Menu Zavřeno

Právní otázky


Jaký je rozdíl mezi subjektem a objektem posuzování shody?

Subjektem je vždy svébytná osoba, právnická či fyzická. Subjekt má právní osobnost (způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti) a je nadán svéprávností (způsobilostí nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem, tedy právně jednat). Objekt oproti tomu je věc. V pojetí občanského zákoníku lze pro účely akreditace zjednodušit, že „co není osoba-subjekt, to je věc-objekt“, přičemž věcí jsou mimo jiné též práva a povinnosti včetně pracovněprávních závazků a práv z průmyslového a duševního vlastnictví, know-how, klientela, či soubory věcí – např. odštěpné závody či pobočky. Subjektem posuzování shody je tedy samostatná osoba, která prostřednictvím objektu akreditace (laboratoře, certifikačního orgánu, inspekční orgánu) – souboru jmění sloužícího k provozování činností posuzování shody v právním postavení obchodního závodu – vykonává činnost posuzování shody.

 Objekt akreditace (laboratoř, certifikační orgán, inspekční orgán atd.), obchodní závod, odštěpný závod ani pobočka obchodní společnosti nejsou v právním slova smyslu osobami-subjekty, nýbrž věcmi-objekty v právním slova smyslu.

 Vodítkem při odlišení svébytné právnické osoby od věci může být, mimo jiné, přidělené identifikační číslo – IČ a samozřejmě též obsah zápisu ve veřejném rejstříku.

 O akreditaci vždy žádá subjekt (osoba – vlastník nebo provozovatel objektu), v řízení vystupuje jako účastník subjekt, akreditace se uděluje subjektu, a to pro jeho objekt akreditace (laboratoř, certifikační orgán, inspekční orgán atd.). V akreditačním procesu může subjekt (zpravidla jeho statutární orgán) pověřit jinou osobu (zpravidla vedoucího objektu akreditace) zastupováním subjektu. V takovém případě pověřená osoba zastupuje subjekt posuzování shody (např. obchodní společnosti) ve věcech týkajících se objektu akreditace (např. zkušební laboratoře).


Jak řešit situaci prodeje, pachtu či převodu činností akreditovaného objektu?

Akreditovaný objekt, ať se jedná o laboratoř, certifikační orgán, inspekční orgán či jiný objekt akreditace, představuje z pohledu práva obchodní závod ve smyslu § 502 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tedy věc v právním slova smyslu. Objekt akreditace představuje komplexní organizovaný soubor jmění, který subjekt posuzování shody vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti – činnosti posuzování shody, která je předmětem akreditace. Není-li stanoveno jinak, má se za to, že obchodní závod (objekt akreditace) tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu; zahrnuje tedy veškeré věci, práva a další majetkové hodnoty vztahující se k provozu objektu posuzování shody, včetně práv zaměstnavatele k zaměstnancům, klientské základny a uzavřených smluv, know-how, práv z duševního vlastnictví apod. Součástí obchodního závodu jsou i závazky vztahující se k objektu posuzování shody a případně též dluhy z jeho činnosti.

S objektem akreditace tedy vlastník či provozovatel nakládá jako s věcí a může disponovat s právy, která se k němu váží, zejména jej prodat, darovat či propachtovat.

V případě, že se subjekt posuzování shody rozhodne převést objekt akreditace na jiný subjekt jako komplexní celek, nejvhodnějším nástrojem je institut darování, prodeje či pachtu obchodního závodu.

V takovém případě je převáděn celý objekt akreditace, jehož nabyvatel nabude vše, co je součástí objektu akreditace a co souvisí s jeho provozem. Při převodu obchodního závodu zpravidla nevznikne pochybnost, zda akreditovaný objekt i po převedení nadále splňuje akreditační požadavky, neboť do jeho podstaty nebylo zasahováno, změnil se pouze držitel práv k obchodnímu závodu. Proto je převedení akreditace na nabyvatele objektu akreditace a vydání nového osvědčení o akreditaci znějící na jeho obchodní firmu v takových případech obvykle velmi jednoduchá, rychlá a administrativně nenáročná.

Obdobná situace je v případě právního nástupnictví, kdy do práv a povinností akreditovaného subjektu v plném rozsahu vstoupí subjekt jiný. V takovém případě též dochází ke komplexnímu převodu, resp. přechodu práv k objektu akreditace jako celku.

Subjektu akreditace samozřejmě nic nebrání v tom, aby objekt akreditace – obchodní závod rozštěpil a jeho jednotlivými částmi disponoval separátně. V případě převodu akreditovaného objektu na jiný subjekt posuzování shody skrze dílčí právní jednání (prodej hmotného vybavení, pronájem prostor, převod zaměstnanců, poskytnutí licence k užívání předmětů duševního vlastnictví atd.) bude akreditační orgán v rámci převodu akreditace patrně nucen posoudit, zda skrze pluralitu právních úkonů došlo skutečně k převedení objektu akreditace tak, že jsou i nadále splněny předepsané akreditační požadavky, podmiňující trvání akreditace.

V každém případě změny vlastníka či provozovatele objektu akreditace je třeba, aby nový vlastník či provozovatel objektu:

1) podal žádost o zaznamenání jiných změn údajů ve spisu a vydání nového osvědčení (formulář žádosti k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení),

2) k žádosti přiložit doklady o převodu objektu akreditace (kopie podepsané smlouvy a v případě dispozice obchodním závodem též doklad o zveřejnění údaje o převodu práv ve smyslu § 2180 ve spojení s § 3018 občanského zákoníku (koupě), § 2180 ve spojení s § 2183 a § 3018 občanského zákoníku (darování a jiné převody vlastnického práva) či § 2350 ve spojení s § 3018 občanského zákoníku (pacht),

3) k žádosti připojil doklad o převzetí akreditované činnosti v plném rozsahu a převzetí závazků spojených s akreditací, nejlépe oboustranným souhlasným prohlášením převádějícího a nabývajícího subjektu.

Dokument k dispozici zde:


POKRAČOVAT DÁL:
Časté dotazy >