Menu Zavřeno

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb.

4. 9. 2018

Na základě žádosti ze dne 21. 8. 2018 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. poskytl ČIA žadateli následující informaci.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce požádala o prodloužení platnosti akreditace dokládané osvědčením o akreditaci č. 313/2017 v rozsahu zahrnujícím i metodu pořadové číslo 314 – „Stanovení gama-laktonů pro odhalování falšování vína přídavkem syntetického aroma chirální plynovou chromatografií s MS detekcí“, metoda SZPI 4821, předmět zkoušky víno. Řízení bylo vedeno pod sp. zn. 209118/L-SŘ a dne 3. 9. 2018 bylo zakončeno vydáním osvědčení o akreditaci č. 466/2018. Informace o aktuálním stavu akreditace naleznete na webových stránkách ČIA, www.cai.cz, v sekci Akreditované subjekty.

17. 8. 2018

Na základě žádosti ze dne 13. 8. 2018 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. poskytl ČIA žadateli odpovědi o následujícím obsahu.

Osvědčení o akreditaci č. 313/2018 ze dne 29. května 2017 obsahuje následující text: „Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3 vydává v souladu s § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů OSVĚDČENÍ O AKREDITACI č. 313/2017 Státní zemědělská a potravinářská inspekce se sídlem Květná 504/15, 603 00 Brno, IČ 75014149 pro zkušební laboratoř č. 1058.8 Odbor zkušební laboratoře inspektorátu v Brně Rozsah udělené akreditace: Fyzikální, chemické, imunochemické a senzorické zkoušení zemědělských a potravinářských výrobků včetně jejich obalů vymezené přílohou tohoto osvědčení. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Subjekt posuzování shody je při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu její platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody. Toto osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č.: 191/2016 ze dne 31. 3. 2016, popřípadě správní akty na ně navazující. Udělení akreditace je platné do 27. 9. 2018 V Praze dne 29. 5. 2017 Ing. Jiří Růžička, MBA, Ph.D. ředitel Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.“. Součástí osvědčení o akreditaci č. 313/2018 ze dne 29. května 2017 je jeho příloha, která je v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách ČIA v sekci Akreditované subjekty, konkrétně na adrese /Subjekt.aspx?ID=9459, a to v plném rozsahu; z toho důvodu ČIA na tuto zveřejněnou informaci odkazuje v souladu s § 6 zákona č. 106/1999 Sb. Jiné přílohy osvědčení o akreditaci č. 313/2018 ze dne 29. května 2017 neobsahuje.