Menu Zavřeno

Dokumenty EA, ILAC, IAF a FALB – všechny oblasti akreditace

OznačeníNázev a soubor v aktuální verzi ke staženíÚčinnost odVydání překladu
EA-1/22 A-AB:2023Postup a kritéria pro hodnocení schémat posuzování shody akreditačními orgány – členy EA (EA Procedure and Criteria For the Evaluation of Conformity Assessment Schemes by EA Accreditation Body Members, May 2023)13. 5. 202423. 2. 2024
EA-2/13 M:2019Politika EA v oblasti přeshraniční akreditace a postup pro přeshraniční spolupráci mezi členy EA (Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation between EA Members, May 2019)01.05.202023.08.2019
EA-2/15 M:2019Požadavky EA na akreditaci flexibilního rozsahu (EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes, April 2019) 16.04.202028.08.2019
EA-2/17 M:2020Dokument EA pro akreditaci pro účely oznámení. (EA Document on Accreditation for Notification Purposes, April 2020)14.04.202101.01.2021
EA-2/20
G:2020
Poradenství a nezávislost orgánů posuzování shody (Consultancy, and the Independence of Conformity Assessment Bodies, April 2020), 14.04.202110.09.2021
EA-3/12 M:2022Politika EA pro akreditaci certifikace ekologické produkce (EA Policy for the Accreditation of Organic Production Certification, March 2022)09.03.202324.10.2023
EA-4/02 M:2022Vyhodnocení nejistoty měření při kalibraci (Evaluation of the Uncertainty of Measurement In Calibration, November 2021, April 2022)05.11.202125.04.2022
EA-4/09 G:2022Akreditace senzorických zkušebních laboratoří (Accreditation for Sensory Testing Laboratories, June 2022)10.06.202302.10.2023
EA-4/14 INF:2003Výběr a užití referenčních materiálů (The Selection and Use of Reference Materials, February 2003)13.06.200323.10.2006
EA-4/18 G:2021Návod k určení úrovně a četnosti účasti ve zkoušení způsobilosti (Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation, November 2021) 05.11.202101.02.2022
EA-4/21 INF:2018Pokyn pro posuzování vhodnosti malých mezilaboratorních porovnání v rámci procesu akreditace laboratoře (Guidelines for the assessment of the appropriateness of small interlaboratory comparisons within the process of laboratory accreditation, March 2018)01.03.201807.05.2019
EA-6/02 M:2022Pokyny EA k aplikaci ISO/IEC 17065 a ISO/IEC 17021-1 pro certifikaci podle EN ISO 3834 (EA Guidelines on the use of ISO/IEC 17065 and ISO/IEC 17021-1 for Certification to EN ISO 3834, January 2022)10.01.202320.12.2022
EA-6/03 M:2022Dokument EA pro akreditaci ověřovacích orgánů pro účely směrnice EU o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (EA Document for accreditation of Verification Bodies for the purpose of EU ETS Directive, June 2022)27.04.202211.08.2022
EA-7/04 M:2017Právní soulad jakožto součást akreditované certifikace dle ISO 14001:2015 (Legal Compliance as a part of Accredited ISO 14001:2015 Certification, May 2017)14.05.201716.02.2018
IAF MD1:2023Závazný dokument IAF pro audit a certifikaci systému managementu provozovaného organizací s více pracovišti (IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization, Ovtober 2023)18.10.202301.12.2023
IAF MD2:2023Závazný dokument IAF pro převod akreditované certifikace systémů managementu (IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems, June 2023)15.06.201801.09.2023
IAF MD4:2023Závazný dokument IAF pro použití informačních a komunikačních technologií (ICT) pro účely auditování/posuzování (IAF Mandatory Document for the Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes, June 2023)04.07.201901.09.2023
IAF MD5:2023Stanovení doby auditu pro systémy managementu kvality, systémy environmentálního managementu a systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Determination of audit time of quality, environmental, and occupational health & safety management systems, June 2023) 07.05.202001.09.2023
IAF MD6:2023Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO 14065:2013 (IAF Mandatory Document for the Application of ISO 14065:2013, June 2023)23.03.201504.09.2023
IAF MD8:2023Aplikace ISO/IEC 17011:2017 v oblasti systémů managementu kvality zdravotnických prostředků (ISO 13485) (Application of ISO/IEC 17011:2017 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485), November 2023)20.11.202301.01.2024
