Menu Zavřeno

Informace o vydání dokumentů organizací zabývajících se akreditací

Informace #10 ke dni 20. 1. 2019

Vážení klienti, vážení čtenáři,

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) jako člen Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA), Mezinárodního akreditačního fóra (IAF), Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří (ILAC) a také signatář vícestranných dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace (EA MLA, IAF MLA a ILAC MRA) je povinen zavádět do akreditačního systému České republiky dokumenty vydané těmito organizacemi.

V tomto vydání informujeme také o dokumentech, vydanými i dalšími organizacemi a o ukončení platnosti dokumentů.

Pro předběžné informování klientů o vydaných a zaváděných dokumentech mezinárodních organizací zabývajících se akreditací zpracoval ČIA tento informační materiál, který je aktualizován v měsíčním intervalu. Nadále zůstává zachována praxe, kdy jsou subjekty akreditované ČIA informovány prostřednictvím dopisu příslušných vedoucích pracovníků ČIA.

EA

IAF

ILAC

Technické normy

ČSN EN ISO 14005 Systémy environmentálního managementu – Směrnice pro flexibilní přístup k fázové implementaci (vydána leden 2020)

ČSN ISO 10007 Management kvality – Směrnice pro management konfigurace (vydána leden 2020)

Technický předpis

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikacích, ve znění změn č.j. 65/2019-120-TN/1 a č. j. 65/2019-120-TN/3 (úplné znění vyhlášeno ve Věstníku dopravy č. 14/2019 pod č.j. 65/2019-120-TN/4 ze dne 20. 12. 2019). Přechodné období je stanoveno do 19.3.2021.

Zpracoval: Ing. Jaroslav Růžička, 20. 01. 2020