Menu Zavřeno

Povinně zveřejňované informace

1. Název

Český institut pro akreditaci, o.p.s.

2. Důvod a způsob založení

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) byl Českou republikou – Ministerstvem průmyslu a obchodu založen na základě zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech Zakládací listinou obecně prospěšné společnosti ze dne 13. 2. 1998 jako národní akreditační orgán. Prováděním akreditace podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, byl pověřen rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu č. 135/98, resp. č. 190/2010, č. 163/2012, č. 152/2017 a č. 68/2019. ČIA je vnitrostátním akreditačním orgánem České republiky ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93. Při výkonu působnosti akreditačního orgánu se ČIA řídí zejména výše označenými právními předpisy a normou ČSN EN ISO/IEC 17011 Všeobecné požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzující shodu.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Sídlo společnosti, podatelna, pracoviště Praha:
Český institut pro   akreditaci, o.p.s., Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3.
Telefon: +420 272 096 222
Úřední hodiny podatelny:
Pondělí – čtvrtek 8:00 –   16:00 hod.
Pátek 8:00 – 14:00 hod.
Pracoviště Brno:
Český institut pro akreditaci, o.p.s. – pracoviště Brno, Okružní 31, 638 00 Brno.
Telefon: +420 545 555 401
Kontakty na jednotlivé pracovníky:
Zveřejněné na adrese zde.
Kontakty pro elektronickou komunikaci:
E-mail: mail@cai.cz
Identifikátor datové schránky:   c4cnq5k

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Sídlo: Český institut pro akreditaci, o.p.s., Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3.
Pracoviště Brno: Český institut pro akreditaci, o.p.s. – pracoviště Brno, Okružní 31, 638 00 Brno.

4.2 Adresa pracoviště pro   osobní návštěvu

Český institut pro akreditaci, o.p.s., Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3.
Český institut pro akreditaci, o.p.s. – pracoviště Brno, Okružní 31, 638 00 Brno.

4.3 Úřední hodiny

Po-Čt: 8.00-16.00
Pá: 8.00-14.00

4.4 Telefonní čísla

Sídlo společnosti, podatelna, pracoviště Praha: +420 272 096 222.
Pracoviště Brno: +420 545 555   401.

4.5 Čísla faxu

+420 272 096 221

4.6 Adresa internetové stránky

 www.cai.cz

4.7 Adresa e-podatelny

mail@cai.cz

4.8 Další elektronické adresy

Elektronické adresy jednotlivých pracovníků jsou zveřejněny na adrese zde.

5. Případné platby lze poukázat

Převodem na účet č. 4000134031/0100, vedený u Komerční banky, a.s.
V hotovosti na pokladně ČIA – pracoviště Praha – po předchozí domluvě.

6. IČ

25677675

7. DIČ

CZ25677675

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zveřejněny v sekci Dokumenty ke stažení na webových stránkách ČIA.

8.2 Rozpočet

Informace zveřejněny v sekci Výroční zprávy na webových stránkách ČIA.

9. Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
Telefonicky – žádostí o informaci adresovanou podatelně, případně konkrétnímu pracovníku (telefonní čísla na jednotlivá pracoviště a pracovníky jsou zveřejněny zde).
Písemně – žádostí o informaci adresovanou podatelně, případně konkrétnímu pracovníku (kontakty na jednotlivá pracoviště a pracovníky jsou zveřejněny zde).
Elektronicky – žádostí podanou prostřednictvím datové schránky (c4cnq5k) nebo e-mailem (nejlépe zaslanou na mail@cai.cz, případně na e-mail konkrétního pracovníka – e-mailové adresy jsou zveřejněny zde).
Osobně – návštěvou některého z pracovišť ČIA (Český institut pro akreditaci, o.p.s., Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3 nebo Český institut pro akreditaci, o.p.s. – pracoviště Brno, Okružní 31, 638 00 Brno) – po předchozí domluvě.

10. Příjem žádostí a dalších   podání

Podání jsou přijímána podatelnou ČIA:
Český institut pro akreditaci, o.p.s., Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3.
E-mail: mail@cai.cz.
Identifikátor datové schránky: c4cnq5k.

11. Opravné prostředky

I. Odvolání proti rozhodnutí ČIA jakožto akreditačního orgánu
Opravné prostředky proti rozhodnutím ČIA ve věcech akreditace, jakož též stížnosti a námitky uplatnitelné vůči akreditačnímu orgánu, jsou podrobně rozepsány v dokumentu MPA 00-03-… Pravidla pro vyřizování námitek, odvolání a stížností, v platném znění, dostupném v sekci Dokumenty ke stažení.
II. Odvolání proti rozhodnutí ČIA jakožto povinného subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb.
Odvolání proti rozhodnutí ČIA o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném   přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je adresát takového rozhodnutí oprávněn podat v souladu s podmínkami § 16 téhož zákona.
Odvolání se podává ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí (nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti) u ČIA (Český institut pro akreditaci, o.p.s., Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3). ČIA podané odvolání postoupí Ministerstvu průmyslu a obchodu ve lhůtě 15 dnů od jeho   podání spolu se spisovým materiálem a stanoviskem, Ministerstvo průmyslu a obchodu o odvolání rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo odvolání spolu se spisem předloženo. Proti rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu o odvolání se nelze dále odvolat; lze toliko iniciovat jeho soudní přezkum postupem podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění   pozdějších předpisů.Odvolání lze podat:
a) písemně (Český institut pro akreditaci, o.p.s., Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3),
b) v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému datových schránek (c4cnq5k),
c) v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem ( mail@cai.cz),
d) ústně do protokolu v úředních hodinách podatelny (Český institut pro akreditaci, o.p.s., Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3),
e) pomocí jiných technických prostředků (např. dálnopis, telefax, elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu), pokud bude do 5 dnů doplněno písemně, elektronicky   s uznávaným elektronickým podpisem, nebo ústně do protokolu.
Z odvolání musí být patrno, kdo je činí, kterému povinnému subjektu je určeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Fyzická osoba uvede v odvolání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V odvolání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v odvolání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Odvolání musí obsahovat podpis osoby, která je podává.

12. Formuláře

Používané formuláře, vzory, návody, metodické dokumenty a další písemnosti související s akreditací jsou k dispozici zde.
Formuláře k postupu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou k dispozici zde.

13. Popisy postupů – návody   pro řešení životních situací

Dokumenty poskytující informace o akreditaci a upravující postup zájemců o akreditaci v akreditačním procesu a poskytující návod  jsou k dispozici na webových stránkách www.cai.cz, zejména zde.
Postup žadatele o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je k dispozici zde.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané   předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93, ve znění opravy z 3. července 2015.
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14.2 Vydané právní předpisy

ČIA jako akreditační orgán není oprávněn vydávat právní předpisy.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za   poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o   svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je k dispozici zde.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebylo vydáno.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Licenční ani podlicenční smlouvy ve smyslu § 14a zákona č. 106/1999 Sb. ČIA nevyužívá.

16.2 Výhradní licence

Výhradní licenci ve smyslu § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. ČIA nevyužívá.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů jsou zveřejněny na stránce.

POKRAČOVAT DÁL:  
Úřední deska >   Ochrana osobních údajů   Veřené projednávání   Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb.