Menu Zavřeno

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb.

24. 11. 2017

Na základě žádosti ze dne 21. 11. 2017, doručené ČIA 22. 11. 2017, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., žádající o zodpovězení 6 otázek ve vztahu k akreditaci znalců a oboru písmoznalectví, poskytl ČIA následující odpovědi na položené otázky, čímž žádosti žadatele o informace plně vyhověl. Jméno znalkyně uvedené žadatelem bylo z důvodu ochrany osobních údajů ze zveřejňovaného textu odpovědi vyjmuto.

1) Má znalkyně (jméno znalkyně) akreditaci Vašeho institutu? Pokud ano, prosím, sdělte mi, jakou akreditaci vlastní.

(jméno znalkyně) podle záznamů ČIA není a ani v minulosti nebyla akreditovaným subjektem posuzování shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZTPV“). Odpověď je tedy ne, (jméno znalkyně) nemá akreditaci udělenou ČIA.

2) Je možné, aby znalec, který nepracuje u Vámi akreditovaného subjektu, se mohl odvolávat, že pracuje na základě Vaší akreditace?

Oprávnění vystupovat jako akreditovaný subjekt posuzování shody je založeno pouze těm subjektům posuzování shody, kterým byla ze strany ČIA udělena akreditace. Přehled akreditovaných subjektů posuzování shody je veřejně přístupný na webových stránkách ČIA (www.cai.cz). Neoprávněné vystupování jako akreditovaný subjekt posuzování shody bez udělené akreditace nebo mimo rozsah udělené akreditace je správním deliktem ve smyslu § 19a odst. 1 písm. e) ZTPV, k jehož projednání je příslušný Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

3) Je pravdou, že jste akreditovali dle výše uvedené znalkyně:

Citace: „standardy, které jsou definovány Českým akreditačním institutem, a které využívají i znalci včetně Kriminalistického ústavu“?

Tvrzení, že ČIA definuje standardy, není pravdivé. ČIA je akreditačním orgánem ve smyslu § 15 ZTPV, v jehož působnosti je provádění akreditace subjektů posuzování shody dle § 16 a 17 téhož zákona. ČIA nedefinuje standardy. Pakliže jsou výrazem „standardy“ myšleny české technické normy, potom tyto spadají do kompetence Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v souladu s § 4 ZTPV.

4) Akreditovali jste obor písmoznalectví, dle znalkyně (jméno znalkyně), ano?

Nikoli. ČIA provádí výlučně akreditaci subjektů posuzování shody, pakliže tyto prokáží, že splňují požadavky pro provádění konkrétní činnosti posuzování shody, které stanoví harmonizované normy, případně jiné dokumenty platné pro danou oblast posuzování shody (tzv. akreditační požadavky). ČIA neprovádí akreditaci oborů, postupů, metod, metodik apod.

5) Dle výše jmenované znalkyně jste akreditovali obor písmoznalectví na základě tkv. metodiky z roku 1984 „Expertiza ručního písma“. Je toto tvrzení pravdou?

Není. Jak je uvedeno v předchozím bodě, ČIA provádí výlučně akreditaci subjektů posuzování shody, pakliže tyto prokáží, že splňují akreditační požadavky. ČIA neprovádí akreditaci oborů, postupů, metod, metodik apod. Není pravdou, že ČIA akreditoval obor písmoznalectví.

6) Pokud jste akreditovali obor písmoznalectví, tímto si Vás dovoluji požádat o jméno konkrétního posuzovatele, to pro potřeby soudního jednání a jeho předvolání jako svědka akreditace oboru písmoznalectví.

ČIA neprovádí akreditaci oborů, postupů, metod, metodik apod. Není pravdou, že ČIA akreditoval obor písmoznalectví.