týče informace o zkušebních postupech / metodách „ani pod jiným podobným názvem“, tento požadavek není dostatečně konkrétní, aby mohla být poskytnuta jednoznačná informace.“

6. 4. 2020

Na základě žádosti doručené 3. 4. 2020 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. poskytl ČIA žadateli následující informaci.

„Rozsah akreditace udělené Ministerstvu vnitra České republiky pro jeho laboratoř č. 1494 „Kriminalistický ústav Praha Policie České republiky (KÚP PČR)“ je zveřejněn na webových stránkách ČIA www.cai.cz v databázi akreditovaných subjektů posuzování shody. Z této databáze lze ověřit, že platná akreditace udělená Ministerstvu vnitra České republiky pro jeho akreditovanou laboratoř č. 1494 je dokládána osvědčením o akreditaci č. 425/2017 ze dne 18. 7. 2017. Vámi označená činnost posuzování shody „Stanovení pořadí ručního záznamu a elektrografického tisku podle rozložení tonerových částic“ v rozsahu této akreditace zahrnuta není. Stejně jako v předchozích informacích, poskytnutých Vám v letech 2017 a 2019, sděluji, že Ministerstvu vnitra České republiky a jeho akreditované laboratoři č. 1494 „Kriminalistický ústav Praha Policie České republiky (KÚP PČR)“ nebyla akreditace zahrnující činnost „Stanovení pořadí ručního záznamu a elektrografického tisku podle rozložení tonerových částic“ udělena ani v minulosti. Totéž platí o druhém Vámi označeném zkušebním postupu / metodě – „Vizuálněoptické a srovnávací metody prováděné podle SOP GRA05 (tento DOP není zahrnut v rozsahu akreditace)“, v jejichž přesném názvu jste sám uvedl, že nejsou zahrnuty v rozsahu akreditace. Co se týče informace o zkušebních postupech / metodách „ani pod jiným podobným názvem“, tento požadavek není dostatečně konkrétní, aby mohla být poskytnuta jednoznačná informace.“

9. 12. 2019

Na základě žádosti doručené 28. 11. 2019 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. poskytl ČIA žadateli následující informaci.

“ I. Formulace „monitoring imisí (venkovního ovzduší)“, kterou jste použil k označení předmětné činnosti posuzování shody, je velmi obecná. Takto označená činnost je výslovně zahrnuta v předmětu jediné akreditace, udělené pro Český hydrometeorologický ústav, IČO 00020699, a jeho laboratoř č. 1460, Imisní monitoring. Podrobnosti včetně rozsahu udělené akreditace naleznete na následujícím odkazu https://www.cai.cz/?subjekt=1460-cesky-hydrometeorologicky-ustav.

Co do podstaty Vašeho dotazu, ke dni podání žádosti je vydáno celkem 20 akreditací, v jejichž rozsahu jsou zahrnuty činnosti posuzování shody týkající se imisí. Jejich seznam naleznete na webových stránkách ČIA, www.cai.cz, konkrétně zde https://www.cai.cz/?page_id=4499&title_search=&cislo=&cislo_osvedceni=&akreditace=&fulltext=&accred_text=imis (fulltextové vyhledávání v rozsahu akreditace filtrováno na výraz „imis“).

II. Z výše uvedených 20 akreditací jsou 3 uděleny subjektu posuzování shody se sídlem v Jihomoravském kraji. V tomto ohledu nicméně upozorňuji, že sídlo akreditovaného subjektu posuzování shody (zapsané sídlo právnické osoby, která je držitelem akreditace) nemusí být totožné s lokalitou, v níž se akreditovaný objekt posuzování shody nebo jeho pracoviště fakticky nalézá. Kupříkladu výše označená akreditovaná laboratoř č. 1460 má celkem 7 pracovišť, z toho jedno v Brně.Výčet subjektů posuzování shody, které mají v rozsahu akreditace zahrnutu činnost týkající se imisí a současně mají zapsané sídlo v Jihomoravském kraji, je následující:

III. Výčet subjektů posuzování shody, které mají v rozsahu akreditace zahrnutu činnost týkající se imisí a současně mají zapsané sídlo v Jihomoravském kraji, je následující:

  • LABTECH s.r.o., IČO 44014643 (akreditovaná laboratoř č. 1147);
  • Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., IČO 00027162 (akreditovaná laboratoř č. 1354);
  • Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., IČO 44994575 (akreditovaná laboratoř č. 1506).

Závěrem je vhodné znovu odkázat na databázi akreditovaných subjektů posuzování shody, dostupnou na webových stránkách ČIA. Jelikož tato databáze umožňuje poměrně detailní vyhledávání, jakož též úplné informace o rozsahu všech platných akreditací (v přílohách osvědčení o akreditaci), věřím, že v ní naleznete veškeré potřebné informace. V případě potřeby konzultace se můžete na naše pracovníky obrátit i telefonicky, prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na týchž webových stránkách.“

1. 11. 2019

Na základě žádosti doručené 20. 5. 2019 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. poskytl ČIA žadateli následující informaci.

„ČIA dosud nezahájil akreditaci subjektů pro vydávání osvědčení ve smyslu § 15 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, resp. čl. 43 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Akreditace subjektů pro vydávání osvědčení ve výše popsaném smyslu je připravována v úzké spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Tato služba dosud není zavedena, neboť příslušné evropské orgány dosud neprovedly schválení certifikačního schématu, bez kterého nelze poskytování této služby zahájit. ČIA k 1. 10. 2019 neobdržel žádnou žádost o akreditaci v tomto rozsahu. ČIA k 1. 10. 2019 neudělil žádnou akreditaci v tomto rozsahu.“

29. 5. 2019

Na základě žádosti doručené 20. 5. 2019 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. poskytl ČIA žadateli následující informaci.

