Menu Zavřeno

Otázky k procesu akreditace


Je možné realizovat akreditaci naší laboratoře se sídlem na Slovensku u ČIA i když víme, že na Slovensku existuje SNAS (Slovenská národná akreditačná služba)?

Od 1. ledna 2010 vstoupilo v platnost nařízení EP a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem. Podle čl. 7, odst. 1 tohoto nařízení subjekt posuzování shody žádající o akreditaci má tak učinit u vnitrostátního akreditačního orgánu členského státu v němž je zřízen.

Existují 3 výjimky, kdy žadatel může požádat o akreditaci jiný akreditační orgán, uvedené v čl. 7 nařízení:
A) pokud na území státu žadatele není zřízen vnitrostátní akreditační orgán (nebo členský stát nepožádal jiný členský stát o spolupráci v oblasti akreditace),
B) pokud vnitrostátní akreditační orgán v zemi žadatele neposkytuje požadovaný typ akreditace,
C) pokud vnitrostátní akreditační orgán v zemi žadatele není signatařem multilaterální dohody EA pro příslušnou oblast akreditace.

Takováto situace v uvedeném případě nenastala a proto, s odvoláním na článek 6, odstavec 3 nařízení, takovou žádost Český institut pro akreditaci, o.p.s. jako vnitrostátní akreditační orgán ČR nemůže přijmout, protože nejsou splněny podmínky uvedené v článku 7 odstavec 1, bod a)-c).


POKRAČOVAT DÁL:
Časté dotazy >