Menu Zavřeno

CTN

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (dále jen „ČIA“) uzavřel rámcovou smlouvu s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „ÚNMZ“) dne 7. 1. 2009. Uzavření smlouvy bylo prvním krokem k vytvoření Centra pro technickou normalizaci (dále jen „CTN“) na ČIA.

Činnost CTN při ČIA je specifikována v příloze Rámcové smlouvy v rozsahu působnosti technické komise CEN/CLC/TC 1 Kritéria pro orgány posuzující shodu. Tato smlouva byla v roce 2016 vypovězena a nahrazena Prováděcí smlouvou č. 2017/0009/SC, kterou s ČIA uzavřela Česká agentura pro standardizaci (ČAS) zřízena jako státní příspěvková organizace Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Od 1. 1. 2018 převzala Česká agentura pro standardizaci od ÚNMZ všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem.

Seznam zabezpečovaných komisí byl v souladu s touto novou smlouvou rozšířen o komise ISO/CASCO Komise pro posuzování shody, ISO/TC 272 Forenzní vědy a CEN/TC 419 Služby forenzních věd. CTN ČIA má ve svém gesci zejména normy řady ISO/IEC 170xx a normy pro posuzování shody v oblasti zdravotnictví ISO 15189 a ISO 15195 využívané k akreditaci subjektů v rámci působnosti ČIA.

ÚNMZ jako národní normalizační orgán udělil výše uvedenou prováděcí smlouvou status CTN zejména za účelem aktivní účasti na procesu tvorby technických norem na úrovni mezinárodních a evropských normalizačních organizací, přejímání evropských a mezinárodních technických norem do soustavy českých technických norem (dále jen „ČSN“) a tvorby původních ČSN zejména v oblasti posuzování shody.

Tvorba ČSN a aktivní činnost CTN přepokládá nejen hlubokou znalost dané problematiky, ale zahrnuje také školicí a publikační aktivity. ČIA má v tomto pohledu bohaté zkušenosti.

Užitečné odkazy:
Česká agentura pro standardizaci www.agentura-cas.cz
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) www.iso.org
IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) www.iec.ch
CEN (Evropský výbor pro normalizaci) www.cen.eu
CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) www.cenelec.eu
Portál veřejné správy www.portal.gov.cz

Kontakty:
Bc. Anna Zemanová
tel.: +420 272 096 240                  E-mail: zemanovaa@cai.cz

Ing. Pavel Nosek
tel.: +420 272 096 220                  E-mail: nosekp@cai.cz


POKRAČOVAT DÁL: 
O nás > Úřední deska   Statutární dokumenty   Orgány ČIA   Poradní orgány ČIA   Výroční zprávy   Publikace   Pracovní nabídky   Vzájemné hodnocení    Odkazy