„ČIA je vnitrostátním akreditačním orgánem ve smyslu § 15 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93. Jako vnitrostátní akreditační orgán ČIA provádí akreditaci subjektů posuzování shody ve smyslu těchto právních předpisů. V rámci akreditace ČIA prověřuje, zda žadatel o akreditaci / akreditovaný subjekt posuzování shody splňuje požadavky pro provádění konkrétních činností posuzování shody, které stanoví harmonizované normy, případně jiné dokumenty platné pro oblast posuzování shody (tzv. „akreditační požadavky“). ČIA neprovádí akreditaci oborů, metod, postupů, znaleckých posudků ani jiných dokumentů a neuděluje oprávnění k výkonu jakékoli činnosti.

K Vašim jednotlivým otázkám ČIA sděluje následující:

1.             Akreditovali jste zkušební laboratoři L 1508 metodu pro identifikaci ručního písma – SOP-PERP-01-OKTE-PL?

Nikoli. ČIA neprovedl akreditaci žádné zkušební metody, tedy ani metody „SOP-PERP-01-OKTE-PL“. ČIA udělil akreditaci subjektu posuzování shody Ministerstvo vnitra České republiky, Krajské ředitelství Plzeňského kraje pro jeho zkušební laboratoř č. 1508, Odbor kriminalistické techniky a expertiz. Platná akreditace je udělena v rozsahu forenzního zkoušení vymezeného přílohou osvědčení o akreditaci č. 747/2015 ze dne 3. 11. 2015 a je dokladem o tom, že předmětná laboratoř splnila veškeré akreditační požadavky předepsané českou technickou normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.  V rozsahu této akreditace, který je publikován na webových stránkách ČIA www.cai.cz, je mimo jiné zahrnuta zkouška „Zkoumání ručního písma za účelem identifikace pisatele“ podle metody „SOP-PERP-01-OKTE-PL“ s předmětem zkoušky „Forenzní materiál“. Zkušební postupy/metody uvedené v příloze osvědčení o akreditaci jsou ve vlastnictví akreditovaného subjektu posuzování shody, ČIA je neakreditoval, ani akreditací nikterak nevalidoval.

2.             Akreditovali jste k této akreditační metodě tato příslušná měřidla a to: PERP-PM-4, PERP-PM-5, PERP-ZZ-3 a PERP-ZZ-4?

Nikoli. Metoda „SOP-PERP-01-OKTE-PL“ je zkušební metodou akreditované zkušební laboratoře č. 1508. Nejedná se o metodu akreditační. ČIA neprovádí akreditaci měřidel, a to ani samostatně, ani ve spojení s konkrétním zkušebním postupem nebo metodou.

3.            Akreditovali jste obor kriminalistika – odvětví zkoumání ručního písma?

Nikoli. ČIA neprovádí akreditaci oborů.

4.            Kdo byl hlavním odborným posuzovatelem, který schválil tuto akreditovanou metodu – v oboru kriminalistika – odvětví zkoumání ručního písma zkušební laboratoři L 1508? Prosím, o uvedení konkrétní osoby, a to za účelem jejího předvolání k soudnímu jednání jako Vašeho odborného posuzovatele této akreditované metody a to: SOP-PERP-01-OKTE-PL.

Zkušební metoda „SOP-PERP-01-OKTE-PL“ nebyla ze strany ČIA akreditována ani schválena. Nejedná se o „akreditovanou metodu“. Jedná se o zkušební metodu subjektu posuzování shody. Žádný odborný posuzovatel (ani vedoucí posuzovatel) ČIA neschválil metodu „SOP-PERP-01-OKTE-PL“.

5.            Je zkušební laboratoř oprávněna, po získání vaší akreditace vydávat soudně – znalecké posudky z oboru kriminalistika – odvětví zkoumání ručního písma pod vaší akreditací v tomto oboru?

Akreditace představuje doklad o odborné způsobilosti subjektu posuzování shody provádět činnosti posuzování shody, které jsou zahrnuty v rozsahu akreditace. Udělení akreditace nepředstavuje oprávnění, povolení ani jakékoli jiné přiznání práva subjektu posuzování shody k výkonu činnosti.

6.            Kdo je oprávněn dle vaší akreditace podepisovat výstupy soudně znaleckých posudků za akreditovanou laboratoř č. L1508 podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů?

Akreditace nezakládá oprávnění k výkonu činnosti, ani nestanoví podmínky výkonu činnosti posuzování shody; je dokladem o splnění akreditačních požadavků stanovených normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. K podepisování výstupních dokumentů akreditované zkušební laboratoře je oprávněna osoba, jíž takové oprávnění náleží dle vnitřních předpisů laboratoře. Co se týče požadavků na uvádění výsledků zkušebními laboratořemi a obsahové náležitosti vydávaných dokumentů, tyto jsou zakotveny v článku 7.8 normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.“


POKRAČOVAT DÁL:  
O nás >   Úřední deska   Statutární dokumenty   Výroční zprávy   Publikace   CTN   Etický kodex   Pracovní nabídky   Vzájemné hodnocení    Odkazy

Výroční zprávy ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.