Menu Zavřeno

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb.

7.1.2016

V souladu s požadavkem § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ČIA zveřejňuje dokument, který v režimu tohoto zákona poskytl žadateli v souladu s jeho žádostí ze dne 5. 1. 2016 podanou dle téhož zákona a doručenou ČIA dne 6. 1. 2016. Dokument v celkovém rozsahu 7 listů je připojen zde.

11. 12. 2015

Na základě žádosti ze dne 7. 12. 2015, doručené ČIA téhož dne, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. spočívající ve sdělení, zda ČIA v minulosti uzavřel spolupráci se společnostmi NEWTON Media, a. s., Anopress IT, a. s. či Bisnode Česká republika, a. s., ČIA informoval žadatele, že ČIA v minulosti neuzavřel spolupráci se společnostmi NEWTON Media, a. s., Anopress IT, a. s. ani Bisnode Česká republika, a. s. Vyžádané smlouvy, objednávky a faktury ze spolupráce s označenými subjekty nemohly být poskytnuty, neboť ČIA není a ani v minulosti nebyl s vyjmenovanými společnostmi v závazkovém právním vztahu, pročež smlouvami, objednávkami ani fakturami vztahujícími se k označeným společnostem nedisponuje.

11. 12. 2015

Na základě žádosti ze dne 1. 12. 2015, doručené ČIA 11. 12. 2015, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. spočívající v zodpovězení otázek žadatele stran používaného právního informačního systému, poskytl ČIA následující informaci. ČIA využívá právní informační systém CODEXIS (dodavatel ATLAS consulting spol. s r. o.) v rozsahu 5 uživatelských licencí bez doplňku Liberis. Užívání právního informačního systému CODEXIS bylo zahájeno dne 1. 7. 2013, kdy ČIA obdržel licenční klíč k tomuto systému, a je předplaceno do 2. 10. 2016. Právní informační systém CODEXIS nebyl pořízen s využitím veřejných prostředků.

14. 8. 2015

Na základě žádosti ze dne 4. 8. 2015, doručené ČIA téhož dne, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. spočívající ve sdělení celkového počtu subjektů s akreditací pro určování obsahu/ryzosti drahých kovů, celkového počtu subjektů s akreditací pro určování obsahu/ryzosti drahých kovů do 8kt včetně, celkového počtu nově udělených akreditací pro určování obsahu/ryzosti drahých kovů v každém jednotlivém roce a celkového počtu zrušených akreditací pro určování obsahu/ryzosti drahých kovů v každém jednotlivém roce, a to v členění pro jednotlivé roky 2011, 2012, 2013 a 2014. ČIA poskytl vyžádané informace v podobě přehledu v rozsahu 2 listů, který zveřejňuje zde, spolu s doplňující informací, že přesné vymezení rozsahu akreditace je zveřejněno na internetové adrese www.cai.cz v sekci akreditované subjekty (zkušební laboratoře).