Menu Zavřeno

EA MLA – Multilaterální dohoda Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace

EA MLA je signovaná dohoda členů EA (Evropská organizace pro spolupráci v oblasti akreditace), na základě které je uznávána rovnocennost akreditačních systémů jednotlivých signatářů dohody a tím i spolehlivost a vzájemné uznání výsledků posuzování shody akreditačními orgány.

Přijetí EA MLA v tržním prostředí má zásadní důležitost při prokazování shody produktů a služeb uvolňovaných na evropský i celosvětový trh. Její akceptování usnadňuje přeshraniční obchod a navíc prezentuje shodu s jednotnou evropskou legislativou, která je dlouhodobě vytvářena za účelem ochrany zdraví, zajištění bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

Nařízení 765/2008
Vnitrostátní orgány uznají rovnocennou úroveň služeb poskytovaných akreditačními orgány, které se úspěšně podrobily vzájemnému hodnocení, čímž akceptují osvědčení o akreditaci vydaná těmito orgány i potvrzení vydaná subjekty posuzování shody, které jimi byly akreditovány.

V reálném prostředí narazíme na celou řadu certifikátů a výstupních dokumentů z laboratoří, zkušebních protokolů a výsledkových listů. Je však nezbytné rozpoznat, které z nich jsou spolehlivé a poskytují kvalitní výstupy zkoušení nebo certifikace. 

5 kroků jak se ujistit o spolehlivosti certifikátu nebo výstupního dokumentu z laboratoře

 1. Zkontrolujte, zda obsahuje akreditační značku.
 2. Zkontrolujte, zda akreditační značka náleží  vašemu národnímu akreditačnímu orgánu, který je signatářem EA, ILAC nebo IAF multilaterární dohody (v České republice výhradně ČIA).
 3. Zkontrolujte, že váš dodavatel je akreditován pro kompetence v oblasti, kterou potřebujete.
 4. Zkontrolujte, zda zkoušky byly provedeny podle mezinárodních norem, případně že jiné použité normy a metody zkoušení jsou akceptovány v zemi určení.
 5. V případě nejasností kontaktujte národní akreditační orgán.

EA MLA pokrývá následující činnosti a normy

Rozsah akreditace/Činnost Norma používaná pro akreditaci
Laboratoře
Zkoušení
Zdravotnická vyšetření

EN ISO/IEC 17025
EN ISO 15189
Laboratoře
Kalibrace
EN ISO/IEC 17025
Certifikační orgány
Certifikace produktů
EN ISO/IEC 17065
Certifikační orgány
Certifikace osob
EN ISO/IEC 17024
Certifikační orgány
Certifikace systému managementu
EN ISO/IEC 17021-1
Inspekční orgány
Inspekce
EN ISO/IEC 17020
Ověřovací a validační orgány
Ověřování a validace skleníkových plynů
EN ISO 14065
EN ISO/IEC 17029
Poskytovatelé zkoušení způsobilosti
Poskytování zkoušení způsobilosti
EN ISO/IEC 17043
Výrobci referenčních materiálů
Výroba referenčních materiálů
EN ISO 17034

Český institut pro akreditaci (ČIA) je v současné době jeden ze 7 členů Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA), kteří poskytují kompletní rozsah akreditačních služeb pokrytých multilaterární dohodou, což znamená možnost posouzení všech v tabulce uvedených činností.

EA MLA pro oblast akreditace výrobců referenčních materiálů
V rámci 39. Generálního zasedání EA v květnu 2017 bylo schváleno rozšíření EA MLA pro oblast výrobců referenčních materiálů dle mezinárodní normy ISO 17034. V květnu 2019 byla tato multilaterární dohoda signována prvními třemi členy EA, u kterých před tím úspěšně proběhla evaluace akreditačního orgánu v této oblasti. Jeden z těchto tří signatářů byl Český institut pro  akreditaci.

EA MLA poskytuje možnost využití akreditace v duchu hesla „Jednou akreditován, akceptován kdekoli.“ Využití multilaterární dohody v praxi přináší podstatné výhody pro dále uvedené zainteresované strany.

Národní orgány a regulátoři v oblasti

 • Podpora implementace evropské a národní legislativy potvrzením shody s normami a platnými požadavky.
 • Rozvoj obchodu a podpora ekonomického růstu na základě důvěry orgánů státní správy v akreditaci a kompetenci dodavatelů produktů a služeb.
 • Úspora nákladů snížením počtu administrativních úkonů a s tím spojená redukce personálních zdrojů pro specifické kontrolní a auditní činnosti.

Oblast průmyslu a obchodu

 • Zvýšení konkurenceschopnosti – rozlišení produktů a služeb na trhu na základě objektivního důkazu o technické kompetenci, nestrannosti a shody s mezinárodními požadavky, úspora nákladů za opakované testování.
  Snížení počtu kontrol a zvýšení kvality – certifikát nebo protokol vydaný v rámci EA MLA snižuje rizika a zároveň šetří náklady
 • Podpora exportu díky mezinárodnímu uznání přináší nové obchodní příležitosti a omezuje překážky na trhu.

Spotřebitelé

 • Vytvoření důvěry na trhu: důvěra spotřebitelů roste s povědomím, že jimi vybrané produkty a služby jsou kontrolovány nezávislým a kompetentním orgánem, který je navíc pravidelně hodnocen další nestrannou organizací.
 • Veřejný zájem: signatáři EA MLA svou kontrolní činností pracují v zájmu spotřebitele a to k zajištění kvality dodaného zboží a služeb.

Reference

European Accreditation [online]: ©2020. Dostupné z: https://european-accreditation.org/mutual-recognition/the-ea-mla/