Menu Zavřeno

Akreditace

Využití akreditace v regulované oblasti

Jako výsledek vyhodnocení fungování tzv. Globální koncepce pro certifikaci a zkoušení byly Evropskou komisí (EK) navrženy legislativní změny, které byly završeny v roce 2008 přijetím tzv. Nového legislativního rámce (NLF), který je postaven na třech základních předpisech:

Cílem nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 je s využitím stávající evropské akreditační infrastruktury, tzn. národních akreditačních orgánů sdružených v Evropské organizaci pro spolupráci v oblasti akreditace (EA), zajistit jednotné provádění akreditace jako výsadního prostředku dokládajícího odbornou způsobilost subjektů posuzování shody v regulované i v neregulované oblasti.

Problematikou využití akreditace v regulované oblasti se zabývá EA na základě požadavku EK v projektu Accreditation for Notification (AfN). Důvodem je harmonizace požadavků na akreditované subjekty působící v regulované oblasti, tzn., aby všechny oznámené/notifikované subjekty splňovaly stejné požadavky a měly stejně definovaný rozsah svých činností v osvědčení o akreditaci srovnatelný s rozsahem uvedeným v informačním systému EK Nando (New Approach Notified and Designated Organisations). V rámci řešení uvedené problematiky vydala EA dokument EA-2/17 M  (EA Document on Accreditation for Notification Purposes), který obsahuje preferované harmonizované normy pro použití k akreditaci pro jednotlivé moduly/postupy posuzování shody, resp. právní předpisy. Aplikovatelné požadavky dalších harmonizovaných norem (princip 1+) musí být používané ve stanoveném rozsahu.  Princip 1+ znamená, že akreditovaný subjekt musí v uvedeném systému splňovat požadavky preferované normy („1“) a aplikovatelné požadavky dalších norem („+“), např.
ISO/IEC 17025:2017 pokud je vyžadováno zkoušení. Uvedený princip vede k redukci rozsahu posuzování (nejsou posuzovaná všechna kritéria z např. (+) ISO/IEC 17025:2017).

ČIA při akreditaci pro účely autorizace/oznámení využívá dokument EA-2/17 M a posuzuje odbornou způsobilost žadatele podle

a)     příslušné harmonizované normy řady ČSN EN ISO/IEC 17000, která je vhodná pro posouzení modulu/postupu posuzování shody v rozsahu akreditace,

a

b)    dalších odborných požadavků pro provádění konkrétních činností posuzování shody, které jsou stanoveny v příslušných právních předpisech EU/ČR a v harmonizovaných normách pro požadovaný rozsah akreditace.

ČIA a ÚNMZ spolupracovali na odstranění duplicitního posuzování stejných požadavků. Byly vytvořeny vzory příloh osvědčení o akreditaci vydávané ČIA pro účely autorizace/oznámení, tzn. osvědčení o akreditaci, kde jsou v příloze uvedeny právní předpisy navazující na zákony č. 22/1997 Sb., č. 90/2016 Sb. a č. 206/2015 Sb. tak, aby informace o rozsahu akreditovaných činností bylo možno bez dalšího dále využít ÚNMZ pro autorizaci/oznámení/notifikaci subjektů.


POKRAČOVAT DÁL: 
Laboratoře   Inspekční orgány   Certifikační orgány   Ověřovatelé výkazů emisí skleníkových plynů   Poskytovatelé PT   Výrobci referenčních materiálů

Akreditační značky