Menu Zavřeno

ČIA byl pověřen k akreditaci VRM podle ČSN EN ISO 17034

Pověření bylo provedeno rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu č. 152/2017 ze dne 19. října 2017.

Toto rozhodnutí, jímž byl Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) jakožto vnitrostátní akreditační orgán pověřen k provádění akreditace výrobců referenčních materiálů (VRM) podle normy ČSN EN ISO 17034:2017, vyšlo ve Sbírce zákonů č. 395/2017 a nabylo právní moci dne 7. listopadu 2017. Počínaje tímto dnem je ČIA oprávněn tuto akreditaci provádět.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93, oznámilo rozšíření činností, pro které ČIA provádí akreditaci, o akreditaci výrobců referenčních materiálů podle normy ČSN EN ISO 17034:2017 Evropské komisi dne 13. listopadu 2017.