Menu Zavřeno

Akreditace

Vážení klienti,

podrobné informace o procesu akreditace včetně specifikace počtu witness auditů a služeb, které ČIA nabízí, naleznete v metodickém pokynu pro akreditaci MPA 00-01-.. Informace týkající se předpisové základny používané v procesu akreditace jsou uvedeny v MPA 00-02-.. Uvedené MPA jsou k dispozici na našich webových stránkách v sekci Dokumenty ke stažení.

Posouzení dokumentace systému managementu před podáním žádosti o udělení akreditace
(před prvotním posouzením)

Český institut pro akreditaci, o.p.s. zaznamenal pozitivní ohlas týkající se poskytované služby „posouzení dokumentace systému managmentu“ žadatelů o udělení akreditace. Dovolujeme si Vás proto upozornit na možnost využití této služby před podáním žádosti o udělení akreditace (pouze před prvotním posouzením). Samostatné posouzení dokumentace systému managementu není povinnou součástí procesu akreditace – jedná se o fakultativní službu poskytovanou ČIA na smluvním základě před podáním žádosti o udělení akreditace.
Podle informací zákazníků, kteří si před udělením akreditace samostatné posouzení své dokumentace systému managementu objednali, tato služba umožnila na základě identifikovaných neshod doplnit dokumentaci systému managmentu tak, aby v průběhu vlastní akreditace již nebyly řešeny jako základní nedostatky. Na základě vyhodnocení zpětné vazby z procesu akreditace lze jedině konstatovat pozitivní zkušenosti s touto službou.
Posouzení dokumentace je možné objednat písemně na formuláři Objednávka posouzení dokumentace systému managementu, který najdete v části webu Dokumenty ke stažení. Objednávku můžete zaslat na adresu sídla ČIA v tištěné nebo elektronické podobě (datovou schránkou nebo na mail@cai.cz).

Převedení již udělené akreditace

Dojde-li po udělení akreditace k převzetí akreditované činnosti jiným subjektem, aniž by tato skutečnost ovlivnila plnění akreditačních požadavků, převede ČIA udělenou akreditaci na přebírající subjekt a vystaví mu osvědčení o akreditaci. Spolu s žádostí o převedení akreditace přebírající subjekt doloží převzetí akreditované činnosti v plném rozsahu, a to zejména oboustranným souhlasným projevem vůle zúčastněných stran v podobě smlouvy či prohlášení, pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu, nebo dokladem o právním nástupnictví, k němuž došlo na základě zákona. Doporučený vzor souhlasného prohlášení o převodu akreditované činnosti naleznete zde.