Menu Zavřeno

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb.

31. 5. 2018

a základě žádosti ze dne 21. 5. 2018 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., žádající o zodpovězení 14 otázek ve vztahu k akreditaci v oboru písmoznalectví a obsahu konkrétního výstupního dokumentu akreditované zkušební laboratoře, poskytl ČIA žadateli odpovědi o následujícím obsahu, čímž žádosti o informace vyhověl.

Ministerstvo vnitra České republiky je držitelem akreditace udělené mu pro jeho zkušební laboratoř č. 1494, Kriminalistický ústav Praha Policie České republiky (KÚP PČR), a to v rozsahu forenzního zkoušení vymezeného přílohou osvědčení o akreditaci č. 425/2017 ze dne 18. 7. 2017. Tato příloha je zveřejněna v seznamu akreditovaných subjektů posuzování shody, který je veřejně přístupný na webových stránkách ČIA. Nahlédnutím do této přílohy lze ověřit, že v rozsahu akreditace je pod pořadovým číslem 4 zahrnuta zkouška „Zkoumání ručního písma – texty KÚP-SOP-25 forenzní materiál“. Nahlédnutím do téhož dokumentu lze ověřit, že v jeho obsahu – a tedy v rozsahu udělené akreditace – není zahrnuta zkouška podle zkušební metody „KUP-SOP-27“.

ČIA provádí akreditaci subjektů posuzování shody ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. ČIA neprovádí akreditaci oborů, metod ani postupů. ČIA neprovedl akreditaci oboru písmoznalectví.

ČIA neprovedl akreditaci metody – postupu KUP-SOP-25. Pokud je ČIA známo, akreditovaná zkušební laboratoř č. 1494 vykonává zkoušky zahrnuté v rozsahu udělené akreditace odborně způsobilými pracovníky v souladu se svými vnitřními postupy.

ČIA neprovedl akreditaci metody – postupu KUP-SOP-27. Zkouška nesoucí tuto identifikaci není zahrnuta v rozsahu akreditace udělené zkušební laboratoři č. 1494.

ČIA neprovedl akreditaci metody – soudně-znaleckých revizních posudků, týkající se identifikace pisatele. Zkouška nesoucí tuto identifikaci není zahrnuta v rozsahu akreditace udělené zkušební laboratoři č. 1494.

ČIA neprovádí akreditaci oborů, metod ani postupů, nýbrž akreditaci subjektů posuzování shody. Akreditaci udělí subjektu, který prokáže, že splňuje požadavky pro provádění konkrétní činnosti posuzování shody, které stanoví harmonizované normy, případně jiné dokumenty platné pro danou oblast posuzování shody (tzv. akreditační požadavky). Akreditace je dokladem odborné způsobilosti subjektu provádět činnosti vyjmenované v příloze osvědčení o akreditaci v souladu s akreditačními požadavky. Zkušební metody KUP-SOP jsou postupy zkušební laboratoře, které ČIA neakredituje ani neschvaluje.

Akreditovaný subjekt posuzování shody je oprávněn používat akreditační značku na všech svých výstupních dokumentech vydaných v rozsahu udělené akreditace. V případě, že výstupní dokument obsahuje vedle činností zahrnutých v rozsahu udělené akreditace i další činnosti subjektu, které v rozsahu akreditace nejsou, potom tyto musí být v textu jasně odděleny. Dodržení tohoto postupu nasvědčuje i formulace vymezení použitých metod, postupů a prostředků, kde je uvedeno, že ke zkoumání byla použita „akreditovaná“ metoda KÚP-SOP-25 a také zkušební metoda KUP-SOP-27, která je uvedena v další větě a bez odkazu na akreditaci.

Údaj „Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.“ v příloze osvědčení o akreditaci svědčí pouze o tom, že laboratoř je oprávněna poskytovat odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek jako akreditovaný subjekt posuzování shody.

ČIA neprovedl akreditaci „postupů a metod ručního písma“, ani mu nepřísluší hodnotit přezkoumatelnost znaleckých posudků. Akreditační orgán se zabývá toliko plněním akreditačních požadavků subjekty posuzování shody, které o akreditaci usilují nebo jsou jejími držiteli.

K podepisování výstupních dokumentů akreditované zkušební laboratoře jsou kompetentní osoby, které jsou k takovému jednání oprávněny v souladu s vnitřními předpisy akreditovaného subjektu posuzování shody.