Menu Zavřeno

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

poskytované podle čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

I.     Správce osobních údajů

Český institut pro akreditaci, o.p.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 54/3, PSČ 13000, IČO: 25677675, zapsaná ve Veřejném rejstříku pod spisovou značkou O 47 u Městského soudu v Praze, email: mail@cai.cz, identifikátor datové schránky: c4cnq5k (dále jen „ČIA“).

ČIA je obecně prospěšnou společností založenou Českou republikou zastoupenou Ministerstvem průmyslu a obchodu, jejíž hlavní činností je:

  • posuzování a osvědčování odborné způsobilosti ke zkoušení, kalibraci, inspekci, certifikaci systémů managementu, certifikaci osob, certifikaci produktů (včetně služeb), popřípadě k jiným činnostem, na něž se vztahují akreditační kritéria stanovená mezinárodně uznávanými normativními dokumenty;
  • akreditace subjektů poskytujících následující služby posuzování shody; zkoušení, kalibraci, inspekci, certifikaci systémů managementu, certifikaci osob, certifikaci produktů (včetně služeb), popřípadě jiné služby, na něž se vztahují akreditační kritéria stanovená mezinárodně uznávanými normativními dokumenty (včetně dozoru nad trvalým plněním akreditačních požadavků akreditovanými subjekty), v souladu s požadavky normativních dokumentů vztahujícími se k akreditaci (zejména ČSN EN ISO/IEC 17011) a dokumentů mezinárodních organizací zabývajících se akreditací, a to jako Národní akreditační orgán České republiky;
  • akreditace subjektů posuzování shody na základě pověření k provádění akreditace podle § 15 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu tohoto zákona a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, případně na ně se odvolávajících právních předpisů;
  • akreditace environmentálních ověřovatelů v rámci programu EMAS;
  • poskytování informací souvisejících s poskytovanými obecně prospěšnými službami;

zajišťování úkolů tvorby českých technických norem upravujících kritéria pro orgány posuzování shody a norem souvisejících.

II.   Kategorie subjektů údajů

Účelem zpracování osobních údajů je provádění akreditace subjektů posuzování shody – činnosti orgánu veřejné moci, jejímž prováděním je ČIA pověřen[i]. Vedle údajů nezbytných k provádění akreditace ČIA zpracovává osobní údaje za účelem plnění povinností akreditačního orgánu – orgánu veřejné moci, vedení evidence jednání o uzavření smluv a jejich plnění, poskytování informací spojených s akreditací a vyřizování korespondence. Po odpadnutí uvedených primárních důvodů zpracování ČIA eviduje osobní údaje za účelem ochrany svých oprávněných zájmů, zejména k dokazování v případném soudním, správním či jiném řízení.

III.  Účel zpracování

ČIA zpracovává osobní údaje vztahující se k subjektům posuzování shody, které jsou akreditované nebo o akreditaci usilují, a jejich činnosti, pokud se jedná o údaje nezbytné k provádění akreditace ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Za účelem poskytování informací a vyřizování korespondence ČIA zpracovává osobní údaje stran, jimž mají být informace poskytnuty a s nimiž je komunikováno. U uchazečů o zaměstnání nebo o jinou spolupráci ČIA zpracovává také další údaje nezbytné pro posouzení vhodnosti kandidáta pro danou pozici či roli.

IV.   Rozsah zpracování

ČIA zpracovává základní identifikační a kontaktní údaje subjektů údajů. V případě, že je k dosažení účelu obsaženého v čl. II. nezbytné zpracování i jiných osobních údajů, ČIA je provede.

V.     Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem a účelem zpracování osobních údajů uvedených v článku III. je:  

a)      splnění zákonné povinnosti ČIA;  

b)      splnění závazků plynoucích ze smlouvy (smlouva nemusí být uzavřena písemně);  

c)      splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je ČIA pověřen;  

d)      oprávněný zájem ČIA či třetí strany (s výjimkou případů, kdy mají přednost zájmy nebo základní práva a           
svobody subjektu údajů, která vyžaduje ochranu osobních údajů);  

e)      souhlas subjektu údajů se zpracováním.

VI.   Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou ze strany ČIA zpracovávány výlučně pro jeho potřebu – zejména k řádnému provádění akreditace a činností s akreditací spojených, jakož též k dosažení ostatních účelů vyjmenovaných v čl. II. ČIA zpřístupní osobní údaje třetí straně pouze, pokud mu takovou povinnost ukládá platná legislativa. ČIA nemá v úmyslu předávat osobní údaje subjektů údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

VII.  Doba zpracování osobních údajů

ČIA zpracovává Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelů uvedených v čl. II, která činí nejvýše deset let od roku, kdy skončil akreditační cyklus, v němž došlo ke shromáždění osobních údajů, skončilo jednání o uzavření smlouvy, jednání s orgánem veřejné moci či jiná komunikace nebo výměna informací. Po odpadnutí primárního účelu zpracování osobních údajů ČIA údaje eviduje v nezbytném rozsahu po dobu 10 let za účelem ochrany svých oprávněných zájmů, zejména k dokazování v případném soudním, správním či jiném řízení. V případě uchazečů o zaměstnání nebo o jinou spolupráci činí tato doba 5 let od skončení výběrového řízení.

VIII. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů ze strany ČIA máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů:  

a)      Právo požadovat od ČIA přístup k Vašim osobním údajům.  

b)      Právo na opravu Vašich osobních údajů, které ČIA zpracovává.  

c)      Právo na omezení zpracování, to znamená, že ČIA musí Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit, a po dobu trvání omezení je ČIA nesmí dále zpracovávat s výjimkou jejich uložení.

Právo na omezení zpracování máte tehdy:             

–  jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby ČIA mohl přesnost osobních údajů ověřit;              

–  jestliže zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;               

–  jestliže již Vaše osobní údaje ČIA nepotřebuje pro vyjmenované účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;               

–  jestliže vznášíte námitku proti zpracování uvedenou níže v článku IX, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody ČIA pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.  

d)      Právo na výmaz osobních údajů, pokud neexistuje zákonná povinnost takové osobní údaje uchovat.  

e)      Právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, aby Vám ČIA Vaše osobní údaje poskytl za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo aby je ČIA na Vaši žádost sám předal jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které ČIA zpracovává automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi.  

f)       Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

IX.   Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje ČIA zpracovává pro účely oprávněných zájmů svých nebo třetích stran (tedy na právním základě uvedeném v čl. V. písm. d), máte kdykoli právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete uplatnit osobně, písemně, elektronicky prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo prostřednictvím e-mailu opatřeného uznávaným elektronickým podpisem na příslušné adrese ČIA uvedené v čl. I. V případě, že takovou námitku vznesete, bude ČIA oprávněn v rozporovaném zpracování osobních údajů pokračovat jen pokud prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

X.     Pověřenec pro ochranu osobních údajů

ČIA postupem dle čl. 37 GDPR jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jímž je Mgr. Kamila Prokopcová, advokát, evidenční číslo České advokátní komory 11592, se sídlem Karlovo náměstí 19, Praha 2, 120 00.


[i] Bližší informace o zpracování osobních údajů spojeném s akreditací naleznete v sekci Časté dotazy, oddílu Akreditační proces a GDPR.


POKRAČOVAT DÁL: 
Úřední deska >  Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb.