Menu Zavřeno

Povinně zveřejňované informace

1. Název

Český institut pro akreditaci, o.p.s.

2. Důvod a způsob založení

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) byl Českou republikou – Ministerstvem průmyslu a obchodu založen na základě zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, zakládací listinou obecně prospěšné společnosti ze dne 13. 2. 1998 jako národní akreditační orgán. Prováděním akreditace podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, byl pověřen rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu č. 135/98, rozsah pověření byl následně rozšířen rozhodnutími č. 190/2010, č. 163/2012, č. 152/2017, č. 68/2019 a č. 34/2021. ČIA je vnitrostátním akreditačním orgánem České republiky ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93. Při výkonu působnosti akreditačního orgánu se ČIA řídí zejména výše označenými právními předpisy a normou ČSN EN ISO/IEC 17011 Všeobecné požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzující shodu.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Sídlo společnosti, podatelna, pracoviště Praha:
Český institut pro akreditaci, o.p.s., Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3
Telefon:
 +420 272 096 222
Úřední hodiny podatelny:
Pondělí – čtvrtek 8:00 –   16:00 hod.
Pátek 8:00 – 14:00 hod.
Pracoviště Brno:
Český institut pro akreditaci, o.p.s. – pracoviště Brno, Okružní 31, 638 00 Brno
Telefon:
 +420 545 555 401
Kontakty na jednotlivé pracovníky:
Zveřejněny zde.
Kontakty pro elektronickou komunikaci:
E-mail: mail@cai.cz
Identifikátor datové schránky:   c4cnq5k

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Sídlo: Český institut pro akreditaci, o.p.s., Olšanská 54/3, Praha 3 – Žižkov, 130 00.
Pracoviště Brno: Český institut pro akreditaci, o.p.s. – pracoviště Brno, Okružní 31, Brno – sever, 638 00.

4.2 Adresa úřadovny pro   osobní návštěvu

Český institut pro akreditaci, o.p.s., Olšanská 54/3, Praha 3 – Žižkov, 130 00.
Český institut pro akreditaci, o.p.s. – pracoviště Brno, Okružní 31, Brno – sever, 638 00.

4.3 Úřední hodiny

Po-Čt: 8.00-16.00
Pá: 8.00-14.00

4.4 Telefonní čísla

Sídlo společnosti, podatelna, pracoviště Praha: +420 272 096 222.
Pracoviště Brno: +420 545 555 401.

4.5 Adresa internetových stránek

www.cai.cz

4.6 Adresa podatelny

Informace o podatelně jsou zveřejněny zde.

4.7 Elektronická adresa podatelny

mail@cai.cz

4.8 Datová schránka

c4cnq5k

5. Případné platby lze poukázat

Převodem na účet č. 4000134031/0100, vedený u Komerční banky, a.s.
V hotovosti na pokladně ČIA – pracoviště Praha – po předchozí domluvě.
Symboly platby a související informace týkající se úhrad jsou uvedeny v příslušném rozhodnutí, smlouvě či jiném dokumentu, na jehož základě má být úhrada poskytnuta.

6. IČO

25677675

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ25677675

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zveřejněny v sekci Dokumenty ke stažení webových stránkách ČIA.

8.2 Rozpočet

Informace zveřejněny v sekci Výroční zprávy na webových stránkách ČIA.

9. Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
Telefonicky – žádostí o informaci adresovanou podatelně, případně konkrétnímu pracovníku (telefonní čísla na jednotlivá pracoviště a pracovníky jsou zveřejněny zde).
Písemně – žádostí o informaci adresovanou podatelně, případně konkrétnímu pracovníku (kontakty na jednotlivá pracoviště a pracovníky jsou zveřejněny zde).
Elektronicky – žádostí podanou prostřednictvím datové schránky (c4cnq5k) nebo e-mailem (nejlépe zaslanou na mail@cai.cz, případně na e-mail konkrétního pracovníka – e-mailové adresy jsou zveřejněny zde).
Osobně – návštěvou některého z pracovišť ČIA (Český institut pro akreditaci, o.p.s., Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3 nebo Český institut pro akreditaci, o.p.s. – pracoviště Brno, Okružní 31, 638 00 Brno) – po předchozí domluvě.

10. Příjem podání a podnětů

Podání jsou přijímána podatelnou ČIA. Informace o podatelně jsou zveřejněny zde.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93, ve znění opravy z 3. července 2015, k nahlédnutí zde.
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k nahlédnutí zde.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k nahlédnutí zde.
Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k nahlédnutí zde.

11.2 Vydané právní předpisy

ČIA jako akreditační orgán není oprávněn vydávat právní předpisy.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je k dispozici zde.

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebylo vydáno.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Licenční ani podlicenční smlouvy ve smyslu § 14a zákona č. 106/1999 Sb. ČIA nevyužívá.

13.2 Výhradní licence

Výhradní licenci ve smyslu § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. ČIA nevyužívá.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů jsou zveřejněny zde.
Informace dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 515/2020 Sb.
Postupy, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování podání nebo podnětů, zveřejněné na portálu veřejné správy v podobě popisu úkonů orgánu veřejné moci, jsou zveřejněny zde.
Informace týkající se akreditace naleznete v sekci Služby veřejné správy > Doklady a oprávnění > Osvědčení.

POKRAČOVAT DÁL:  
Úřední deska >   Ochrana osobních údajů   Veřené projednávání   Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb.