Menu Zavřeno

CTN

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (dále jen „ČIA“) uzavřel Rámcovou smlouvu s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „ÚNMZ“)  dne 7.1. 2009. Uzavření této smlouvy bylo prvním krokem k vytvoření Centra pro technickou normalizaci (dále jen „CTN“) na ČIA.

Činnost CTN při ČIA je specifikována v příloze Rámcové smlouvy v rozsahu působnosti technické komise CEN/CLC/TC 1 Kritéria pro orgány posuzování shody. Jedná se o evropské normy řady ČSN EN ISO/IEC 17000, řady ČSN EN 45000 a normy pro posuzování shody v oblasti zdravotnictví ČSN EN ISO 15189 a ČSN EN ISO 15195 využívané k akreditaci subjektů v rámci působnosti ČIA.

ÚNMZ jako národní normalizační orgán udělil výše uvedenou Rámcovou smlouvou status CTN zejména za účelem aktivní účasti na procesu tvorby technických norem na úrovni mezinárodních a evropských normalizačních organizací, přejímání evropských a mezinárodních technických norem do soustavy českých technických norem (dále jen „ČSN“) a tvorby původních ČSN samozřejmě v oblasti Posuzování shody.

Tvorba ČSN a aktivní činnost CTN přepokládá nejen hlubokou znalost dané problematiky, ale zahrnuje také školicí a publikační aktivity. ČIA má z tohoto pohledu bohaté zkušenosti.

Užitečné odkazy:
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz Portál veřejné správy www.portal.gov.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu www.mpo.cz
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization)) www.iso.org
IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise (International Electrotechnical Commission)) www.iec.ch
CEN (Evropský výbor pro normalizaci (European Committee for Standardization)) www.cen.eu
CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (European Committee for Electrotechnical Standardization)) www.cenelec.eu

Kontakty:
Bc. Anna Zemanová
tel.: +420 272 096 240                   fax: +420 272 096 221        E-mail: zemanovaa@cai.cz

Ing. Milan Badal
tel.: +420 272 096 222                   fax: +420 272 096 221        E-mail: badalm@cai.cz


POKRAČOVAT DÁL: 
O nás > Úřední deska   Statutární dokumenty   Orgány ČIA   Poradní orgány ČIA   Výroční zprávy   Publikace   Etický kodex   Pracovní nabídky   Vzájemné hodnocení    Odkazy