IAF MD9:2023Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO/IEC 17021-1 v oblasti systémů managementu kvality zdravotnických prostředků (ISO 13485) (Application of ISO/IEC 17021-1 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485), November 2023)20.11.202301.01.2024
IAF MD11:2023Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO/IEC 17021 pro audity integrovaných systémů managementu, vydání 3. (IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated Management Systems, September 2023)12.09.202316.10.2023
IAF MD12:2023Akreditace orgánů posuzování shody působících ve více zemích (Accreditation Assessment of Conformity Assessment Bodies with Activities in Multiple Countries, June 2023)07.01.201601.09.2023
IAF MD15:2023Závazný dokument IAF pro sběr dat poskytujících indikátory o výkonu certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu (IAF Mandatory Document for the Collection of Data to Provide Indicators of Management System Certification Bodyes‘ Performance, June 2023)14.07.201604.09.2023
IAF MD16:2023Aplikace normy ISO/IEC 17011 pro akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin (FSMS) (Application of ISO/IEC 17011 for the accreditation of food safety management systems (FSMS) certification bodies, June 2023)15.12.201604.09.2023
IAF MD17:2023Činnosti svědeckého posuzování pro akreditaci certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu (Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification Bodies, June 2023) 07.05.202001.09.2023
IAF MD22:2023Aplikace ISO/IEC 17021-1 pro certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS) (Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS), June 2023) 07.05.202004.09.2023
IAF MD23:2023Řízení subjektů vykonávajících činnosti jménem akreditovaných certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu (Control of Entities Operating on Behalf of Accredited Management Systems Certification Bodies, December 2023) 20.12.202326.01.2024
IAF MD25:2023Kritéria pro hodnocení schémat posuzování shody (Criteria for Evaluation of Conformity Assessment Schemes, June 2023)07.01.202404.09.2023
IAF MD28:2023Závazný dokument IAF pro nahrávání a údržbu údajů v databázi IAF (IAF Mandatory Document for the Upload and Maintenance of Data on IAF Database, October 2023)26.10.202405.04.2024
ILAC-G27:07/2019Pokyny k měření prováděnému jako součást inspekčního procesu (Guidance on measurements performed as part of an inspection process, July 2019)07.2019 05.12.2019
ILAC-G8:09/2019Pokyny pro použití rozhodovacích pravidel a uvádění výroků o shodě (Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity, September 2019) 09.201920.03.2020
ILAC-G17:01/2021Pokyny pro stanovení nejistoty měření ve zkoušení (Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing, January 2021)01.202130.09.2021
ILAC-G18:01/2024Návod pro popis rozsahu akreditace (Guideline for describing Scopes of Accreditation, January 2024)01.202428.03.2024
ILAC-G21:09/2012Přeshraniční akreditace – Zásady pro spolupráci (Cross-Frontier Accreditation – Principles for Cooperation, September 2012)09.201230.04.2014
ILAC-G24:2022Pokyny pro stanovení kalibračních intervalů měřicích zařízení (Guidelines for the determination of recalibration intervals of measuring equipment, December 2022)12.202215.09.2023
ILAC-P9:06/2014Politika ILAC pro účast v aktivitách zkoušení způsobilosti (ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities, June 2014)06.201415.01.2016
ILAC-P10:07/2020Politika ILAC pro metrologickou návaznost výsledků měření  (ILAC Policy on Metrological Traceability of Measurement Results, July 2020) 07.202101.07.2021
ILAC-P14:09/2020Politika ILAC pro nejistotu měření při kalibraci (ILAC Policy for Measurement Uncertainty in Calibration, September 2020)03.202101.04.2021
ILAC-P15:05/2020Aplikace normy ISO/IEC 17020:2012 pro akreditaci inspekčních orgánů (Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies, May 2020)10.202115.02.2021

POKRAČOVAT DÁL:
Dokumenty ke stažení >