Menu Zavřeno

Dohody o spolupráci

V roce 2018 byla podepsaná třístranná Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvom vnútra SR, Slovenskou národnou akreditačnou službou (dále jen „SNAS“) a Českým institutem pro akreditaci, o.p.s, (dále jen ,,ČIA“), která byla podepsaná za účelem využívání expertů a odborných posuzovatelů z databáze SNAS pro posuzování kompetence k posuzování shody prováděného v akreditovaných forenzních laboratořích v České republice.

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru (ďalej len ,,KEÚ PZ“) se zavázal poskytnout experty s požadovanou odborností znalecké činnosti pro oblast posuzování kompetence forenzních laboratoří k provádění zkoumání v rozsahu akreditace a dodal seznam forenzních expertů KEÚ PZ pro jejich zařazení do databáze SNAS jako experty. SNAS provedl řádné proškolení nabídnutých expertů na požadavky harmonizované normy EN ISO/IEC 17025 a zařadil experty do databáze jako odborné posuzovatele.

Pro zajištění dalšího fungování tohoto systému SNAS a ČIA udržují ve spolupráci s KEÚ PZ databázi forenzních expertů/posuzovatelů v aktuálním stavu a zajištují jejich řádné vzdělávání v souladu s požadavky mezinárodních norem a organizace Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA).

Tato trojstranná spolupráce se jeví jako velice přínosná a je cílem v nastaveném schématu pokračovat a v budoucnu jej i rozvíjet.

Rekapitulace úloh vyplývajících z trojstranné dohody:

SNAS: vytvoření a udržování databáze forenzních expertů a posuzovatelů pro posuzování forenzních laboratoří.

ČIA: využívání forenzních posuzovatelů a expertů v praxi při posuzování forenzních laboratoří v ČR.

KEÚ PZ: poskytnutí expertů za účele odborného posuzování forenzních laboratoří.