Menu Zavřeno

Dokumenty EA, ILAC, IAF a FALB – všechny oblasti akreditace

OznačeníNázev a soubor v aktuální verzi ke staženíÚčinnost od
EA-1/22 A:2020Postup a kritéria pro hodnocení schémat posuzování shody akreditačními orgány – členy EA (EA Procedure and Criteria For the Evaluation of Conformity Assessment Schemes by EA Accreditation Body Members)15.04.2021
EA-2/13 M:2019Politika EA v oblasti přeshraniční akreditace a postup pro přeshraniční spolupráci mezi členy EA (Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation between EA Members)23.08.2019
EA-2/15 M:2019Požadavky EA na akreditaci flexibilního rozsahu (EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes) 27.08.2019
EA-2/17 M:2016Dokument EA pro akreditaci pro účely oznámení (EA Document on Accreditation for Notification Purposes, November 2016)23.11.2017
EA-2/17 M:2020Dokument EA pro akreditaci pro účely oznámení. (EA Document on Accreditation for Notification Purposes)01.05.2021
EA-2/20
G:2021
Poradenství a nezávislost orgánů posuzování shody 01.04.2021
EA-3/12 M:2020Politika EA pro akreditaci certifikace ekologické produkce (EA Policy for the Accreditation of Organic Production Certification)01.01.2022
EA-4/02 M:2022Vyhodnocení nejistoty měření při kalibraci (Evaluation of the Uncertainty of Measurement In Calibration, November 2021, April 2022)04.04.2022
EA-4/09 G:2017Akreditace laboratoří působících v oblasti senzorického zkoušení (Accreditation for Sensory Testing Laboratories, February 2017)22.01.2018
EA-4/14 INF:2003Výběr a užití referenčních materiálů (The Selection and Use of Reference Materials, FEB 2003)13.06.2003
EA-4/18 G:2021Návod k určení úrovně a četnosti účasti ve zkoušení způsobilosti (Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation) 05.11.2021
EA-4/21 INF:2018Pokyn pro posuzování vhodnosti malých mezilaboratorních porovnání v rámci procesu akreditace laboratoře (Guidelines for the assessment of the appropriateness of small interlaboratory comparisons within the process of laboratory accreditation)01.03.2018
EA-6/02 M:2022Pokyny EA k aplikaci ISO/IEC 17065 a ISO/IEC 17021-1 pro certifikaci podle EN ISO 3834 (EA Guidelines on the use of ISO/IEC 17065 and ISO/IEC 17021-1 for Certification to EN ISO 3834)10.01.2023
EA-6/03 M:2022Dokument EA pro akreditaci ověřovacích orgánů pro účely směrnice EU o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (EA Document for accreditation of Verification Bodies for the purpose of EU ETS Directive, June 2022)14.06.2022
EA-7/04 M:2017Právní soulad jakožto součást akreditované certifikace dle ISO 14001:2015 (Legal Compliance as a part of Accredited ISO 14001:2015 Certification, May 2017)14.05.2017
IAF MD1:2018Závazný dokument IAF pro audit a certifikaci systému managementu provozovaného organizací s více pracovišti29.01.2018
IAF MD2:2017Závazný dokument IAF pro převod akreditované certifikace systémů managementu15.06.2018
IAF MD4:2022Závazný dokument IAF pro použití informačních a komunikačních technologií (ICT) pro účely auditování/posuzování, 3. vydání 01.02.2022
IAF MD5:2019Stanovení doby auditu pro systémy managementu kvality, systémy environmentálního managementu a systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Determination of audit time of quality, environmental, and occupational health & safety management systems) 17.02.2020
IAF MD6:2014Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO 14065:2013 (IAF Mandatory Document for the Application of ISO 14065:2013, March 2014)23.03.2014
IAF MD8:2020Aplikace ISO/IEC 17011:2017 v oblasti systémů managementu kvality zdravotnických prostředků (ISO 13485) (Application of ISO/IEC 17011:2017 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485))30.11.2020
IAF MD9:2022Závazný dokument IAF: Aplikace ISO/IEC 17021-1 v oblasti systémů managementu kvality zdravotnických prostředků (ISO 13485) – Application of ISO/IEC 17021-1 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485)01.02.2023
IAF MD11:2013Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO/IEC 17021 pro audity integrovaných systémů managementu (IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated Management Systems)16.12.2013
IAF MD12:2016Akreditace orgánů posuzování shody působících ve více zemích (Accreditation Assessment of Conformity Assessment Bodies, January 2016)07.01.2016
IAF MD15:2014Závazný dokument IAF pro sběr dat poskytujících indikátory o výkonu certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu (IAF Mandatory Document for the Collection of Data to Provide Indicators of Management System Certification Bodyes‘ Performance)01.07.2016
IAF MD16:2015Aplikace normy ISO/IEC 17011 pro akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin (FSMS) (Application of ISO/IEC 17011 for the accreditation of food safety management systems (FSMS) certification bodies)06.12.2018
IAF MD17:2019Činnosti svědeckého posuzování pro akreditaci certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu (Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification Bodies) 17.02.2020
IAF MD22:2019Aplikace ISO/IEC 17021-1 pro certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS) (Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS)) 17.02.2020
IAF MD23:2018Závazný dokument IAF: Řízení subjektů vykonávajících činnosti jménem akreditovaných certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu (Control of Entities Operating on Behalf of Accredited Management Systems Certification Bodies) 08.05.2019
IAF MD25:2022Kritéria pro hodnocení schémat posuzování shody07.01.2024
ILAC-G27:07/2019Pokyny k měření prováděnému jako součást inspekčního procesu (Guidance on measurements performed as part of an inspection process, July 2019)05.12.2019
ILAC-G8:09/2019Pokyny pro použití rozhodovacích pravidel a uvádění výroků o shodě (Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity, September 2019) 20.03.2020
ILAC-G17:01/2021Pokyny pro stanovení nejistoty měření ve zkoušení (Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing, January 2021)01.10.2021
ILAC-G18:12/2021Pokyny pro popis rozsahu akreditace (Guideline for describing Scopes of Accreditation, December 2021)16.03.2022
ILAC-G21:09/2012Přeshraniční akreditace – Zásady pro spolupráci (Cross-Frontier Accreditation – Principles for Cooperation, September 2012)01.05.2014
ILAC-G24:2007Pokyny pro stanovení kalibračních intervalů měřicích přístrojů (Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments, 2007)01.02.2008
ILAC-P9:06/2014Politika ILAC pro účast v aktivitách zkoušení způsobilosti (ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities, June 2014)15.01.2016
ILAC-P10:07/2020Politika ILAC pro metrologickou návaznost výsledků měření  (ILAC Policy on Metrological Traceability of Measurement Results, July 2020) 01.07.2021
ILAC-P14:09/2020Politika ILAC pro nejistotu měření při kalibraci (ILAC Policy for Measurement Uncertainty in Calibration, September 2020)01.04.2021
ILAC-P15:05/2020Aplikace normy ISO/IEC 17020:2012 pro akreditaci inspekčních orgánů (Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies, May 2020)15.02.2021

POKRAČOVAT DÁL:
Dokumenty ke stažení >