Menu Zavřeno

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb.

15. 1. 2019

Na základě žádosti doručené 11. 1. 2019 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. poskytl ČIA žadateli informaci o následujícím obsahu.

ČIA provádí akreditaci subjektů posuzování shody ve smyslu § 14 a násl. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. ČIA neprovádí akreditaci metod. Z toho důvodu je na Vaše otázky nutno odpovědět negativně – ČIA neakreditoval metodu KÚP-SOP-26 (zkoumání ručního písma – podpisy) a Kriminalistický ústav nemá u ČIA akreditovanou metodu v souvislosti s písmoznalectvím.

S ohledem na věcnou podstatu Vašeho dotazu však současně sděluji, že Ministerstvo vnitra České republiky je držitelem akreditace udělené mu pro jeho zkušební laboratoř č. 1494, Kriminalistický ústav Praha Policie České republiky (KÚP PČR), a to v rozsahu forenzního zkoušení vymezeného přílohou osvědčení o akreditaci č. 425/2017 ze dne 18. 7. 2017. Tato příloha je zveřejněna v seznamu akreditovaných subjektů posuzování shody, který je veřejně přístupný na webových stránkách ČIA – www.cai.cz. Nahlédnutím do přílohy osvědčení o akreditaci lze ověřit, že v rozsahu akreditace je pod pořadovým číslem 5 zahrnuta zkouška Zkoumání ručního písma – podpisy prováděná podle zkušebního postupu/metody KÚP-SOP-26 na pracovišti Oddělení grafických analýz. V rozsahu téže akreditace je současně zahrnuta zkouška s pořadovým číslem 4, Zkoumání ručního písma – texty prováděná podle zkušebního postupu/metody KÚP-SOP-25 na tomtéž pracovišti. 

5. 12. 2018

Na základě žádosti ze dne 26. 11. 2018 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. poskytl ČIA žadateli informaci o následujícím obsahu.

Při vyřizování podnětu fyzické osoby, označeného „Podnět k odebrání akreditace Zdravotnímu ústavu v Ústí nad Labem“, datovaného 9. 10. 2018 a opatřeného značkou Z/890/2012, ČIA opatřil následující podklady: 

dopis ČIA autorovi podnětu č. j. 5921/18/ČIA/DS ze dne 25. 10. 2018,

dopis ČIA autorovi podnětu č. j. 6286/18/ČIA/DS ze dne 16. 11. 2018. 

Označené písemnosti jsou, v souladu s Vaší žádostí, připojeny k tomuto dopisu. S ohledem na předmět podnětu a obsah jeho příloh nebylo k vyřízení podnětu zapotřebí opatřovat jiné podklady.