Menu Zavřeno

Legislativa

1. Dokumenty EU týkajícící se akreditace

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93:

Dne 3. července 2015 byla v Úředním věstníku EU zveřejněna oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS:

Dne 1. července 2015 byla v Úředním věstníku EU zveřejněna oprava rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES:

2. Právní předpisy ČR regulující oblast akreditace

– zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů

– zákon č. 490/2009 Sb. – obsahuje novelu zákona č. 22/1997 Sb., s účinností od 1.1.2010

– zákon č. 155/2010 Sb. – obsahuje novelu zákona č. 22/1997 Sb., účinný od 1.8.2010

– zákon č. 100/2013 Sb. – obsahuje novelu zákona č. 22/1997 Sb., účinný od 10.5.2013

– zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

3. Přeshraniční akreditace

Přístup ČIA k přeshraniční akreditaci vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (platnost od 2.9.2008):

4. Doplňující informace

Plán legislativních prací vlády:


POKRAČOVAT DÁL:
O nás >