Menu Zavřeno

Certifikační orgány certifikující osoby

„Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že certifikační orgán, je způsobilý provádět certifikaci osob“.

Akreditace certifikačních orgánů certifikujících osoby se řídí požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 „Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob“, dále také požadavky certifikačních schémat a případně také EA2/17:2016 nebo EA2/17:2019. Další informace jsou uvedeny v MPA 60-01-20 Metodické pokyny k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 v akreditačním systému České republiky.

Při přezkoumání certifikačních schémat jsou využívány dokumenty EA1/22A-AB:2020 a MPA 70-01-15 Postup pro prověření podkladů u sektorových certifikačních schémat a nestandardních inspekčních metod.

ČIA přijímá žádosti o udělení akreditace / prodloužení platnosti akreditace nebo vydání osvědčení podle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 pouze v rozsahu schémat zveřejněných v Seznamu certifikačních schémat:

Pokud je v rozsahu žádosti o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 certifikační schéma, kde je vyžadován souhlas vlastníka s užíváním, pak je nutno tento souhlas vlastníka s využíváním certifikačního schématu doložit během posuzování.

Dokumentace vztahující se k procesu akreditace je uvedena níže včetně MPA 00-60-.. ve kterém jsou uvedena pravidla pro stanovení rozsahu posuzování s tím spojené náklady. Nedílnou součástí posuzování žadatelů o akreditaci je i přímé sledování jejich činnosti v místě jejich působnosti a posuzování certifikací předváděných za provozu (tzv. „witness audity“). Výběr witness auditů musí být dostatečně reprezentativní a jejich nejmenší požadovaný počet vychází z rozsahu požadované akreditace.

Kompletní seznam dokumentace je uveden v dokumentu MPA 00-02-..  Předpisová základna akreditačního procesu a jeho příloze.

V Evropské unii jsou akreditace i výstupy akreditovaných subjektů uznávány jednotlivými orgány členských států za předpokladu, že příslušný akreditační orgán je signatářem mnohostranných dohod o vzájemném uznávání výsledků činnosti akreditačních orgánů.

ČIA je v současné době plnoprávným členem a zastupuje ČR v mezinárodních organizacích zabývajících se akreditací certifikačních orgánů:

  • Evropské spolupráce v oblasti akreditace – EA (European co-operation for Accreditation)
  • Mezinárodního akreditačního fóra – IAF (International Accreditation Forum)

V rámci těchto mezinárodních organizací jsou uzavírány národními akreditačními

orgány mnohostranné dohody o vzájemném uznávání výsledků činnosti akreditačních orgánů. Certifikace pracovníků je upravena:

  • EA MLA (Multilaterální dohoda) – ČIA je signatářem této dohody v plném rozsahu.
Pozice a osoba za danou oblastTelefonní čísloE-mail
Garant  Ing. Milan Svoboda272 096 208, 724 797 770svobodam@cai.cz
Zástupce garanta  Ing. Eva Černá, Ph.D.272 096 237, 702 222 103 cernae@cai.cz

Ve spolupráci s IAF byl vydán překlad brožury Akreditovaná certifikace osob a její výhody

Ve spolupráci s IAF došlo k překladu brožury zabývající se vysvětlením výhod a smyslu akreditované certifikace osob do češtiny. 
V materiálu se dozvíte všechny potřebné informace k tématu a především, jaké jsou výhody pro zaměstnance, zaměstnavatele i regulační a vnitrostátní orgány.

Český překlad ČIA: Akreditovaná certifikace osob a její výhody – vysvětlení

Anglický originál IAF: Accredited certification for persons and benefits – explained


Informační dopisy


Dokumenty ke stažení


POKRAČOVAT DÁL:
Akreditace >   Certifikační orgány certifikující produkty  Certifikační orgány certifikující systémy managementu