Menu Zavřeno

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb.

15. 4. 2019

Na základě žádosti doručené 15. 4. 2019 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. poskytl ČIA žadateli následující informaci, strukturovanou podle otázek kladených žadatelem.

Rozsah akreditace udělené Ministerstvu vnitra České republiky pro jeho laboratoř č. 1494 „Kriminalistický ústav Praha Policie České republiky (KÚP PČR)“ je zveřejněn na webových stránkách ČIA www.cai.cz v databázi akreditovaných subjektů posuzování shody. Z této databáze lze ověřit, že platná akreditace udělená Ministerstvu vnitra České republiky pro jeho akreditovanou laboratoř č. 1494 je dokládána osvědčením o akreditaci č. 425/2017 ze dne 18. 7. 2017. Vámi označená činnost posuzování shody „Stanovení pořadí ručního záznamu a elektrografického tisku podle rozložení tonerových částic“ v rozsahu této akreditace zahrnuta není. Stejně jako v předchozí informaci, poskytnuté Vám v roce 2017, sděluji, že Ministerstvu vnitra České republiky a jeho akreditované laboratoři č. 1494 „Kriminalistický ústav Praha Policie České republiky (KÚP PČR)“ nebyla akreditace zahrnující činnost „Stanovení pořadí ručního záznamu a elektrografického tisku podle rozložení tonerových částic“ udělena ani v minulosti. Co se týče informace o činnosti „pod jiným názvem“, tento požadavek není dostatečně konkrétní, aby mohla být poskytnuta jednoznačná informace. Lze však konstatovat, že v rozsahu akreditace předmětné laboratoře č. 1494 nikdy nebyla zahrnuta činnost, která by ve svém názvu obsahovala slovo „pořadí“ nebo „toner“.

28. 2. 2019

Na základě žádosti doručené 26. 2. 2019 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. poskytl ČIA žadateli následující informaci, strukturovanou podle otázek kladených žadatelem.

ČIA je vnitrostátním akreditačním orgánem ve smyslu § 15 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93. Jako takový ČIA provádí akreditaci subjektů posuzování shody ve smyslu těchto právních předpisů. V rámci akreditace ČIA prověřuje, zda žadatel o akreditaci / akreditovaný subjekt posuzování shody splňuje požadavky pro provádění konkrétních činností posuzování shody, které stanoví harmonizované normy, případně jiné dokumenty platné pro oblast posuzování shody (tzv. „akreditační požadavky“). ČIA neprovádí akreditaci oborů, metod, postupů, znaleckých posudků ani jiných dokumentů.

K Vašim jednotlivým otázkám ČIA sděluje následující:

a) Kdo je garantem akreditovaného oboru písmoznalectví – odvětví zkoumání ručního písma?

ČIA neprovedl akreditaci oboru písmoznalectví, nejedná se o „akreditovaný obor“. Vámi zmíněná akreditovaná laboratoř č. 1494 je laboratoří zkušební, spadá proto do kompetence odboru zkušebních a kalibračních laboratoří. Příslušným garantem rozvoje akreditace je garant pro oblast zkušebních laboratoří technických.

b) Akreditovali jste zkušební metodu SOP č. GRA-02 a zkoumání ručního písma?

ČIA neprovedl akreditaci žádné zkušební metody, ani metody „SOP č. GRA-02“, ani metody „zkoumání ručního písma“. ČIA udělil akreditaci subjektu posuzování shody Ministerstvo vnitra České pro jeho zkušební laboratoř č. 1494, Kriminalistický ústav Praha Policie České republiky (KÚP PČR). Platná akreditace je udělena v rozsahu forenzního zkoušení vymezeného přílohou osvědčení o akreditaci č. 425/2017 ze dne 18. 7. 2017 a v jejím rozsahu, který je publikován na webových stránkách ČIA www.cai.cz, jsou mimo jiné zahrnuty zkoušky z oblasti zkoumání ručního písma. Pro úplnost sděluji, že v příloze osvědčení o akreditaci uvedené zkušební postupy/metody jsou ve vlastnictví akreditovaného subjektu posuzování shody, ČIA je neakreditoval, ani akreditací nikterak nevalidoval a nemá jejich text k dispozici.

c) Dle jaké vědecky doložitelné literatury jste tuto metodu akreditovali? Prosím případně o doložení literatury týkající se písmoznalectví.

ČIA neprovedl akreditaci žádné zkušební metody, žádnou zkušební metodu „neakreditoval“.

d) Jak často je nutné dle akreditace opětovná kalibrace pravítka a úhloměru – použitá měřidla dle akreditace?

Akreditace je dokladem odborné způsobilosti subjektu posuzování shody provádět činnosti posuzování shody, které jsou uvedeny v rozsahu udělené akreditace, v souladu s akreditačními požadavky (k tomuto pojmu vizte výše). Akreditace nestanovuje ani povinnost, ani interval kalibrace měřidel. Povinnost kalibrovat měřidla, pokud mají vliv na výsledek zkoušky, stanovuje příslušná harmonizovaná norma. Konkrétní perioda kalibrace je však stanovena laboratoří na základě zvážení vlivu na výsledky, manipulace s měřidly, jejich stálosti apod.

e) Kde je možné shlédnout pravidla pro akreditovanou metodiku zpracování soudně-znaleckých revizních posudků?

ČIA neprovedl akreditaci žádné metodiky, ani „metodiky zpracování soudně-znaleckých revizních posudků“. Akreditace byla subjektu posuzování shody ve vztahu k jeho zkušební laboratoři udělena podle harmonizované technické normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.

f) Kdo je hlavním vedoucím odborným posuzovatelem akreditované metody zkoumání ručního písma? Prosím jmenovitě pro případ předvolání k soudnímu líčení a vysvětlení postupu při akreditaci této metody vaším institutem.

ČIA neprovedl akreditaci žádné metody, ani metody „zkoumání ručního písma“.

g) Jakou akreditovanou metodou jste došli k různým stupňům pravděpodobnosti až jednoznačnosti? Jaký vzorec pro pravděpodobný závěr byl použit? Doložte, prosím, vědeckou a výzkumnou literaturu.

ČIA neprovedl akreditaci žádné metody. ČIA je akreditačním orgánem, který provádí akreditaci subjektů posuzování shody. ČIA sám neprovádí činnosti posuzování shody, neaplikuje zkušební postupy ani metody a tedy ani nedochází ke stupňům pravděpodobnosti až jednoznačnosti a nestanoví pravděpodobné závěry.

h) Jakou obsahovou strukturu má akreditovaný soudně znalecký revizní posudek?

ČIA neprovedl akreditaci žádného soudně znaleckého revizního posudku. K otázce lze toliko konstatovat, že výstupní dokumenty zkušební laboratoře akreditované podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří musí splňovat požadavky stanovené touto normou, případně dalšími dokumenty platnými pro oblast posuzování shody (např. ILAC G19:08/2014 Moduly ve forenzním procesu).

i) U Vámi akreditovaného soudně znaleckého revizního posudku je možné pracovat i s odlišným materiálem, který neměl předchozí znalec k dispozici?

ČIA neprovedl akreditaci žádného soudně znaleckého revizního posudku.