Menu Zavřeno

Informace o vydání dokumentů organizací zabývajících se akreditací

Informace #04 ke dni 10. 7. 2019

Vážení klienti, vážení čtenáři,

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) jako člen Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA), Mezinárodního akreditačního fóra (IAF), Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří (ILAC) a také signatář vícestranných dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace (EA MLA, IAF MLA a ILAC MRA) je povinen zavádět do akreditačního systému České republiky dokumenty vydané těmito organizacemi.

Součástí této informace jsou také uvedeny právní předpisy EU upravující oblast ověřovatelů výkazů emisí skleníkových plynů, které budou zavedeny do akreditačního systému ČR.

Pro předběžné informování klientů o vydaných a zaváděných dokumentech mezinárodních organizací zabývajících se akreditací zpracoval ČIA tento informační materiál, který je aktualizován v měsíčním intervalu. Nadále zůstává zachována praxe, kdy jsou subjekty akreditované ČIA informovány prostřednictvím dopisu příslušných vedoucích pracovníků ČIA.

EU

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2066, ze dne 19. prosince 2018 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a o změně nařízení Komise (EU) č. 601/2012;

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2067, ze dne 19. prosince 2018 o ověřování údajů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES;

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/331, ze dne 19. prosince 2018, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.

IAF

IAF MD 11:2019 IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021-1 for Audits of Integrated Management Systems – prodloužení data aplikace ze 17. 1. 2020 na 17. 1. 2021.

Zpracoval: Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D., 12. 7. 2019