Menu Zavřeno

Registr smluv


Mají být dokumenty spojené s akreditací uveřejňovány v registru smluv?

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv („zákon o registru smluv“) ukládá povinnost uveřejňovat v registru smluv soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejichž smluvní stranou je některý ze zákonem vyjmenovaných subjektů.

Jelikož i přes jasný text zákona vznikají určité pochybnosti, Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) zdůrazňuje, že dokumenty související s akreditací nepodléhají uveřejňovací povinnosti dle zákona o registru smluv a neměly by být v registru smluv uveřejňovány, a to z následujícího důvodu.

ČIA provádí akreditaci jako činnost orgánu veřejné moci v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 a zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, při současné aplikaci zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Ať je akreditace prováděna ve správním řízení (na základě žádosti subjektu či z moci úřední v podobě dozorů) nebo na základě veřejnoprávní smlouvy o akreditaci, jedná se vždy o činnost orgánu veřejné moci.

Povinnost uveřejnit smlouvu v registru smluv se přitom podle § 2 odst. 1 zákona o registru smluv vztahuje výlučně na soukromoprávní smlouvy a smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci.

Jelikož akreditace není prováděna na základě soukromoprávní smlouvy ani není službou poskytovanou na základě objednávky a její akceptace, nýbrž představuje činnost orgánu veřejné moci realizovanou ve správním řízení nebo na základě veřejnoprávní smlouvy, dokumenty související s akreditací se v registru smluv neuveřejňují.


POKRAČOVAT DÁL:
Časté dotazy >