Menu Zavřeno

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb.

20. 4. 2017

Na základě žádosti ze dne 12. 4. 2017, doručené ČIA 18. 4. 2017, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., žádající o sdělení, zda Ministerstvo vnitra České republiky, Kriminalistický ústav Praha Policie České republiky (KÚP PČR) je nebo bylo akreditováno pro činnost posuzování shody „Stanovení pořadí ručního záznamu a elektrografického tisku podle rozložení tonerových částic“, informoval ČIA žadatele, že nikoli.

10. 2. 2017

Na základě žádosti ze dne 7. 2. 2017, doručené ČIA téhož dne, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., žádající o sdělení, který orgán v rámci EU je nadřízený ČIA a který orgán v rámci EU je oprávněn provádět audit a dozor nad činností ČIA a konkrétních rozhodnutí. ČIA žadateli odpověděl, že ČIA je svébytnou právnickou osobou –  obecně prospěšnou společností založenou Českou republikou zastoupenou Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“); působnost akreditačního orgánu ČIA vykonává na základě rozhodnutí MPO č. 190/2010, resp. rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 163/2012 pro oblast ověřování emisí skleníkových plynů, v souladu s § 15 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů („zákon č. 22/1997 Sb.“). ČIA pravidelně informuje MPO jakožto osobu oprávněnou jednat jménem jeho zakladatele – České republiky – o plnění pověření k provádění akreditace. Současně se ČIA podrobuje vzájemnému hodnocení akreditačních orgánů, zajišťovaných v souladu s čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93. Konečně hospodaření ČIA prověřuje nezávislý externí auditor, jehož zpráva je obsažena v každoroční výroční zprávě. Co se týče přezkumu rozhodnutí ČIA, tato jsou vydávána ve správním řízení vedeném na základě zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a je proti nim přípustné odvolání. Kdo rozhoduje o takovém odvolání, upravuje § 16 odst. 8 zákona č. 22/1997 Sb. podle druhu rozhodnutí, které má být v odvolacím řízení přezkoumáno. Závěrem ČIA dodal, že listiny uvedené v poskytnuté informaci, jakož též další základní dokumenty týkající se ČIA a jeho činnosti jakožto akreditačního orgánu, jsou veřejně přístupné na webových stránkách www.cai.cz.

8. 8. 2016

Na základě žádosti ze dne 3. 8. 2016, doručené ČIA téhož dne, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., žádající o sdělení, zda vyjmenovaných 11 fyzických osob a mezinárodní organizace ICNIPR – International Commission on Non-lonizing Radiation Protection mají, nebo v minulosti měly akreditaci na výzkumnou práci v oblasti záření, lékařského výzkumu nebo v oblasti sdělovací techniky, radarů či elektrotechniky. Po prověření svých záznamů ČIA informoval žadatele, že žádná z uvedených osob ani organizace ICNIPR v současnosti není a ani v minulosti nebyla akreditovaným subjektem posuzování shody, tedy jim nebyla udělena akreditace ČIA ve smyslu § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.